1. Anasayfa
  2. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1988/5740 K: 1989/1272 T: 01.03.1989


Üç kez açık artırmaya çıkarılarak kiraya verilen yerle ilgili olarak istenen üçüncü artırmaya ilişkin kira farkı ve gider (masraf) davalının sorumlu olduğu ikinci artırmadaki kira farkı göz önüne alınarak belirlenmelidir.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı Belediye; ihale ile kendisine bir yıllığı 2.175.000 lira bedelle kiralanan park büfesini davalının altı ayın bitiminde habersiz boşaltması nedeniyle süresi içinde yeniden ihaleye çıkardıklarını ne var ki yıllığı 200.000 liraya kendisine ihale edilen ikinci kiracı Erden’in belirlenen süre içinde parayı yatırmadığından ihalesi feshedilerek üçüncü defa yapılan ihalede de yıllığı 1.250.000 liradan kiralandığını ileri sürerek 1.10.1986 ila1.3.1987 tarihleri arasında mahrum kaldığı kira bedeli 761.250 liranın, iki defa yapılan ihale masrafı tutarı 76.433 liranın ve davalınınki ile üçüncü ihale arasındaki kira bedeli farkı 925.000 lira olmak üzere toplam 1.762.683 liranın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı; başvurusu üzerine Belediye Encümeni’nin bir aylık kira bedeli 181.250 lirayı yatırması kaydıyla kira sözleşmesinin feshinin kabulüne ilişkin olarak verdiği 21.10.1987günlükararı üzerine kiralananı boşalttığını, mali durumu itibariyle ödeyemediği bu bir aylık kira parasını borçlu olduğunu, bu nedenle davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece, istek doğrultusunda 973.764 liranın tahsiline karar verilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, davalı ile olan kira sözleşmesini feshederek ikinci ihaleye çıkardığı kiralananı 16.12.1986’da Erden’e 2.000.000 lira bedelle kiraya vermiştir. Bu şahsın kira bedelini yatırmaması üzerine ikinci ihalede feshedilerek üçüncü ihale yapılmıştır. Davacı bu üçüncü ihaleye dayanarak kira farkı ve masraf istemiştir. Mahkemece de istek doğrultusunda karar verilmiş ise de davalının sorumluluğu ikinci ihaledeki kira bedeli farkı nazara alınarak belirlenmelidir. İhale edilen ikinci kişinin ihaleye uymamasından meydana gelen zararı davalı ödemekle yükümlü değildir. O halde davacı, davalıdan ikinci ihale tarihine kadar geçen süre için kira parası ve ikinci ihale bedeline göre kira farkı ve ikinci ihale için yapılmış olan giderleri isteyebilir. Buna göre davalının ödemesi gereken miktarın belirlenmesi gerekirken üçüncü ihale esas alınarak davacının alacağının hesap edilmiş olması yasaya uygun değildir ve bozma nedenidir.

Sonuç: Yukarıda birinci bent uyarınca davalının sair temyiz itirazlarının reddine, temyiz olunan kararın ikinci bentte gösterilen nedenle (BOZULMASINA), istek olursa peşin harcın iadesine, 1.3.1989 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir