1. Anasayfa
  2. Yargıtay Kararları

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Hakkında Yargıtay Kararları


Bu yazı toplam 5 sayfadan oluşmaktadır: 1 2 3 4 5

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/10957 K: 2005/371 T: 27.01.2005

Bilirkişi kurulu başka emsaller almaksızın dava konusu taşınmazın diger hissedarların açmış oldukları davalarda mahkeme kararı ile kesinleşen bedellerini dava tarihine endekslemek suretiyle taşınmaz bedelini bulmuştur. Kamulaştırma veya kamulastırmasız el atma sonucu mahkeme kararı ile belirlenen bedeller emsal olarak alınamaz.  Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/13091 K: 2005/370 T: 27.01.2005

Bilirkişi kurulu başka emsaller almaksızın mücavir taşınmazların mahkeme kararı ile kesinleşen bedellerini dava tarihine endekslemek suretiyle taşınmaz bedelini bulmuştur. Kamulaştırma veya kamulaştırmasız el atma sonucu mahkeme kararı ile belirlenen bedeller emsal olarak alınamaz. Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/10463 K: 2005/498 T: 31.01.2005

Dava konusu taşınmaza ait yakın tarihteki satış en iyi emsal ise de, bu durum diğer emsalleri değerlendirmede nazara alınmayacağı anlamını taşımaz. Bu nedenle taşınmazın kendisine ait satışın emsal alınması yanında diğer emsallerin de değerlendirilerek sonucuna göre bedel takdir edilmesi gerekirken sadece taşınmazın kendi satışı emsal alınmak suretiyle değer biçilmesi doğru değildir. Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/11046 K: 2005/673 T: 03.02.2005

Taşınmazın bilirkişi kurulu raporunda belirtilen özelliklerine göre, objektif değer artırıcı unsur oranının %40dan fazla olamayacağı gözetilmeden, daha yüksek oranda objektif değer artışı alınmak suretiyle fazla artırmaya karar verilmesi doğru görülmemiştir. Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/12813 K: 2005/675 T: 03.02.2005

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca 2 yıllık ve 5 yıllık geçici irtifak hakları karşılıkları, irtifak hakkının geçirildiği bölümde meydana gelecek kira kaybıdır. Devamını Oku…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2004/10321 K: 2005/440 T: 07.02.2005

Taşınmaz belediye nazım imar planı içinde ise, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 17.4.1998 gün ve 1996/3-1998/1 Sayılı Kararı uyarınca, bu plan kapsamına alındığı tarih ve plandaki konumu, altyapı hizmetlerinden yararlanma ve ulaşım olanakları, belediye merkezine uzaklığı, kullanım biçimi itibariyle iskan amacına yönelik yapılaşma olasılıkları da değerlendirilmek üzere araştırılmalıdır. Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/10989 K: 2005/764 T: 07.02.2005

Dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların emlak vergisine esas olan m2 değerlerinin karşılaştırılmasında; dava konusu taşınmazın emsal taşınmazlardan daha değersiz olduğu anlaşılmasına rağmen, bilirkişi kurulunca dava konusu taşınmazın emsal taşınmazlardan daha değerli olduğu kabul edilerek fazla bedele hükmedilmesi doğru değildir. Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/10374 K: 2005/857 T: 08.02.2005

Münavebeye esas alınan ürünlerin resmi birim fiyatlarının İlce Tarım Müdürlüğünden sorulmak suretiyle m2 birim fiyatlarının tespit edilmesi gerekirken Hal Müdürlüğünden alınan resim birim fiyatlarına göre m2 değerinin tespiti doğru değildir. Devamını Oku…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2004/10359 K: 2005/654 T: 10.02.2005

Portakal bahçesi olarak değerlendirilen taşınmazda bulunan başka unsurların gelirinin taşınmazın zemin değerine bir katkısı söz konusu olamayacağından portakal dışındaki ağaçların zemin değerinin saptanmasında dikkate alınmaması gerekir. Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/12274 K: 2005/988 T: 10.02.2005

Kamulaştırmasız el atılan taşınmazın bedelinin tespiti davasında; taraflara dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınarak, lüzumu halinde resen emsal celbi yoluna gidilmesi ve bu emsallere göre değer biçilmesi için bilirkişi kurulu eşliğinde keşif yapılarak sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/11153 K: 2005/1031 T: 10.02.2005

6326 sayılı Petrol Kanununun 87/2-B maddesi gereğince kullanım hakkının davacı idareye ait olduğu belirtilerek mülkiyet kamulaştırılması yapılan bolümün Hazine adına tescil edilmesi gerektiği gözetilmeden davacı idare adına tesciline karar verilmesi gerekir Devamını Oku…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2005/783 K: 2005/682 T: 14.02.2005

Vergi beyanları ve resmi makamlarca yapılan kıymet takdirleri, genellikle taşınmazın gerçek değerini tam olarak yansıtmamakta, gerçek değerinden daha düşük değerler belirlenmektedir. Ancak bu husus, dava konusu taşınmaz için olduğu kadar emsal için de geçerlidir ve emsal karşılaştırması yapılırken dikkate alınması yasa gereğidir. Devamını Oku…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2005/287 K: 2005/750 T: 14.02.2005

Yargıtay’da yerleşmiş uygulama; tarım arazilerindeki değerlendirmenin, taşınmazın yer aldığı ilçe dahilinde ekilmesi mutad olan ve münavebeye alınan ürünlerin dekar başına ortalama verimi ve üretim giderleri ile kg. başına ortalama satış fiyatlarının ilce tarım müdürlüğünden getirtilmesini ve raporların buna göre düzenlenmesini ongormektedir. Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/11821 K: 2005/1157 T: 14.02.2005

Yapılan baraj nedeniyle taşınmazdan yararlanma olanağı tümüyle ortadan kalkmamış olup, sadece taşınmaza ulaşım güçleştiğinden taşınmazın değerinde en fazla % 50 oranında değer düşüklüğü olacağı kabul edilmelidir. Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/11482 K: 2005/1128 T: 14.02.2005

Dava, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın davacı idare adına tescili talebine ilişkindir. Tarım arazisi niteliğindeki taşınmaza ekilebilir ürün ge­liri üzerinden değer biçilmesi doğrudur. Ancak taşınmaza ekilebilir ürün ge­liri üzerinden değer biçilirken bilirkişi kurulunca münavebe ürünlerin hasat zamanındaki kilogram satış fiyatları dikkate alınmalıdır. Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/11673 K: 2005/1198 T: 15.02.2005

Dava konusu taşınmazın, belediye sınırları icinde kalmakla beraber belediye hizmetlerinden yararlanmadığı etrafının da meskun olmadığı Belediye Başkanlığınca bildirilmiştir. Taşınmaz bu niteliklerine göre arazi vasfındadır. Devamını Oku…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2004/8972 K: 2005/927 T: 17.02.2005

Kamulaştırma Yasasının 15. maddesinin 11. fıkrası hükmüne göre kıymet takdir komisyonunun biçtiği değer ile bilirkişi kurulunun belirlediği bedel arasında önemli bir oransızlık (Yargıtay uygulamalarına göre bir mislini aşan farklılık) görüldüğü takdirde aynı yöntemlerle yeniden bilirkişi kurulu oluşturularak değer takdiri yaptırılması gerekir. Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/1190 K: 2005/1404 T: 218.02.2005

Dairemize intikal eden dava dosyalarındaki bilirkisi raporlarında da sulu arazılere buğday, kuru fasulye, bostan (karpuz) ürünü münavebesi esas alınarak değer biçilmiştir. Belirtilen ürün dışında dava konusu taşınmaza değer biçilebilmesi için davalının dava konusu taşınmazda başka ürünü ekip hasat ettiğini, toptancı halinde yapılması gereken satış belgeleri ile ispat etmesi gerekir. Devamını Oku…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2005/1161 K: 2005/1076 T: 21.02.2005

Yargıtay uygulamalarında özel ve dikkate alınması gereken haklı bir neden bulunmadıkça, tarım arazilerinin olduğu gibi kullanılması halinde sağlayacağı net gelir üzerinden bilimsel yontemle yapılacak değerlendirilmesinde münavebeye alınacak ürünler icin dekar başına elde edilecek ortalama verim, uretim gideri ve toptan satış fiyatına iliskin olarak ciddi istatistiki bilgilere dayalı olduğu bılinen o yerdeki Tarım Müdürlüğü verilerinin esas alınması gerekir. Devamını Oku…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2005/1210 K: 2005/1082 T: 21.02.2005

Yargıtay uygulamalarında üzerinde irtifak hakkı kurulmuş olan taşınmazda bu irtifak nedeniyle oluşacak değer düşüklüğünün (taşınmazın cins ve niteliğine uygun kullanımı önemli ölçüde etkileyen özel bir durum yoksa) irtifaktan etkilenen alanın mülkiyet değerinin arazide %35’ini, arsada ise %50’sini geçmeyeceği kabul edilmektedir. Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/13032 K: 2005/1622 T: 22.02.2005

Dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazın dava tarihi itibariyle fiili imar uygulaması sonucu oluşan imar parselleri mi yoksa imar planına dahil olmakla birlikte olduğu gibi bırakılan kadastro parselleri mi olduklarının belediye imar müdürlüğünden sorularak, sonucuna göre düzenleme ortaklık payı düşülmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gerekir. Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/12461 K: 2005/1639 T: 22.02.2005

Arsa niteliğindeki taşınmaza, emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi gerekir. Dava konusu taşınmaz ile emsalin zaruret olmadıkça, yakın bölgelerde ve benzer yüzölçümlü olması ve değerlendirme tarihine yakın satışların emsal alınması gerekir. Devamını Oku…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2005/682 K: 2005/1134 T: 22.02.2005

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre kapama kavaklığa değer biçilirken; kavakların bir yılda hasat edilemeyeceği göz önünde tutularak, öncelikle kaç yılda kesim çağına geleceği resmi verilere dayanılmak suretiyle tespit edilmeli, kesim çağında elde edilecek brüt gelir yine resmi verilere göre belirlenerek bundan kavakların kesim çağına kadar geçecek süre içindeki masraflar düşüldükten sonra kesim yılına bölünmek suretiyle dekar başına elde edilecek yıllık net gelir bulunmalı, bu net gelire de kapitalizasyon faizi uygulanarak kapama kavaklığın kamulaştırma bedeli tespit edilmelidir. Devamını Oku…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2004/10477 K: 2005/1274 T: 24.02.2005

Kamulaştırma yasasının 11. maddesinin “f” bendi uyarınca arazinin mevkii ve şartlarına gore getireceği net gelirin hesaplanmasında, münavebeye alınan ürünlerin dekar başına verimi ve üretim gideri ile satış fiyatlarının tarım müdürlüğünden getirtilerek listelerde yazılı verilere uygun olması gerekir. Devamını Oku…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2004/10271 K: 2005/1315 T: 24.02.2005

Taşınmazın il merkezine yakınlığı objektif değer artışı unsuru kabul edilip, denetime olanak vermeyecek biçimde merkeze ne kadar yakın olduğu da açıklanmadan ve bu hususta ek rapor da alınmadan, eksik inceleme ile kamulaştırma bedeline %10 oranında objektif artış uygulayan bilirkişi kurulu raporuna itibarla karar verilmesi mümkün değildir. Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/12386 K: 2005/1717 T: 24.02.2005

Bilirkişi kurulunca emsal olarak alınan taşınmazların bedelleri kamulaştırma sonucu oluşan bedeller serbest alım-satım sonucu oluşmadıklarından emsal olarak kabul edilmelerinin mümkün olmadığı gözetilerek karar verilmelidir. Devamını Oku…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2004/8839 K: 2005/1254 T: 24.02.2005

Yargıtay uygulamalarında ozel ve dikkate alınması gereken haklı bir neden bulunmadıkça tarım arazilerinin olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir üzerinden bilimsel yontemle değerinin tespitinde münavebeye alınacak ürünler icin dekar başına elde edilecek ortalama verim, üretim gideri ve toptan satış fiyatına iliskin olarak ciddi istatistiki bilgilere dayalı olduğu bilinen o yerdeki Tarım Müdürlügu verilerinın esas alınması gerektiği kabul edilmektedir. Devamını Oku…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2004/9751 K: 2005/1330 T: 24.02.2005

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, iklim şartları, topoğrafik yapısı ve bölgesindeki konumu (büyuk yerleşim yerlerine uzaklığı v.b.) dava konusu taşınmazın bulunduğu yerle benzer nitelikte olan, ülkemizin değişik yörelerindeki sulu tarım arazilerinin değerlendirilmesinde, (değeri önemli şekilde etkileyen kanıtlanmış, farklı ve özel bir faktör bulunması hali haric) kapitalizasyon faiz oranı %5 olarak alınmaktadır. Devamını Oku…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2004/9712 K: 2005/1429 T: 28.02.2005

Belediye Başkanlığının emsal alınan parsellerle ilgili arsa tahsis işlemlerinde anlaşma neticesi belirlenen bedellerinin yasanın öngördüğü anlamda bir satış işlemi niteliğinde kabul edilemez Devamını Oku…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2004/9946 K: 2005/1424 T: 28.02.2005

2942 Sayılı Yasanın 11. maddesi gereği emlak vergi değerlerinin de karşılaştırmada göz önünde tutulması gerekir ve buna göre dava konusu taşınmaz ve emsallerin emlak vergisine esas tutulan asgari m2 değerlerinin getirtilerek karşılaştırılması ve değerlendirilmeye esas alınan oranlar birbirinden fahiş ölçüde farklı olduğunda bu farklılık ve çelişkinin giderilmiş olması gerekir. Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/2845 K: 2005/2814 T: 17.03.2005

Dava konusu taşınmazın geometrik durumu, yüzölçümü, henüz parsellenmemiş arsa niteliğinde olması ve enerji nakil hattının güzergahı dikkate alınarak irtifak hakkı nedeniyle değer düşüklüğü oranının taşınmazın tüm değerinin % 4’ünü geçemeyeceği gözetilmelidir. Devamını Oku…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2005/2197 K: 2005/2600 T: 22.03.2005

Kamulaştırma Yasasının 15. maddesinin 11. fıkrası hükmüne göre kıymet takdir komisyonunca belirlenen değer ile bilirkişi kurulu raporunda saptanan değer arasında önemli bir oransızlık (Yargıtay uygulamalarına göre bir mislini aşan farklılık)görüldüğü takdirde aynı usullerle yeni bilirkişi kurulu oluşturularak kıymet takdiri yaptırılması gerekir Devamını Oku…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/103 K: 2005/3289 T: 28.03.2005

Taşınmazların tarım arazisi niteliğindeki bölümüne ekilebilecek ürün gelirine göre değer biçilirken münavebe ürünlerinin hasat zamanındaki kilogram satış fiyatları üzerinden değer bicilmesi gerekir. Devamını Oku…

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir