1. Ana Sayfa
  2. Danıştay Kararları

İmar Kanunu 32 ve 42. Madde Yıkım ve Para Cezalarıyla İlgili Danıştay Kararları


Hangi Yapılar Hakkında Yıkım Kararı Verilebilir? Yapı Tatil Zaptı Nedir? İmar Kanunu’nun 32. Maddesine Göre Yıkım Yetkisi Hangi Kurumda? İmar Kanunu 32. Maddeye Göre Yıkım Kararını Kim Verir? Yıkım Masraflarının Tahsili? Yıkım İşlemine Nasıl İtiraz Edilir? Yıkım İşlemine Nasıl Dava Açılır? gibi sorulara cevap aradığımız makalemize şu linkten ulaşabilirsiniz: İmar Kanunu’nun 32. Maddesi Kapsamında Yıkım İşlemleri Rehberi

Danıştay İDDK, E: 2014/2243, K: 2016/300

Özeti: Uyuşmazlıkta, 3194 sayılı imar Kanunun 32. maddesinde aranan şartlara uygun olarak alınmış bir yıkım kararından söz edilemeyeceğinden, uyuşmazlık konusu yapıların boşaltılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı. Dava; Sivas İli, Yıldızeli ilçesi, Kalın Beldesi, … sayılı parsel üzerinde bulunan ruhsatsız…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2005/1084 K: 2007/2323 T: 27.4.2007

Özeti: Dava konusu ruhsatsız inşaatın davacı tarafından yapıldığı açık olduğundan, anılan inşaatın davacının mülkiyetinden çıkmış olmasının, yapıyı yapan davacıya para cezası verilmesine engel teşkil etmeyeceği hakkında. 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesinin birinci fıkrasında, ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine…

Danıştay İDDK, E: 2004/2530, K: 2005/1121

3194 SAYILI İMAR KANUNUNN 32. MADDESİ UYARINCA YAPILARIN YIKTIRILMASINA KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN İDARECE DÜZENLENEN YAPI TATİL TUTANAĞINDA RUHSATA AYKIRILIKLARIN SOMUT VE AYRINTILI OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ HK.< TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü: İstanbul, Büyükçekmece,…

Danıştay İDDK E: 2004/2530 K: 2005/1121 T: 05.05.2005

Özeti: 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yapıların yıktırılmasına karar verilebilmesi için idarece düzenlenen yapı tatil tutanağında ruhsata aykırılıkların somut ve ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerektiği hakkında. TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü: İstanbul, Büyükçekmece,…

Danıştay İDDK, E: 2007/2336, K:2004/2183 22.11.2007

Özet: Ruhsatsız yapıların 3194 sayılı Yasa’nın 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin 10.10.2000 günlü, 2677-2842 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada; uyuşmazlık konusu yeni yapılaşma koşulları öngören 1/5000, 1/1000 ve 1/50000 ölçekli imar planlarının onaylandığı anlaşıldığından yeni planlar incelenerek…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2002/2166 K: 2003/5294 T. 31.10.2003

ÖZET: Davacının kendi taşınmazı üzerinde inşaat yaptırmak amacıyla müteahhit ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığı, ancak müteahhidin ruhsat almadan inşaata başlaması üzerine, tespit tarihinden önce noter aracılığıyla ruhsatsız yapı yapmaması için müteahhidi uyardığı, bu nedenle yapının ruhsatsız yapılmasında davacının sorumluluğunun…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2002/6535 K: 2004/934 T. 20.2.2004

ÖZET: İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapı nedeniyle ayrı tespitlere dayalı olarak ve her seferinde tespit edilen yeni aykırılıklar için birden çok kez imar para cezası verilebileceği hakkında. TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: KARAR : Dava, 

Danıştay 6. Dairesi, E: 2003/5266 K: 2004/120 T. 14.1.2004

ÖZET: 3194 sayılı Yasanın 40. maddesi ile getirilen düzenleme; enkaz veya birikintilerin, gürültü ve dumana neden olan tesislerin, hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara ve bunların benzerlerinin umumun sağlık ve selametini ihlal edenlerini veya şehircilik, estetik veya trafik bakımından sakıncalı…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2004/4776 K: 2006/659 T: 20.2.2006

Özeti: 3194 sayılı Yasının 42.maddesi uyarınca tek bir yapı için yalnızca bir para cezası verilmesi gerekirken her bir parsel yönünden ayrı ayrı para cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava, İstanbul, Tuzla…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2003/84 K: 2004/2843 T. 5.5.2004

ÖZET: 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinde geçen “yapı” terimi parseli değil yapıyı ifade etmektedir. Bu nedenle tek parsel üzerine bile olsa farklı bloklardaki ruhsat eki projeye aykırılıklar ayrı ayrı değerlendirilerek para cezası verilebilir. Bu durumda, idarece daha önce C1 blok için…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2003/281 K: 2004/3882 T. 16.6.2004

ÖZET: 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesi uyarınca, ancak ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapı yapılması durumunda para cezası verilmesi mümkün olup, ruhsat ve eklerine aykırılık bulunmadığı ve ruhsat süresinin dolmasından sonra inşaata devam edilmediği…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2002/6380 K: 2004/1992 T. 7.4.2004

ÖZET: Temel açılması yapıya başlandığını gösterdiğinden, başka bir ifadeyle yapının bir aşaması olduğundan anılan yasa maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: KARAR: Dava, Hatay İli, Reyhanlı…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1992/4565 K: 1993/4462 T. 25.10.1993

ÖZET: Ruhsatsız olması nedeniyle yıktırılmasına karar verilmesine karşın belediyece yıktırılmayan ve iskan edilmesine göz yumulan binanın kendiliğinden yıkılması sonucu ölenlerin yakını olan davacıya manevi tazminat verilmesinde isabetsizlik yoktur. TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: KARAR : Dava, ……….

Danıştay 6. Dairesi, E: 1992/2066 K: 1993/913 T. 8.3.1993

ÖZET: Ancak esaslı bir onarımla tehlike arz etmeyecek duruma gelebilecek yapının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu kabul edilerek yıktırılmasına ilişkin bilirkişi raporuna dayanılarak yapılan işlem isabetlidir. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Gereği görüşüldü: Dava; Isparta, Eğirdir, Yeni Mahalle ( Tabakhane…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2006/931 K: 2006/6661 T: 30.12.2006

Özeti: Deprem nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davada, uğranıldığı belirtilen zararın idarenin üzerine düşen görev ve yükümlülüğü gereği gibi yerine getirmemesinden, dolayısıyla eylem ya da eylemsizliğinden kaynaklandığından mahkememizce 2577 sayılı Yasa’nın 13. maddesi uyarınca davanın süresi içerisinde…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2002/5832 K: 2003/3421 T. 2.6.2003

ÖZET : Dava konusu olayda, yıkımına karar verilen 3. kat inşaatın davacı tarafından ruhsat alınarak yapılmış, daha sonra da iskan ruhsatı alınmış olması nedeniyle davacının, yıkımına karar verilen yapı nedeniyle uğradığı zararın tazmin edilmesi gerektiği tartışmasızdır. İdarenin hizmet kusuru nedeniyle…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2002/2248 K: 2003/3305 T. 26.5.2003

ÖZET: Ruhsatsız olarak yapılan ve mahkemece de yıkımına karar verilen yapının belediyece yıkılması esnasında yapının bulunduğu bahçedeki narenciye ağaçlarına verilen zararın tazmini gerektiği. TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava, …, … İlçesi, … pafta, … parsel sayılı…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1999/1643 K: 2000/2469 T. 26.4.2000

ÖZET: Manevi tazminat temelde gerçek bir tazmin aracı olmayıp doğrudan doğruya bir manevi tatmin aracıdır. Bir idari işlem veya eylem nedeniyle ızdırap duyan kişiye sadece tatmin aracı olan bir miktar para verilerek bu üzüntü ve sıkıntının tam olmasa bile bir…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2002/4170 K: 2004/883 T: 18.02.2004

UYUŞMAZLIK KONUSU YAPIDA DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞI KONUSUNDA BİR TESBİTİN BULUNMAMASI KARŞISINDA MUHTARLIK DÖNEMİNDE VE BELEDİYE KURULMADAN ÖNCE YAPILAN YAPININ RUHSATSIZ OLDUĞUNDAN BAHİSLE, 3194/32. MADDEYE GÖRE MÜHÜRLENMESİNDE HUKUKA UYARLIK OLMADIĞI HK.< TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava, ? Belediyesi…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1993/3323 K: 1994/1794 T. 3.5.1994

ÖZET: Kabil-i tecviz hatanın, yapılan yapının kendi parseli sınırları dışına taşmamak koşuluyla ruhsatına ve onaylı projesine aykırılığın çok küçük olması halinde kabul edilebileceği, başkasına ait parsele tecavüz bulunması halinde bu kuralın uygulanmasının mümkün olamayacağı açıktır. Türk Milleti Adına Karar veren…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2003/4396 K: 2005/947 T: 18.02.2005

3194 sayılı Yasanın 32.maddesi uyarınca tesis edilen yıkım işlemin belediye tarafından gerçekleştirildiği takdirde sadece yapılan masrafın yapı sahibinden istenmesi gerekirken, yapılan masrafın %20 fazlası ile davacıdan tahsil edilmesine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı. TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1997/4788 K: 1998/5520 T. 17.11.1998

ÖZET: Bir idari işlemin iptal davasına konu olabilmesi için kesin ve yürütülmesi zorunlu olması gerekmektedir. Kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem hukuk düzeninde bir sonuç doğuran başka bir makamın onayına ihtiyaç göstermeyen ve ilgilinin hukukunda değişiklikler meydana getiren işlemdir. TÜRK MİLLETİ…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1990/2731 K: 1992/1655 T: 16.04.1992

Davacıya ait yapının İmar Kanununun 32.maddesinde öngörülen süre içerisinde ruhsata bağlanmadığı gerekçesiyle yıktırılmasına karar verilmişse de, dava sırasında anılan yapı ruhsata bağlandığından mahkemece davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmediği. Dava, davacıya ait inşaatın ruhsatsız olduğundan bahisle 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2003/2824 K: 2004/6883 T: 22.12.2004

Dava konusu işlem, tebligat kanununda öngörülen usule aykırı olarak davacıya muhtar eliyle tebliğ edildiğinden, davacının, söz konusu işlemi muhtardan öğrendiğini belirttiği 11.11.2002 tarihinin işlemi öğrenme tarihi olarak kabulü gerektiği hk.< TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava, İzmir…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1987/74 K: 1987/874 T: 08.10.1987

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 32.MADDESİNE GÖRE YIKMA KARARLARININ BELEDİYE ENCÜMENİNCE ALINMASI GEREKTİĞİNDEN, BU KONUDA BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ALINAN YIKMA KARARININ YETKİSİZLİK NEDENİYLE İPTALİ HK.< Dava, davacı tarafından yapılan ruhsatsız inşaatın yıktırılmasına ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1998/7473 K: 1999/6529 T. 14.12.1999

ÖZET: Davacıya ait taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapının imar planında park alanında kalması nedeniyle yıktırılmasına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık yoktur. 2981 sayılı yasanın 13/b maddesi uyarınca arsa tahsisi gecekondular için sözkonusu olduğundan, kişilerin kendisine ait taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapılar hakkında genel…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1996/2121 K: 1997/1843 T. 3.4.1997

ÖZET: Ruhsata bağlanması mümkün olmayan inşaat hakkında yasada öngörülen bir aylık sürenin tanınmaması yıkım işlemini sakatlamaz. Türk milleti adına karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava, … ilçesi, … Köyü, … Deresi mevkii, F 28-a-07-e-1d pafta, 101 ada, 48 parsel…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1991/2016 K: 1992/2199 T: 15.05.1992

RUHSATA BAĞLANMASI MÜMKÜN OLMADIĞI ANLAŞILAN YAPI İÇİN DAVACIYA 3194 SAYILI YASANIN 32.MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN 30 GÜNLÜK SÜRENİN TANINMAMASININ İŞLEMİ SAKATLAMIYACAĞI HK.< Dava, taşınmaz üzerindeki binaya ruhsatsız ilave inşaat yapıldığından bahisle ilave yapının yıktırılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, 15.8.1988…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1992/3413 K: 1993/1278 T. 1.4.1993

ÖZET: Ruhsata bağlanması mümkün iken yapılan bildirime karşın yasal süre içerisinde ruhsata bağlanmayan yapının yıktırılmasına karar verilmesinde isabetsizlik yoktur. TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava, Sarıyer İlçesi, Bahçeköy, Prof. Dr. Sıtkı Ercüment Sokak 32 ada, 10 parsel…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1992/2480 K: 1993/264 T:08.02.1993

3194 SAYILI YASANIN 32.MADDESİ UYARINCA YAPININ BİR AY İÇERİSİNDE İMARA UYGUN HALE GETİRİLMESİNİ ÖNGÖREN İŞLEMİN İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEĞİ HK.< Dava, taşınmaz üzerinde bulunan binaya ilave ruhsatsız teras katının imara uygun hale getirilmesinin istenmesine ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1990/1534 K: 1991/1104

3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde belirtilen 30 günlük sürenin belediye ve valiliklerce yapı sahiplerine tanınması gereken sürenin üst sınırı olduğu, işin niteliğine göre makul bir sürenin de tanınmasının mümkün olduğu, ancak yapının uyuşmazlık konusu katının ruhsata bağlanması mümkün bulunmadığından, mahkemece…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1990/759 K: 1991/980 T: 02.05.1991

3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde tanınan 30 günlük süre belediye ve valiliklerce yapı sahiplerine tanınması gereken sürenin üst sınırı olup, işin mahiyetine göre daha az bir sürenin tanınmasının da mümkün olduğu hk.< Dava, taşınmaz üzerinde inşa edilen benzin ve mazot…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1993/2829 K: 1994/2103 T. 30.5.1994

ÖZET: Ruhsata bağlanamayan kaçak yapıların yıktırılması yolunda işlem tesis edilebilmesi için bir aylık sürenin beklenilmesi gerekmez. Bu nedenle dava konusu yapının ruhsata bağlanıp bağlanamayacağının araştırılması gerekir. Türk Milleti Adına Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava, … İlçesi, Kadastral 14…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2005/1641 K: 2005/5523 T: 16.11.2005

YAPI TATİL TUTANAĞININ KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU BİR İŞLEM OLDUĞU PARA CEZASININ FAHİŞ OLUP OLMADIĞININ İRDELENMESİ GEREKTİĞİ HK.< TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava, Kocaeli, Gebze, ? Mahallesi, ? ada, ? parsel sayılı taşınmazdaki ruhsatız inşaatın mühürlenmesine…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2003/6322 K: 2005/2725 T: 11.05.2005

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 32.MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN USULE AYKIRI OLARAK YAPILAN TESPİT ÜZERİNE TESİS EDİLEN İŞLEMDE MEVZUATA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.< TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava, Kırıkkale, Yahşihan İlçesi, ? mevkiinde yapılan ruhsatsız yapının 3194 sayılı İmar Kanununun…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1990/1641 K: 1992/1546 T. 15.4.1992

ÖZET: İmar mevzuatına aykırı yapının mühürlenmesi durumunda ilgilinin tespit tutanağını imzalamaktan kaçınması yasanın amacına uygun bir tebligatın yapıldığını gösterir. Türk Milleti Adına karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava, Diyarbakır … Mahallesi, 56 pafta, 16 ada, 9 parsel sayılı…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2002/3582 K: 2004/394 T. 23.1.2004

ÖZET: Ruhsatlı yapıdaki ruhsata aykırılığın ne olduğu hususuna açıklık getiren yapı tatil tutanağının düzenlemesi suretiyle bir tespitin yapılması, bu tespitin tebliği suretiyle davacının yapısını mevzuata uygun hale getirmesi hususunda uyarılması gerekirken, doğrudan yapının tamamının yıkılması sonucuna yol açacak şekilde inşaat…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1998/3254 K: 1999/3159 T. 9.6.1999

ÖZET: Yapının kullanımı ile ilgili aykırılık nedeniyle 3194 sayılı yasanın 32. Maddesi uyarınca tesis edilen yıkım işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava 2556 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın onaylı projeye…

Yorum Yap

Bu yazının yorum fonksiyonları kapatılmıştır.