1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/4251 K: 1999/4793 T: 13/10/1999


2886 sayılı Yasanın 71. maddesinin ihtiyaçların kamu kuruluşlarında karşılanması durumunda bu kanun kapsamına giren idarelerin kendi aralarında yapacakları ihalelerde mümkün olduğu, buna göre kaplıca ihalesinin anılan madde kapsamında değerlendirilemeyeceği nedeniyle, il özel idaresine ait … kaplıcasının sadece belediye başkanlığının teklifinin kabul edilmesi suretiyle kiraya verilmesine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı.

İstemin Özeti: … İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Tetkik Hakimi Özlem Şimşek’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Turan Karakaya’nın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, il özel idaresine ait … İlçesi, … Köyü sınırları içinde bulunan … Kaplıcasının 2886 sayılı Yasanın 71.maddesi uyarınca … Belediye Başkanlığına kiraya verilmesine ilişkin … günlü, … sayılı il daimi encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, davacıların anılan kaplıcayı … tarihinden itibaren kiracı olarak işlettikleri ve kira sözleşmesinin süresinin … tarihinde sona erdiği, davalı idarenin sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren kaplıcanın tahliyesini istemesi üzerine davacılar tarafından 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılacak ihaleye katılma talebinde bulunulduğu, ancak söz konusu yerin belediye başkanlığına kiraya verildiğinin bildirildiği, davacıların belediyeden alınacak bedelin çok üzerindeki tekliflerinin de kabul edilmediği, diğer taraftan ihale yapılmasında kamu ihtiyaçlarının en iyi şekilde, uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasının esas olduğu, bunun temini için de ihalelerin açıklık ve rekabet ilkelerine uygun olarak yapılmasının gerektiği, dava konusu olayda ise buna aykırı bir şekilde sadece belediyenin teklifinin kabulü suretiyle kaplıcanın kiralandığı, ancak 2886 sayılı Yasanın 71.maddesine göre ihale yapılabilmesinin, ihtiyaçların kamu kuruluşlarında karşılanması durumunda bu Kanun kapsamına giren idarelerin kendi aralarında yapacakları ihalelerde mümkün olduğu, bu durumda kaplıca ihalesinin anılan madde kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, söz konusu yerin 71.maddeye göre … Belediyesine kiraya verilmesine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı, diğer taraftan hernekadar davalı idarece kaplıca tesisinin sağlık şartlarına uygun olarak işletilmediği, gerekli hizmetin verilmediği ve ilgili yatırımların yapılmadığı nedeniyle davacılara kiralanmadığı ileri sürülmekte ise de, bu hususun kaplıcaların ihaleye çıkarılmasına engel olmadığı ve ayrıca belirtilen konuların ihale şartnamesinde ya da kira sözleşmesinde değerlendirilebileceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu … İdare Mahkemesinin … günlü… sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA 13.10.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir