1. Anasayfa
  2. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1996/4929 K: 1996/5197 T:27.05.1996


Kira sözleşmesi 2886 sayılı yasa hükümlerince yapılmış olsa dahi, kiralanan musakkaf ve belediye sınırları içinde olduğundan 6570 sayılı yasa uygulanacaktır.

Taraflar arasındaki muarazanın meni davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K: Davacı kiracı, davalılardan Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki kahveyi diğer davalı Bursa Belediyesinden kiraladığını Belediyenin 2886 sayılı yasanın 75. maddesi gereğince tahliyesi için Kaymakamlığa başvurduğunu oysa kiralanana 6570 sayılı yasa hükümlerince kira akdinin devam ettiğini öne sürerek kiracılığın tespitine ve davalının muarazanın menine karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, sözleşme gereğince 31.12.1993 tarihinde kiracılığın sona erdiğini ve bu durumun davacıya bildirildiğini savunmuş davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece davalıların savunmaları doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı ile, Bursa Belediyesi arasındaki sözleşmede kiralananın Pastahane ve Çay Bahçesi olarak kiraya verildiği görülmektedir. 6570 sayılı yasanın 1. maddesi Belediye teşkilatı olan yerlerle iskele, liman ve istasyonlardaki gayrimenkullerin (musakkaf olmayanları hariç) kiralanmalarında kiralayanla kiracı arasındaki hukuki münasebetlerde bu kanun ile Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması esasını kabul etmiş ve aynı yasanın 7. maddesi nelerin tahliye nedeni yapılabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle kira sözleşmesi 2886 sayılı yasa hükümlerince yapılmış olsa dahi, kiralanan musakkaf ve belediye sınırları içinde olduğundan 6570 sayılı yasa uygulanacaktır.

Mahkemenin kabul ettiği kural hazinenin taşınmaz mallarını 2886 sayılı yasa uyarınca kiralaması halinde uygulanır. Olayımızda davalılar tarafından 6570 sayılı yasa hükümlerine dayanılarak açılmış bir dava bulunmamaktadır. Hal böyle olunca dosyadaki bilgi ve belgelerden kira sözleşmesinin devam ettiği açıktır. Mahkemece kiracılığın tespiti ile davalıların muarazasının meni şeklinde, hüküm kurulması gerekirken yasa maddelerinin yorumlanmasında yanılgıya düşülerek davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bozma nedenidir.

SONUÇ: Birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 27.5.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir