1. Anasayfa
  2. Danıştay Kararları

Devlet İhale Kanunu Uygulaması Danıştay Kararları


Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2003/16681 K: 2004/8264 T:28.05.2004

Dava konusu taşınmaz devletin özel mülkü olduğu gibi, arsa olarak davacılara 2886 sayılı Yasaya göre kiraya verildiğinden ve üzerindeki tesisler davacılar tarafından yapıldığından, taraflar arasındaki kira sözleşmesi hakkında 6570 sayılı Yasa hükümleri uygulanamaz. Davalı idarenin 2886 sayılı Yasaya göre kiraya verilen ve sözleşmeye aykırılık nedeniyle anılan yasa hükümlerine tabi kira sözleşmesini feshi yasaya uygundur. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2004/17401 K: 2005/1770 T:08.02.2005

Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile 6570 sayılı yasa kapsamından çıkarıldığından bu taşınmazların kira sözleşmeleri hakkında 6570 sayılı yasa hükümleri uygulanmaz. Devamını Oku…

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 2007/723 K: 2007/2564 T:12.03.2007

Hazine ve Belediyeler dışında diğer kamu kuruluşları, taşınmazlarını 2886 sayılı Yasa uyarınca kiraya vermiş olsalar bile, bu Kanun’un 75. maddesine dayanarak kiralananın tahliyesini sağlayamazlar. Hazine ve Belediyeler dışındaki diğer kamu kurumlarına ait taşınmazlar, 6570 sayılı Kanun’un kapsamında ise, yazılı tahliye taahhüdü dışında süre bitimi sebebiyle tahliye edilemezler. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2001/8829 K: 2001/11575 T:10.12.2001

Hazineye ait kiraya verilen taşınmazlar hakkında 2886 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6570 sayılı yasa hükümleri uygulanamaz. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2002/15077 K: 2003/859 T:29.01.2003

2886 sayılı yasa sonradan yürürlüğe giren bir yasa olduğu icin, devlete ait taşınmazların kiraya verilmesinde 6570 yasa hükümleri uygulanmaz. Devlete ait taşınmazların kiralanması 2886 sayılı yasa hükumlerine tabidir. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2002/12854 K: 2003/1843 T:25.02.2003

2886 sayılı yasanın 62/son ihale şartnamesinin 24. maddesi gereğince sözleşmenin feshi halinde irat kaydedilen kesin teminatın yüklenicinin borcuna mahsup edilemeyeceği duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıkça belirtilmiştir. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2002/13853 K: 2003/3882 T:01.04.2003

Sözleşme imzalanıp yer teslimi yatırılmadığı takdirde davacının sözleşmeden doğan zararları için dava açılması imkanı yoktur. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2003/181 K: 2003/4665 T:17.04.2003

Devletin özel mülkiyetine tabi olan taşınmazlar, Devlet İhale Kanunu’nun düzenlenmesine sokularak, 6570 sayılı kanun kapsamından çıkartılmıştır. Uyuşmazlıkların halinde öncelik; özel kanun hükmünde olan 2886 sayılı kanuna verilmiştir. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2003/701 K: 2003/5787 T:08.05.2003

Uyuşmazlığın 2886 sayılı yasa hükümlerine göre çözülmesi gerekmektedir. Aynı yasanın 75/3. maddesine göre kira sözleşmesi bitim tarihinden itibaren işgalin devam etmesi halinde sözleşmede hüküm var ise ona göre hareket edilerek ecrimisil alım hükmü getirilmiş olup taraflar arasındaki sözleşmede sözleşmenin bitiminden sonra ne yapılacağına dair bir hüküm olmadığı için aynı yasanın 75/son maddesine göre idarenin davacıya tahliye ettirme hakkı vardır. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2003/2882 K: 2003/7415 T:05.06.2003

Kira sözleşmesi 2886 sayılı kanuna gore yapılmış, olsa dahi belediyelere ait taşınmazlarda 6570 sayılı yasa hükumleri gecerlidir. Dairemizin yerleşmıs uygulaması ve YHG. Kurulunun 1997/1-863 esas 1997/1090 karar sayılı 24.12.1997 tarihli kararı da bu doğrultudadır. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1999/504 K: 1999/908 T:16.02.1999

2886 sayılı kanunun 62. maddesi hükmü uyarınca, gelir kaydedilen teminat borca mahsup edilemez. Kanunun açık hükmüne aykırı olarak davalı teminatının tazminat tutarından düşülmesi davacının hükme temyiz etmemiş olması nedeniyle bozma nedeni yapılmamış, bu yöne işaret edilmekle yetinilmiştir. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1998/7612 K: 1998/7992 T:20.10.1998

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 62. maddesi hükmü uyarınca, gelir kaydedilen teminat, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. İhale şartnamesinin 24/son maddesi hükmü de aynı doğrultudadır. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1998/4614 K: 1998/5241 T:09.06.1998

Taraflar arasındaki karma nitelikli sözleşmenin özel hukuk hükümlerine tabi olduğu, sözleşmenin kurulmasında 2886 ve 1580 sayılı Yasalara aykırılık bulunmadığı, tek taraflı feshin sözleşmeyi hukuken ortadan kaldıramayacağı, idari yargıya başvurulmamış olmasının sonuca etkili olmadığı, sözleşmeye bağlılık ilkesi ve iyiniyet kurallarına aykırı olarak sözleşmenin feshinin hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu gözetilerek davanın reddine karar verilmelidir. Devamını Oku…

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 1998/434 K: 1998/3589 T: 20.03.1998

Üniversiteler, 2886 sayılı devlet ihale kanununa tabi olup, davaya konu irtifak hakkı kurulması işlemi de, bu kanunda sayılan işlemlerdendir. Olayda uygulama yeri bulunmayan 2547 sayılı kanunun 56 e-F maddesi dışında üniversiteyi ihale yapmaktan muaf tutan istisnai özel bir yasal düzenleme de yoktur. Devamını Oku…

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 1998/488 K: 1998/519 T:27.01.1998

Kiralanan belediye sınırları içerisinde ve musakkaf nitelikte olduğundan, 6570 sayılı yasa hükümlerinin uygulanması gerekir. Bu yerin 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre kiralanmış olması 6570 sayılı yasanın uygulanmasını engellemez. Devamını Oku…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 1997/1-863 K: 1997/1090 T: 24.12.1997

Taşınmazın Hazine tarafından kiraya verilmesi ilişkilerinde, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 75. maddesi hükmü, Belediye Tüzel Kişilerinin taşınmazı kiralamasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda ise 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır. Devamını Oku…

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E: 1997/2847 K: 1997/3122 T:17.06.1997

Devlet İhale Kanununa göre yapılan ihalelerin iptali davası idari yargı da görülürse de; ihale ile oluşan eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara adli yargıda bakılır. Devamını Oku…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 1996/1-671 K: 1996/825 T:2 7.11.1996

İhaleye katılması yasaklı olan kişinin ihaleye katılmaması gerektiği halde katılmış olması ihalenin yoklukla malul olması sonucunu doğurur ki, yokluk ifade eden ihale uyarınca yapılan kira sözleşmesi de yok hükmündedir. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1998/4251 K: 1999/4793 T: 13/10/1999

2886 sayılı Yasanın 71. maddesinin ihtiyaçların kamu kuruluşlarında karşılanması durumunda bu kanun kapsamına giren idarelerin kendi aralarında yapacakları ihalelerde mümkün olduğu, buna göre kaplıca ihalesinin anılan madde kapsamında değerlendirilemeyeceği nedeniyle, il özel idaresine ait … kaplıcasının sadece belediye başkanlığının teklifinin kabul edilmesi suretiyle kiraya verilmesine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1996/7837 K: 1996/8490 T:10.10.1996

Devlet İhale Yasası, Borçlar Kanununa göre özel bir kanun olduğu için davacı ancak 57. madde hükmü uyarınca geçici teminatı irat kaydetmekle zararını karşılamak ve bu miktarla yetinmek durumundadır. Devamını Oku…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 1996/5453 K: 1996/6976 T:17.06.1996

2886 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra artık bu gibi taşınmazların kira sözleşmesi hakkında 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1996/4929 K: 1996/5197 T:27.05.1996

Kira sözleşmesi 2886 sayılı yasa hükümlerince yapılmış olsa dahi, kiralanan musakkaf ve belediye sınırları içinde olduğundan 6570 sayılı yasa uygulanacaktır. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1995/1133 K: 1995/1891 T:27.02.1995

2886 Devlet İhale Yasasının 62. maddesi borçlu olan müşterinin temerrüdü halinde BK.nun 106. maddesinde olduğu gibi alacaklıya ifa ile birlikte geciken ifa dolayısıyla zararı veya ifadan derhal vazgeçip olumlu zararını veyahut sözleşmeyi fesih edip olumsuz zararını isteme konularında seçimlik haklar tanımamış, aksine yalnız sözleşmeyi fesih yetkisi vermiş, ancak fesih halinde istenebilecek zararın niteliği kapsamı ve koşulları üzerinde durmamış salt hesabın genel hükümlerine göre tasfiye edileceğini açıklamakla yetinmiştir. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1994/8919 K: 1994/10468 T:25.11.1994

2886 Yasadaki yollama nedeniyle hesabın tasfiyesinde Borçlar Kanununun 106. ve 108. maddeleri hükümleri uygulanacaktır. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1994/7129 K: 1994/9463 T:01.11.1994

2886 s. Kanun 62. maddesi, borçlu olan müşterinin temerrüdü halinde, alacaklıya ifa ile birlikte, geciken ifa dolayısıyla zararı veya ifadan derhal vazgeçip olumlu zararını veyahut sözleşmeyi fesih edip olumsuz zararını isteme konusunda seçimlik haklar tanımamış, aksine yalnız sözleşmeyi fesih hakkı vermiş, fesih halinde istenebilecek zararın niteliği, kapsamı ve koşulları üzerinde durmamış, hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceğini açıklamakla yetinmiştir. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1994/7280 K: 1994/9464 T:01.11.1994

Borçlunun, borcunu yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin bozulması (feshi) halinde, Devlet İhale Yasasının 62. maddesinde hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği öngörülmüştür. Sözleşmenin feshinde istenebilecek tazminat davacının kaçırılan fırsatı olarak olumsuz (menfi) zararıdır. Fesih halinde gelir kaydedilir kesin teminat, borçlunun borcundan mahsup edilemez. Devamını Oku…

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 1994/3927 K: 1994/4201 T:11.04.1994

Şufalı payın ilişkin bulunduğu taşınmaz mal 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca, açık teklif sureti ile ihaleye çıkarıldığı ve yapılan ihale sonunda payın davalıda ihale suretiyle kaldığı anlaşılmaktadır. 2886 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde ön alım hakkı kullanılabilir. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1994/1127 K: 1994/3196 T:31.03.1994

2886 sayılı Kanundan sonra devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz kira sözleşmelerinin süre bitiminde ayni koşullarla bir yıl daha uzatılmış sayılacağına ilişkin 6570 sayılı yasanın 11. maddesi hükmünün uygulanabilirliliği ortadan kalkmıştır. Bu nitelikteki taşınmazlara ait kira sözleşmeleri kira suresinin bitimi ile sona erer. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1993/2905 K: 1993/4544 T:25.05.1993

Sözleşmenin, davacı İdare tarafından haklı olarak feshedilmesi nedeniyle; davacı, hükümsüz olan bu sözleşmeye tekrar dönerek borcun ifa edilmemesinden doğan bu müsbet zararını isteyemez. Burada istenebilecek zarar, sözleşmenin hükümsüzlüğü nedeniyle aynı malı almak için ödemek zorunda kaldığı tutar arasındaki farkı (menfi zararı) isteyebilir. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1990/5042 K: 1990/9206 T: 25.12.1990

İdarenin, bedeli almak ve malları teslim etmek yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde davacı alıcının sahip olacağı haklar Devlet İhale Yasasının 60. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Bu takdirde teminat alıcıya geri verilir. Alıcı, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır. Bu nedenlerle ve “çoğun içinde az da vardır” kuralı gereğince halen idarede bulunduğu takdirde, geçici teminatın davacıya geri verilmesine ve ihaleye girmek ve teminat vermek için yapıldığı kanıtlanacak davacı giderlerinin ödetilmesine karar verilmesi gerekir. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1989/550 K: 1989/2682 T:18.04.1989

Dava konusu edilen ek güvence, geçici güvence niteliğinde olmayıp bir yıllık kira bedelinin peşin yatırılması amacını sağlamak için verilmiş olduğundan, ek güvencenin gelir yazılması şartnamedeki maddelere aykırı düşmektedir. Bu nedenle davanın kabulü gerekir. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1988/5740 K: 1989/1272 T: 01.03.1989

Üç kez açık artırmaya çıkarılarak kiraya verilen yerle ilgili olarak istenen üçüncü artırmaya ilişkin kira farkı ve gider (masraf) davalının sorumlu olduğu ikinci artırmadaki kira farkı göz önüne alınarak belirlenmelidir. Devamını Oku…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1987/2599 K: 1987/3778 T: 24.06.1987

Karşılıklı edimleri içeren sözleşmenin taraflarından olan satıcının verilen ek süreye rağmen, edimini yerine getirmeyerek direnime [temerrüde] düşmesi halinde, alıcı taraf sözleşmeyi bozarak Uğradığı olumsuz (menfi) zararı satıcıdan isteyebilir. Devamını Oku…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 1985/7764 K: 1986/1498 T:25.02.1986

Davalı sözleşme yapmaya yanaşmadığından yeniden yapılan ihale ve pazarlıklarda istekli çıkmamış böylece bu yerden kira geliri sağlanamayacağı anlaşılmıştır. 0 halde güvence dışında ilan, ihale ve benzeri giderler istenebilir. Devamını Oku…

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 1985/6570 K: 1985/6427 T: 15.10.1985

2886 sayılı Devlet İhale Yasası m. 75/3-4 ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 77. maddesi uyarınca, Hazinenin taşınmazlarını kiraya vermesine ilişkin sözleşme, kira süresinin bitimi ile sona erer. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 1986/39 K: 1986/89

Hazineyle yaptığı kira sözleşmesi bitmiş olan kişinin işgali altındaki hazineye ait taşınmazın, idarece, 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uygulanarak tahliye ettirilmesinde isabetsizlik bulunmadığı. Devamını Oku…

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 2012/328 K: 2013/1752

6570 sayılı Kanun’un 11. maddesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren yerler hakkında uygulanmayacağı; çünkü, 2886 sayılı Yasanın, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin özel mülkiyetine tabi olan taşınmazların kiralanmasında uygulanacak kanun olduğu, sayılan idarelerin mülkiyetindeki taşınmazların kiralanmasının, yasa koyucu tarafından 2886 sayılı kanun kapsamına dahil edildiği ve 6570 sayılı Kanun kapsamından çıkarıldığı açıktır. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2001/5105 K: 2003/358 T: 05/02/2003

Sözleşme yapıldıktan sonra tesis edilse bile sözleşmeden kaynaklanmayan, sözleşmeden doğan bir hak ve alacağın takibi niteliğini taşımayan, idarenin kamu gücüne dayanarak ve tek yanlı olarak ihale işlemini geri alması niteliğindeki işlemin iptali istemiyle açılan davanın idari yargı yerinde görülüp, çözümlenmesi gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 2002/1089 K: 2005/194 T: 31/03/2005

Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının, birbirlerinden ihalesiz karşılayabilme imkanının, belediyeler yönünden mümkün olmadığına dair genelgenin kamu yaranına ve mevzuata aykırı bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2016/13367 K: 2018/242

Sözleşmenin feshi ihbarında bulunulmaksızın Kira sözleşmesinin sona ermesinden sonra tahliyesi yolunda işlem tesis edilebileceği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2005/2359 K: 2007/4631

Her hukuka aykırı işlemin iptalinin, mutlaka idarenin tazmin sorumluluğunu gerektirmeyeceği, idarenin tazmin sorumluluğu için, bir zararın doğması ve zararın, idarenin işlem ya da eyleminden kaynaklanması gerektiği hakkında. Devamını Oku…

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 2003/43 K: 2003/62

İhale ve satışın iptal edildiğini ve taşınmazın yeniden satışa çıkarılacağını öğrenmesi üzerine, taşınmazın adına tapuya tesciline ve dava sonuçlanıncaya kadar üçüncü şahıslara devir ve satışının yapılamaması için tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi istemiyle açılacak davanın adli yargı yerinde görülmesi gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2014/5184 K: 2015/335

İhaleye çıkarılan taşınmazın, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olmadığı ve Üniversite’nin özel mülkiyetinde bulunduğu dikkate alındığında, ihale konusu taşınmazın 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle ihaleye çıkarılmak suretiyle irtifak hakkı verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığından ihalenin iptaline ilişkin işlemin sonucu itibarıyla yerinde olduğu hakkında. Devamını Oku…

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 1991/49 K: 1991/8

2886 sayılı İhale Kanunu bir kamu kanunudur. Bu Kanuna dayanılarak sözleşme aşamasına kadar idarece alınan kararlar ve yapılan işlemlerin idari işlem niteliğinde olacağı kuşkusuzdur. İhalenin iptal edilmesine ilişkin işleme karşı idari yargı yerinde dava açılması gerekir. Devamını Oku…

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 1996/34 K: 1996/82

2886 sayılı devlet ihale yasasına göre yapılan ihalenin sözleşme yapılmadan idarece iptal edilmesi sonucu, iade edilmeyen teminat mektubunun hükümsüz sayılması, iptali ve iade edilmesi istemiyle açılan davanın, idari yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay 13. Dairesi E: 2017/420 K: 2017/2343 T: 14.09.2017

Belediye meclisinin yetkileri ile belediye encümenin yetkilerinin ayrı ayrı düzenlendiği, belediye meclisinin belediyenin karar organı olduğu, belediye encümeninin ise tek başına üç yıla kadar kiralama işlemlerini yapabileceği gibi, belediye meclisinin yetkisinde olan 3 yıldan fazla kiralama işlemlerini de belediye meclisi adına yapma yetkisinin olduğu, ayrıca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği belediyeler tarafından yapılan ihalelerde ihale komisyonu görevinin belediye encümenince yerine getirileceği  Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1996/3976 K: 1997/3037 17/06/1997

İhalede taraflar arasında imzalanan sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlığın özel hukuk hükümleri çerçevesinde adli yargı yerince çözümlenmesi gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/3002 K: 2007/3294

Kira sözleşmesi idari işlemle feshedilemeyeceğinden, sözleşmeye dayanılarak kullanılan taşınmazdan dolayı, davacının fuzuli şagil kabul edilemeyeceği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 2002/1089 K: 2005/194 31/03/2005

Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının, birbirlerinden ihalesiz karşılayabilme imkanının, belediyeler yönünden mümkün olmadığına dair genelgenin kamu yaranına ve mevzuata aykırı bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2003/2683, K: 2005/1981

İhalenin sözleşmeye bağlanmasından önce geçici teminat mektubunun irat kaydı idari işlem niteliğinde olup, denetiminin idari yargının görev alanında olduğu. Devamını Oku…

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir