1. Anasayfa
  2. Danıştay Kararları

İmar Kanunu 32 ve 42. Madde Yıkım ve Para Cezalarıyla İlgili Danıştay Kararları


Hangi Yapılar Hakkında Yıkım Kararı Verilebilir? Yapı Tatil Zaptı Nedir? İmar Kanunu’nun 32. Maddesine Göre Yıkım Yetkisi Hangi Kurumda? İmar Kanunu 32. Maddeye Göre Yıkım Kararını Kim Verir? Yıkım Masraflarının Tahsili? Yıkım İşlemine Nasıl İtiraz Edilir? Yıkım İşlemine Nasıl Dava Açılır? gibi sorulara cevap aradığımız makalemize şu linkten ulaşabilirsiniz: İmar Kanunu’nun 32. Maddesi Kapsamında Yıkım İşlemleri Rehberi

Danıştay 14. Dairesi E: 2014/5069 K: 2017/3989

Taşıyıcı unsuru etkilemeyen bağımsız bölüm içindeki duvarların kaldırılmasının ruhsat gerektirmediği, bununla birlikte, hangi nitelikte olursa olsun, bağımsız bölüm sayısını veya bağımsız bölüm alanını artıran iki bağımsız bölüm arasındaki duvarın kaldırılması veya aynı bağımsız bölüm içerisinde başka bir bağımsız bölüm oluşturulması yolundaki tadilatların, ruhsata tabi esaslı tadilat niteliğinde olduğu; öte yandan, aykırılıktan etkilenen alanın tespitinin, yapılan imalatın binanın statiğini etkileyip etkilemediğinin idarece yapılacak inceleme sonucu somut olarak ortaya konulduktan sonra; yapılan imalat binanın statiğini etkilemiyor ise para cezasının, 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca yapı maliyet birim fiyatları üzerinden; statiğini etkilemesi halinde ise aynı fıkranın (a) bendi uyarınca yapı inşaat alanı üzerinden para cezası hesaplanması gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/1116 K: 1982/3324 T: 21/10/1982

Yasal yükümlülüklerini yapının izinsiz kullanıldığının saptandığı tarihten önce yerine getirmediği anlaşılan davacı adına 6785 sayılı Yasanın 18. maddesine istinaden para cezası verilmesinde isabetsizlik bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/920 K: 1982/3471 T: 04/11/1982

Ceza sorumluluğunun şahsi olması nedeniyle 6785/18’e göre verilen para cezasının varis olan davacıdan alınamayacağı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/566 K: 1982/3472 T: 14/11/1982

Tesbit tarihinden önce bir başka şahsa satılan daireler için eski malik olan davacıya 6785 sayılı Yasanın 18. maddesine istinaden para cezası verilemeyeceği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/636 K: 1982/1203 T: 22/04/1982

Ruhsatiye alınmadan başlanan yapının ortaklarına İmar Kanununun 6/a maddesi uyarınca ayrı ayrı para cezası verilemeyeceği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/361 K: 1982/1196 T: 21/04/1982

Kiraya verilen ancak çıkan yangın sonucu tamamen yanan dükkanların yerine mal sahibinin rızası hilafına kıracılar tarafından ruhsatsız olarak inşa edilen dükkanlar için mal sahibi adına 6785 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine para cezası verilemeyeceği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/489 K: 1982/1182 T: 21/04/1982

Ruhsatsız olarak yapılan yapılardan sırf bu nedenle maliyet bedeli kadar para cezası alınamayacağı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/3444 K: 1982/681 T: 24/03/1982

Uygulama planı olmadan yalnızca 1/25000 ölçekli nazım plana dayanılarak imar uygulaması yapılamayacağından, davacıya ait yapının durdurulması işleminde sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1978/4027 K: 1982/676 T: 22/03/1982

Mahalli mahkeme aracılığı ile yaptırılan tespit sonucu yıkılacak derecede tehlikeli olmadığı belirlenen yapının belediyece yıktırılmasından dolayı doğan zararın tazmini gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2009/9054 K: 2007/10161

Hakkını ihlal eden yapı ruhsatının iptaline ilişkin işlemden dolayı doğrudan tam yargı davası açma yoluna gitmeyen davacı tarafından, ruhsat iptalinden sonra yıkım işleminin tesis edilmesi ve tebliği üzerine yasal dava açma süresi içerisinde açılan davada süre aşımı bulunmadığı hakkında. Devamını Oku…

Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E: 2004/12863 K: 2004/13623 T: 09.12.2004

Salt imara aykırılık idareye ve idari yaptırımı ilgilendirir. Adli yargıda bu yöne dayanılarak yıkım kararı verilemez. Hal böyle olunca davalının davacı taşınmazına yaptığı el atmayı yargılama aşamasında ortadan kaldırdığı gözetilerek el atmanın önlenmesi ve yıkım yönünden hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davalının kendi mülkiyet alanında kalan binanın yıkımına karar verilmiş olması usul ve kanuna aykırıdır. Devamını Oku…

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu E: 1973/3 K: 1973/12 T: 16.06.1973

6785 sayılı İmar Kanununun 19 ve 20 nci maddelerinin belediyelerce uygulanmasında birden fazla sahibi bulunan inşaatlarda tesbit zabtı ile durdurma emrinin mal sahiplerinden yalnız birine veya bir kısmına tebliğ edilip diğerlerine tebliğ edilmediği hallerde, kendisine tesbit zabtı ve durdurma emri tebliğ edilen sahibin verilen para cezasından gayrimenkuldaki hissesi nisbetinde sorumlu olacağı Hk. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1984/71 K: 1984/67 T: 15/06/1984

Belediye encümenlerince verilen para cezası kararlarının kesin ve yürütülmesi gerekli idari işlemler olduğu ve cezanın durmasının ancak idari kararın usulüne uygun şekilde geri alınması ya da yargı yerince iptal edilmesi veya yürütmenin durdurulması kararı verilmesi ile mümkün olacağı, işlem hakkında yanlızca idari yargıda dava açılarak yürütmenin durdurulmasının istenmiş olmasının, kararın uygulanmasını durduramayacağı. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1990/670 K: 1990/101 T: 20/04/1990

Ruhsatsız inşaatın af başvurusu değerlendirilmeden yıktırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, öncelikle inşaatın başlama tarihinin araştırılması ve daha sonra 3194/32.maddedeki koşulların gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediğinin incelenmesi gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1993/761 K: 1994/603 T: 27/10/1994

Uyuşmazlığa konu olan taşınmazın iki belediye arasında ihtilaflı olan sınır bölgesinde yer alması nedeniyle, uyuşmazlıkta her iki belediye arasındaki sınır ihtilafının çözümlenmesinden ve yetkili ve görevli belediyenin tesbit edilmesinden sonra bir karar verilmesi gerekirken bu konu çözümlenmeden yetkisiz belediyece verildiği gerekçesiyle yıkım kararının iptal edilmesinde hukuka uyarlılık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2009/6176 K: 2011/224

775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca herhangi bir karar alınmasına gerek olmaksızın yıktırılabilir durumdaki kamuya ait taşınmazdaki yapı hakkında da 3194 sayılı İmar Kanunu’nun uygulanabileceği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/4901 K: 2008/3670 T: 03/06/2008

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı bir yapı yapıldığının tespiti halinde tekerrür hükümlerinin uygulanabileceği. Devamını Oku…

Danıştay Danıştay 6. Dairesi E: 2007/8640 K: 2008/2358

Tapu iptal edilmedikçe, kıyıda kalan taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğundan söz edilemeyeceğinden, tapulu mülk üzerindeki yapının, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesine göre yıktırılmasının mümkün olmadığı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/6468 K: 2005/2537 T: 03/05/2005

İdare mahkemesince, idare yerine geçerek para cezası miktarını belirlemek suretiyle karar verilmesinde isabet bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/213 K: 2005/6646 T: 26/12/2005

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak veya yaptırılacak yapılara imar mevzuatı kapsamında aranan şartların sağlanmasının yanısıra mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilmesi ve imara aykırı yapılar nedeniyle verilecek para cezası miktarı belirlenirken yapının niteliği ve kullanım amacının da dikkate alınması gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/8321 K: 2005/2135 T: 12/04/2005

İnşaat ruhsatına uygun olarak tamamlanan ve yapı kullanma izni verilen binanın sonradan zemin katında ve bina cephesinde yapılan tadilatlar nedeniyle inşaat ruhsatının ve yapı kullanma izninin iptalinin mümkün olmadığı, anılan tadilatların eski haline getirmesine karar verilebileceği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1976/8388 K: 1980/198 T: 29.1.1980

Davacının öne sürdüğü zararın tazminine hükmolunması için zararla arasında illiyet bağı bulunan işlem ve eylemin idari olması gerekmektedir. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1977/2071 K: 1979/3601 T: 5.12.1979

Belediye encümenince verilen yıkma kararı il idare kurulunca esas yönünden iptal edildiğinden ve bu karar da kesinleştiğinden, belediye encümenince yeniden eski gerekçeler esas alınarak binada tadilat ve ilaveler yapıldığı nedeniyle belediye hizmetlerinin kestirilmesine karar verilmesinde isabet yoktur. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/3254 K: 1999/3159 T: 09/06/1999

Yapının kullanımı ile ilgili aykırılık nedeniyle 3194 sayılı Yasanın 32. Maddesi uyarınca tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/5449 K: 2005/2048

3194 sayılı Yasa’nın 40.maddesinde umumun sağlık ve selametin ihlal eden şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin kaldırılması öngörüldüğünden, mahallende düzenlenen tutanakta bu mahzurların açıkça ortaya konulmasınnı gerektiği, usulüne uygun bir tutanakla aykırılıklar ortaya konulmadan, bu aykırılıkların giderilmediğinden bahisle verilen para cezasında mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/3291 K: 1999/3978

775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasında ilçe veya Büyükşehir ayırımı yapılmaksızın belediyelere ait taşınmazlara yer verildiği, ayrıca ilçe belediyelerinin uygulama işlemlerinde yetkili olduğu göz önüne alındığında, mülkiyeti … Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz üzerinde bulunan yapının … Belediye Başkanlığı tarafından 775 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca yıktırılmasına karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/780 K: 2008/941

Davacı ruhsat başvurusunda bulunduğundan, bu başvurunun sonuçlandırılarak bir işlem tesis edilmeden, yapıların yıkımı yolunda tesis edilen işlemde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/774  K: 2008/1867

Ruhsata aykırı inşaatın neler olduğu tesbit edilmeden, sadece inşaata devam edildiğinden bahisle para cezası verilmesinde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E:  2004/2 K:2005/5491 T: 15/11/2005

Uyuşmazlık konusu tadilatların mülk sahibi olan davacının muvafakati olmaksızın kiracı tarafından yapıldığı anlaşıldığından, bu tadilatlar nedeniyle taşınmaz maliki olan davacı adına para cezası verilmesine ilişkin işlemde cezaların şahsiliği ilkesi gözönünde bulundurulduğunda mevzuata uyarlık bulunmadığı hk. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1989/3211 K: 1990/37 T: 29/01/1990

Davacıya ait dairenin bulunduğu apartmanın yer aldığı bölgede bitişik nizam yapılaşmanın teşekkül ettiği, davacı tarafından yapılan ilavenin her iki binanın aydınlığının kapanmasına neden olduğu anlaşıldığından apartmanın ortak yerlerinden bu bölümün kapanmasının 2981 sayılı yasa kapsamında düşünülmiyeceği nedeniyle yıktırılmasına karar verilmesinde isabetsizlik görülmediği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/5761 K: 2005/2332 T: 19/04/2005

Yıkım işleminin kısmen iptali kısmen davanın reddi üzerine para cezasının davalı idarece yeniden takdir edilmesi gerektiğinden idare mahkemesince para cezasının kısmen iptaline kısmen davanın reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/5615 K: 2005/2335 T: 19/04/2005

Yapının mirasçılar tarafından yapıldığı konusunda bir tespitin bulunmaması karşısında cezaların şahsiliği prensibi uyarınca yapı sahibine verilen para cezasının mirasçılarından tahsil edilmesinni mümkün olmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/5961 K: 2005/2570 T: 04/05/2005

Ruhsatsız yapı nedeniyle 3194 sayılı yasanın 32.maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerekirken 1608 sayılı kanun uyarınca işlem tesisinde hukuka uyarlık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/567 K: 2005/2573 T: 04/05/2005

Boya, badana, fayans kaplama gibi işler tek başına ruhsata tabi olmamakla birlikte ruhsatsız inşaatın devamı niteliğinde yapılan bu işler nedeniyle para cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/6893 K: 1999/6576 T: 15.12.1999

Dava, yola izinsiz olarak hafriyat döküldüğünün saptanması üzerine hasar bedelinin 3194 sayılı yasanın 40. Maddesi uyarınca davacıdan istenilmesine ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmıştır. 3194 sayılı yasanın 40. Maddesi uyarınca belirlenen mahzurun giderilme masrafları ve bu masrafların dayanağı idari işlemlere ilişkin uyuşmazlıkların görüm ve çözümünde idari yargı yerleri görevlidir. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/5504 K: 2005/2714

Mülkiyet hakkı davacıya geçen yapıda bu tarihten sonraki tesbitle ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatlardan davacının sorumlu tutularak para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/6322 K: 2005/2725 T: 11/05/2005

3194 sayılı imar kanununun 32.maddesinde öngörülen usule aykırı olarak yapılan tespit üzerine tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı hk. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/6482 K: 2005/2789 T: 12/05/2005

Ruhsatlı olarak belirli bir seviyeye gelmiş olan inşaatın, ruhsat süresinin dolmasından sonra inşaata devam edildiği yolunda herhangi bir tespitte bulunmaksızın, ruhsatsız olarak inşa edilmiy bir yapı olarak nitelendirilmesi suretiyle tesis edilen yıkım ve imar para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.< Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/6244 K: 2005/3037 T: 24/05/2005

Tümü ruhsatsız olan yapı nedeniyle kat maliklerinin isimlerinin sayılması suretiyle hepsi adına para cezası verilmesinde, hukuka aykırılık bulunmadığından dava konusu işlemin iptaline ilişkin mahkeme kararında isabet bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/6751 K: 2005/3236 T: 03/06/2005

Ruhsat ve eklerine aykırılık taşıdığı ya da kullanılmasında fen bakımından sakınca olduğu öne sürülmeyen yapıya, imar para cezasının ödenmediği gerekçesiyle yapı kullanma izni verilmemesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk.< Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/6692, K: 2005/3650 T: 17/06/2005

Mahkemece, yapının hangi aşamada bulunduğu tespit edilerek, yapının durdurulduğu tarihte eğer yapı tamamlanmış ise ilgililerin kazanılmış hakkının bulunması nedeniyle yapının yıkılmasının hukuka aykırı olduğu hususu da gözönünde bulundurulmak suretiyle yapılacak inceleme sonucuna göre yıkım işlemine yönelik olarak yeniden bir karar verilmesi gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2010/5628 K: 2010/9351

Davacıya para cezası verilmesine ilişkin işlemin dayanağı yasa maddesi anayasa mahkemesi kararıyla iptal edildiğinden, bu aşamada mahkeme kararı iptal hükmünü taşısa da davacının haksız olduğu tespiti yapıldığından, davacı vekili lehine vekalet ücretine hükmedilemeyeceği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/1084  K: 2007/2323

Dava konusu ruhsatsız inşaatın davacı tarafından yapıldığı açık olduğundan, anılan inşaatın davacının mülkiyetinden çıkmış olmasının, yapıyı yapan davacıya para cezası verilmesine engel teşkil etmeyeceği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/7824 K: 2005/4521 T: 07/10/2005

İdare mahkemesince para cezası fahiş bulunduktan sonra idarenin yerine geçilerek para cezası miktarının belirlenmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı gibi idarece takdir edilen para cezası miktarının hukuka uygun olup olmadığı hususu incelenirken ölçüt olarak sadece bayındırlık ve iskan bakanlığı tarafından yayımlanan yapı yaklaşık maliyetlerinin dikkate alınmasının da hukuka uygun olmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/7653 K: 2005/4727

Yapı estetiğinin bozulmasının 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği hakkında. Tadilatın aynı cephede yer alan balkonlarla tezatlık oluşturmak suretiyle ana yapının estetiğini olumsuz yönde etkilediğinin de belirtilmesi üzerine mahkemece yıkım işleminin hukuka uygun olduğuna yönelik gerekçelere bu husus da eklenmiş ise de yapılan tadilat sonucu cephe görünümünde meydana gelen değişiklik İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca ruhsat alınmasını gerektirmemektedir. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8017 K: 2005/5380 T: 11/11/2005

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan sit alanlarında ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılara yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nda öngörülen para cezalarının iki misli uygulanması yolundaki işlemde mevzuata uyarlık görülmediği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8250 K: 2005/5485

Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlık konusu yapının bulunduğu taşınmazın hisseli olduğu ve hissedarının izni alınmadan yapıldığı için hissedarı tarafından yapılan şikayet üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu yapının üzerinde yer aldığı taşınmazın diğer hissedarının muvafakatı olmaksızın davacı tarafından yapılan yapının ruhsata bağlanma olanağı bulunmadığı gibi muhtarlık izni de verilemeyeceği açık olduğundan aksi yöndeki kararın bozulması gerektiği hakkında. Devamını Oku…

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir