1. Anasayfa
  2. Danıştay Kararları

İnşaat Ruhsatı ve İskan İzni ile İlgili Danıştay Kararları


Danıştay 6. Dairesi E: 1982/4336 K: 1982/2787 T: 7.10.1982

Danıştayın ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakacağı uyuşmazlıklar dışındaki davaların askeri ya da adli yargının görevine girip girmeyeceği incelenemez. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1977/5282 K: 1982/3528 T: 11/11/1982

İmar planı değişikliği yapılacağı gerekçesiyle iskan sahasındaki yere ruhsat verilmemesinin yerinde olmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/3683 K: 1982/774 T: 30/03/1982

İdarenin hatalı işlemini geri alabileceğinden, imar planına aykırı olarak verilen 24.5.1979 günlü, 7/6 sayılı inşaat ruhsatının belediye encümeninin 11.6.1979 günlü, 108 sayılı kararı ile iptalinde isabetsizlik bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/1245 K: 1982/533 T: 12/03/1982

İmar planında yola ayrılan yerde ruhsatsız olarak yapılan ve 4 yıllık imar programında olmadığı sonucuna varılan dükkanların geçici ruhsata bağlanıp bağlanmıyacağı, araştırılmadan yıktırılmalarına karar verilmesinin yerinde olmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1978/3209 K: 1982/118 T: 09/02/1982

Kıyıda yapı yapılmasını öngören inşaat ruhsatının iptalinde ve yapının yıktırılmasına karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/2104 K: 1982/62 T: 05/02/1982

Plan ve projede yer almayan toplu sığınağın yapılamamış olması, site ana giriş yolunun ifraz edilerek tapuda belediye adına terkedilmemesi ve inşaatın emniyeti bakımından yola kurulmuş olan bariyenin sitede inşaat devam ettiğinden henüz kaldırılmamış bulunması inşası tamamlanmış site konutlarının kullanma izni verilememesini gerektirmeyeceği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/685 K: 1982/44 T: 26/01/1982

Belediye başkanının kendisini ilgilendiren bir konunun müzakeresine katılıp oyunu kullanması halinde söz konusu encümen kararının iptali gerekeceği. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1987/47 K: 1988/3 T: 21/01/1988

Davacının, kiracı olarak kullandığı bina için verilen inşaat ruhsatına karşı açmış olduğu davada, adliye mahkemesi kararı ile bina tahliye edilse bile menfaat alakasının bulunduğu. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1995/313 K: 1996/538 T: 08/11/1996

3194 sayılı İmar Kanununun 28. ve 38.maddelerinde yer alan fenni mesul kavramının; yapının tek fenni mesulünün mimar ya da inşaat mühendisi olacağı yolunda yorumlanmasına ilişkin genelgede mevzuata uyarlık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1997/301 K: 1999/681

Köyünde bulunan taşınmazlara ilişkin olarak düzenlenen inşaat ruhsatlarının, söz konusu taşınmazlar yönünden imar plânı değişikliği yapılması yolundaki isteminin reddine ilişkin belediye meclis kararım tadilen onayan büyükşehir belediye başkanlığı işleinin ve bu işlemin dayanağım oluşturan Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili Yönetmeliğin 42. maddesinin 3030 sayılı yasaya aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmesinin hukuka uygun olduğu. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/4066 K: 2009/1729 T: 23.02.2009

Yapı ruhsatına karşı dava açma süresinin geçirildiği bu durumda, ıslah imar planı yönünden ise, planın askıya alınmasına göre davanın süresinde açılıp açılmadığı incelenerek karar verilmesi gerektiğinden temyize konu mahkeme kararında isabet görülmemiştir. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2010/9076 K: 2011/469

Uygulama imar planına karşı açılan davanın yargılama süreci içerisinde yapının inşaat ruhsatına uygun yapıldığının belirlenmesi halinde, yapı ya da yapı kısımlarının kazanılmış hak kapsamında olduğu hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/3863 K: 2008/3509 T: 28/05/2008

Birinci derece doğal sit alanı ve 100 metrelik sahil şeridinde kalan, ancak eski eser tescil kaydı bulunmadığı açık olan temel aşamasındaki yapıların yeniden inşası mümkün olmadığından mevcut bağ evi dışında kalan iki ayrı bina için yapı ruhsatı verilemeyeceği yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/5086 K: 2008/2481 T: 22/04/2008

Uygulama projelerinin proje müellifince doğrudan yapı denetim kuruluşuna teslim edilmesi gerektiği ve ilgili idareler dışında başka bir kurum ve kuruluşun vize ve onayına tabi tutulamayacağı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/2747 K: 2005/5769 T: 23/11/2005

Uyuşmazlık konusu parsel aynı yöndeki diğer bir benzin istasyonuna 2 km.den daha yakın mesafede olmakla birlikte aynı istikamette iki akaryakıt satış istasyonu arasındaki mesafeyi düzenleyen tebliğin 2. maddesi uyarınca 19.6.1996 tarihinden önce akaryakıt satış istasyonu yapımına ilişkin bir ruhsat başvurusu bulunmadığı için müktesep haktan bahsedilemeyeceğinden verilen inşaat ruhsatında mevzuata uyarlık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/3390 K: 2005/5763 T: 23/11/2005

İnşaat ruhsatına uygun olarak yapılan ve zemin katına yapı kullanma izni verilen binada, ruhsat ve eki projesine aykırı olarak yapılan tadilatlar nedeniyle binanın 1965 yılında verilen yapı ruhsatının ve 1966 yılında zemin kat için verilen yapı kullanma izninin iptal edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/213 K: 2005/6646 T: 26/12/2005

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak veya yaptırılacak yapılara imar mevzuatı kapsamında aranan şartların sağlanmasının yanısıra mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilmesi ve imara aykırı yapılar nedeniyle verilecek para cezası miktarı belirlenirken yapının niteliği ve kullanım amacının da dikkate alınması gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/8321 K: 2005/2135 T: 12/04/2005

İnşaat ruhsatına uygun olarak tamamlanan ve yapı kullanma izni verilen binanın sonradan zemin katında ve bina cephesinde yapılan tadilatlar nedeniyle inşaat ruhsatının ve yapı kullanma izninin iptalinin mümkün olmadığı, anılan tadilatların eski haline getirmesine karar verilebileceği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1978/3629 K: 1980/1733 T: 4.6.1980

Kat irtifakının mesken olarak kat mülkiyetine çevrilmesinin mümkün bulunmadığı yolunda belediyece tesis edilen işlemin kazanılmış hakkı ihlal eder nitelikte olması nedeniyle iptali gerekir. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/5103 K: 1999/4284 T: 05/10/1999

Sahil şeridi içinde kalan taşınmazda kamu yararına yönelik yeşil alan düzenlemesi yapılacağından geçici inşaat ruhsatı verilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/82 K: 2005/5762 T: 23/11/2005

Davacı 2577/10. madde uyarınca inşaat ruhsatı verilmesi istemiyle kaymakamlığa başvurmuş ise de, bu başvuru dilekçesi ilgili belediyeye gönderildiğinden ve aynı gün kayıtlara girdiğinden 60 gün içinde cevap verilmemesi üzerine oluşan zımni ret işleminin kesin ve yürütülmesi gerekli işlem olduğu. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/3020 K: 1999/5481 T: 10.11.1999

Tamamlanmamış bir yapı için yapı kullanma izni düzenlenmesi mümkün değildir. Davalı idare tarafından ilave kat yapımına imkan tanıyan tadilat ruhsatının imar planındaki yapılaşma koşullarına aykırı düzenlendiği, bu ruhsatın verilmesinden bir gün sonra henüz bitmemiş ve inşaası devam eden yapıya, bitmiş ve kullanıma hazırmış gibi, ilgili birimlerin onayı olmaksızın usulsüz olarak yapı kullanma izni verildiği için, tadilat ruhsatıyla, yapı kullanma izninin iptal edildiği ve iptal edilen tadilat ruhsatına dayalı olarak yapılan ilave katla çatı gabarisini aşan yüksekliğin yıktırılmasına karar verildiği görülmektedir. Bu durumda yapılan işlemler hukuka uygundur. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/567 K: 2005/2573 T: 04/05/2005

Boya, badana, fayans kaplama gibi işler tek başına ruhsata tabi olmamakla birlikte ruhsatsız inşaatın devamı niteliğinde yapılan bu işler nedeniyle para cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/6751 K: 2005/3236 T: 03/06/2005

Ruhsat ve eklerine aykırılık taşıdığı ya da kullanılmasında fen bakımından sakınca olduğu öne sürülmeyen yapıya, imar para cezasının ödenmediği gerekçesiyle yapı kullanma izni verilmemesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/3489 K: 2005/4902 T: 19/10/2005

İnşaat ruhsatı düzenlenmesi kazanılmış hak için tek başına yeterli olmasa da mühürleme tarihindeki plana uygun inşaa edildiği binanın tümünün kazanılmış hakkının bulunulduğu hk. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/2267 K: 2009/954

Yapı kullanma izni verilebilmesi için, sosyal sigortalar kurumuna prim borcu olmadığına ilişkin belge istenilmesinde, hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/9448 K: 2009/9414

Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması ve yapı ruhsatı için başvuruda bulunurken bu belgenin ibraz edilmesi zorunlu olduğundan, müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden davalı idarece verilen yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2009/12899 K: 2010/3038

Büro tescil belgesi ile sicil durum belgesi bulunan proje müelliflerince hazırlanarak imzalanan projelerin plan ve mevzuat hükümlerine göre incelenerek onaylanması ve dolayısıyla en son aşamada yapı ruhsatı hususunda görevli ve yetkili idarenin 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca belediyeler ile valilikler olduğu, Yasa ile belirlenmiş bir yetkilendirme olmadan belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca “proje onay belgesi” isteme yükümlülüğünün bulunmadığı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2008/7572 K: 2010/4351

1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyeceğinden 1/5000 ölçekli nazım imar planı uyarınca düzenlenen ruhsatta hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2008/3542 K: 2010/4412

Süresi içinde verilen yapı ruhsatına göre yapının tamamlanmaması halinde yenileme ruhsatının tabi olacağı mevzuatın başvuru tarihine göre belirleneceği, ruhsat süresinden sonra başvuru yapılmışsa yapı ruhsatsız duruma düşeceğinden yenileme ruhsatı başvurusu da mevcut başvuru tarihindeki mevzuata tabi olacağı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2008/5038 K: 2010/4664

İmar planında sanayi alanına ayrılmamış bulunan taşınmaz üzerinde beton santrali yapılmasına imar mevzuatı uyarınca olanak bulunmadığından, İdare Mahkemesince, niteliği belirsiz bir kullanım kararına dayanılarak çevre taşınmazlarda bulunan yapılaşmaların emsal alınması suretiyle verilen kararda yasal isabet görülmediği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2008/6978 K: 2010/4666

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında inşaat ruhsatı verme aşamasında koruma bölge kurullarından izin alınacağı ancak Belediye mücavir alan sınırları içinde yapı kullanma izin belgesi verme görev ve yetkisinin belediyelere ait olduğu hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8250 K: 2005/5485

Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlık konusu yapının bulunduğu taşınmazın hisseli olduğu ve hissedarının izni alınmadan yapıldığı için hissedarı tarafından yapılan şikayet üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu yapının üzerinde yer aldığı taşınmazın diğer hissedarının muvafakatı olmaksızın davacı tarafından yapılan yapının ruhsata bağlanma olanağı bulunmadığı gibi muhtarlık izni de verilemeyeceği açık olduğundan aksi yöndeki kararın bozulması gerektiği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/124 K: 2005/5760

Aynı bağımsız bölüm içinde kalmak şartı ile bölme duvarlarının kaldırılması ruhsata tabi olmadığından iki ayrı bağımsız bölüm arasındaki duvarın kaldırılmasının ruhsata tabi olduğu hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/611 K: 2005/6095 T: 07/12/2005

İnşaat ruhsatı düzgün imar parseli oluşturulmadan verilmiş ise de, ruhsatın verilmesinde davacının hilesi kusuru bulunmadığından 4 yıl sonra doğrudan ruhsatın iptalinin hukuka aykırı olduğu davacının başvuruları üzerine yapılan işlemlerin ve yapının imar mevzuatı yönünden hukuka uygun hale gelip gelmeyeceğinin araştırılması gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/287 K: 2005/6605 T: 26.12.2005

Akaryakıt istasyonu yaptırmak için yapı ruhsatı verilmesi istemiyle yapılan başvurunun, plan hükümlerinin yanı sıra enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğ hükümlerine de uygun olması gerektiği, tebliğdeki belediye ve mücavir alan sınırları içindeki karayolları kenarında aynı istikamette olan istasyonlar arasındaki mesafenin 2 km olması koşulunun daha sonra 5015 sayılı petrol piyasası kanununun 8.maddesi ile petrol piyasası lisans yönetmeliğinin 45.maddesi ile değişikliğe uğradığından bu hükümlerin göz önünde bulundurmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiği. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/3149 K: 1999/4046 T: 16.9.1999

ÖZET: İmar Yönetmeliği uyarınca parsel derinliğinin 7 metreden az olması nedeniyle parsel derinliğince inşaat izni verilmesinde hukuka aykırılık yoktur. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/5030 K: 1999/4889 T: 18.10.1999

Elektrik iç tesisleri projelerinde ve tatbikatında bütünlük sağlanabilmesi açısından alçak gerilim projesinde yapılacak merkezi kompanzasyon sisteminin elektrik iç tesisler yönetmeliği kapsamına alınmamasında ve fen adamlarının gördükleri mesleki ve teknik öğrenim seviyelerine göre yetkilendirilmeleri nedeniyle kompanzasyon projesinin ve uygulamaların fen adamları tarafından yapılmasında mevzuata aykırılık yoktur. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/4344 K: 2007/7751 17.12.2007

Davacının parseldeki yeni yapılaşma için geçici yapılanma koşullarına göre hazırlandığı projenin onaylandığı, ardından yapı denetimi firması ile yapı sahibi arasında yapı denetim sözleşmesinin imzalandığı, bu aşamada uygulama sorumluluğunun proje müellifi davacı mimardan yapı denetim firmasına geçtiği, projenin uygulanması dönemindeki aykırılıktan, davacının proje müellifi olması nedeniyle sorumlu tutulamayacağı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 2004/2182 K: 2007/353

Gömme balkonun alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılmak suretiyle yapılan değişikliğin ruhsat gerektirmediği, anılan tadilatın yıktırılmasına ve para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/5594 K: 2007/6553

Hisseli taşınmaz üzerinde yapılacak inşaat için diğer hissedarlardan muvafakat alınmadığı hususu gözetilmeksizin, verilen muhtarlık izninin esas alınması suretiyle, davacının 3194 sayılı Yasa’nın 27. maddesi koşullarını sağladığının kabul edilemeyeceği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2013/3657 K: 2017/4335

Ruhsat verilmemesinin gerekçesi olan imar planı değişikliği mahkeme kararıyla iptal edildiğinden idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye mecbur olduğu, bu sürenin kararın idareye tebliğinden itibaren hiç bir şekilde 30 günü geçemeyeceği hususu dikkate alındığında anılan iptal kararının idareye tebliğinden itibaren en geç 30 gün sonrasına karşılık gelen tarih ile dava tarihi arasında oluşan inşaat maliyet farkının bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle tespit edilerek tazminat olarak ödenmesine karar verilmesi gerektiği hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/2410 K: 2007/4902

Hisseli taşınmaz üzerindeki yapının ruhsata bağlanabilmesi için bütün hissedarların ruhsat başvurusunda bulunması veya muvafakat vermesinin şart olduğu hakkında. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/5594 K: 2007/6553 

Hisseli taşınmaz üzerinde yapılacak inşaat için diğer hissedarlardan muvafakat alınmadığı hususu gözetilmeksizin, verilen muhtarlık izninin esas alınması suretiyle, davacının 3194 sayılı Yasa’nın 27. maddesi koşullarını sağladığının kabul edilemeyeceği hakkında. Devamını Oku…

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir