Son Yazılar

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2003/16681 K: 2004/8264 T:28.05.2004

Dava konusu taşınmaz devletin özel mülkü olduğu gibi, arsa olarak davacılara 2886 sayılı Yasaya göre kiraya verildiğinden ve üzerindeki tesisler davacılar tarafından yapıldığından, taraflar arasındaki kira sözleşmesi hakkında 6570 sayılı Yasa hükümleri uygulanamaz. Davalı idarenin 2886 sayılı Yasaya göre kiraya…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2004/17401 K: 2005/1770 T:08.02.2005

Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile 6570 sayılı yasa kapsamından cıkarıldıgından bu taşınmazların kira sözleşmeleri hakkında 6570 sayılı yasa hükümleri uygulanmaz. K: vekili avukat İ.Y. ile Bursa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü…

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 2007/723 K: 2007/2564 T:12.03.2007

Hazine ve Belediyeler dışında diğer kamu kuruluşları, taşınmazlarını 2886 sayılı Yasa uyarınca kiraya vermiş olsalar bile, bu Kanun'un 75. maddesine dayanarak kiralananın tahliyesini sağlayamazlar. Hazine ve Belediyeler dışındaki diğer kamu kurumlarına ait taşınmazlar, 6570 sayılı Kanun'un kapsamında ise, yazılı tahliye…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2001/8829 K: 2001/11575 T:10.12.2001

Hazineye ait kiraya verilen taşınmazlar hakkında 2886 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6570 sayılı yasa hükümleri uygulanamaz. Davacı, davalı idareye ait İskenderun ilçesi Arsuz beldesindeki 714 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan gazinonun kiracısı olduğunu, kira sözleşmesinin sona erdiği 1.12.1995…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2002/15077 K: 2003/859 T:29.01.2003

2886 sayılı yasa sonradan yürürlüğe giren bir yasa olduğu icin, devlete ait taşınmazların kiraya verilmesinde 6570 yasa hükümleri uygulanmaz. Devlete ait taşınmazların kiralanması 2886 sayılı yasa hükumlerine tabidir. Mehmet H. vekıli avükat A. Haydar Yıldız ile Milli Emlak Müdürlüğüne izaFeten…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2002/12854 K: 2003/1843 T:25.02.2003

2886 sayılı yasanın 62/son ihale şartnamesinin 24. maddesi gereğince sözleşmenin feshi halinde irat kaydedilen kesin teminatın yüklenicinin borcuna mahsup edilemeyeceği duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıkça belirtilmiştir. Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulune ve…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2002/13853 K: 2003/3882 T:01.04.2003

Sözleşme imzalanıp yer teslimi yatırılmadığı takdirde davacının sözleşmeden doğan zararları için dava açılması imkanı yoktur. Taraf1ar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kadulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen Hükmün süresi içinde davalı avukatınça…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2003/181 K: 2003/4665 T:17.04.2003

Devletin özel mülkiyetine tabi olan taşınmazlar, Devlet İhale Kanunu'nun düzenlenmesine sokularak, 6570 sayılı kanun kapsamından çıkartılmıştır. Uyuşmazlıkların halinde öncelik; özel kanun hükmünde olan 2886 sayılı kanuna verilmiştir. Taraflar arasındaki muarazanın meni davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2003/701 K: 2003/5787 T:08.05.2003

Uyuşmazlığın 2886 sayılı yasa hükümlerine göre çözülmesi gerekmektedir. Aynı yasanın 75/3. maddesine göre kira sözleşmesi bitim tarihinden itibaren işgalin devam etmesi halinde sözleşmede hüküm var ise ona göre hareket edilerek ecrimisil alım hükmü getirilmiş olup taraflar arasındaki sözleşmede sözleşmenin bitiminden…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2003/2882 K: 2003/7415 T:05.06.2003

Kira sözleşmesi 2886 sayılı kanuna gore yapılmış, olsa dahi belediyelere ait taşınmazlarda 6570 sayılı yasa hükumleri gecerlidir. Dairemizin yerleşmıs uygulaması ve YHG. Kurulunun 1997/1-863 esas 1997/1090 karar sayılı 24.12.1997 tarihli kararı da bu doğrultudadır. Taraf1ar arasındaKi muarazanın meni davasının yapılan…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1999/504 K: 1999/908 T:16.02.1999

2886 sayılı kanunun 62. maddesi hükmü uyarınca, gelir kaydedilen teminat borca mahsup edilemez. Kanunun açık hükmüne aykırı olarak davalı teminatının tazminat tutarından düşülmesi davacının hükme temyiz etmemiş olması nedeniyle bozma nedeni yapılmamış, bu yöne işaret edilmekle yetinilmiştir. Taraflar arasındaki tazminat…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1998/7612 K: 1998/7992 T:20.10.1998

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 62. maddesi hükmü uyarınca, gelir kaydedilen teminat, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. İhale şartnamesinin 24/son maddesi hükmü de aynı doğrultudadır. Taraflar arasındaki alacak davasının varılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1998/4614 K: 1998/5241 T:09.06.1998

Taraflar arasındaki karma nitelikli sözleşmenin özel hukuk hükümlerine tabi olduğu, sözleşmenin kurulmasında 2886 ve 1580 sayılı Yasalara aykırılık bulunmadığı, tek taraflı feshin sözleşmeyi hukuken ortadan kaldıramayacağı, idari yargıya başvurulmamış olmasının sonuca etkili olmadığı, sözleşmeye bağlılık ilkesi ve iyiniyet kurallarına aykırı…

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 1998/434 K: 1998/3589 T: 20.03.1998

Üniversiteler, 2886 sayılı devlet ihale kanununa tabi olup, davaya konu irtifak hakkı kurulması işlemi de, bu kanunda sayılan işlemlerdendir. Olayda uygulama yeri bulunmayan 2547 sayılı kanunun 56 e-F maddesi dışında üniversiteyi ihale yapmaktan muaf tutan istisnai özel bir yasal düzenleme…

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 1998/488 K: 1998/519 T:27.01.1998

Kiralanan belediye sınırları içerisinde ve musakkaf nitelikte olduğundan, 6570 sayılı yasa hükümlerinin uygulanması gerekir. Bu yerin 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre kiralanmış olması 6570 sayılı yasanın uygulanmasını engellemez. Tah1iye davasına dair karar davalı tarafından suresi içinde temyiz edilmiş…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 1997/1-863 K: 1997/1090 T: 24.12.1997

Taşınmazın Hazine tarafından kiraya verilmesi ilişkilerinde, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 75. maddesi hükmü, Belediye Tüzel Kişilerinin taşınmazı kiralamasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda ise 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır. Taraflar arasındaki 'el atmanın önlenmesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;…

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E: 1997/2847 K: 1997/3122 T:17.06.1997

Devlet İhale Kanununa göre yapılan ihalelerin iptali davası idari yargı da görülürse de; ihale ile oluşan eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara adli yargıda bakılır. Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 1996/1-671 K: 1996/825 T:2 7.11.1996

İhaleye katılması yasaklı olan kişinin ihaleye katılmaması gerektiği halde katılmış olması ihalenin yoklukla malul olması sonucunu doğurur ki, yokluk ifade eden ihale uyarınca yapılan kira sözleşmesi de yok hükmündedir. Taraflar arasındaki "elatmanın önlenmesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Maden Asliye…

Danıştay 6. Dairesi, E: 1998/4251 K: 1999/4793 T: 13/10/1999

2886 sayılı Yasanın 71. maddesinin ihtiyaçların kamu kuruluşlarında karşılanması durumunda bu kanun kapsamına giren idarelerin kendi aralarında yapacakları ihalelerde mümkün olduğu, buna göre kaplıca ihalesinin anılan madde kapsamında değerlendirilemeyeceği nedeniyle, il özel idaresine ait ... kaplıcasının sadece belediye başkanlığının teklifinin…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 1996/7837 K: 1996/8490 T:10.10.1996

Devlet İhale Yasası, Borçlar Kanununa göre özel bir kanun olduğu için davacı ancak 57. madde hükmü uyarınca geçici teminatı irat kaydetmekle zararını karşılamak ve bu miktarla yetinmek durumundadır. DAVA: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 1996/5453 K: 1996/6976 T:17.06.1996

2886 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra artık bu gibi taşınmazların kira sözleşmesi hakkında 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. Dava dilekçesinde; 25 parsel 81 D kapılı taşınmazın, 4.6.1986 tarihli Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hakimliği kararı ile Hazine adına…