1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1996/3976 K: 1997/3037 17/06/1997


İhalede taraflar arasında imzalanan sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlığın özel hukuk hükümleri çerçevesinde adli yargı yerince çözümlenmesi gerektiği.

Dava, … İli, … İlçesi, … Beldesi’ne ilişkin olarak harita alım ve imar planı yaptırma işi ile ilgili olarak yapılan sözleşmenin feshi yolundaki işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle uğranılan … lira maddi … lira manevi tazminata hükmedilmesi istemiyle açılmış, idare Mahkemesince; harita ve imar planı yaptırılması işinin yapılan ihale sonucu en uygun teklifi veren davacılar üzerinde bırakıldığı ve taraflar arasında sözleşme imzalandığı, düzenlenen bu sözleşme uyarınca da işin tamamının … gününde teslim edilmesinin öngörüldüğü, ancak davacılar tarafından söz konusu işin süresinde teslim edilmediği ve süresi geçirildikten sonra teslim edildiğinde de istenilen nitelikte olmadığının belirlenmesi nedeniyle sözleşmenin feshi yoluna gidildiğinin anlaşılması karşısında, uyuşmazlık konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gibi anılan işleme dayandırılan maddi ve manevi tazminat isteminde de hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

Genel bütçeye dahil dairelerle Katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediye hizmetlerinin ihale suretiyle karşılanması yoluna gidilmesi durumunda, ihaleye katılma koşullarının ve işin muhammen bedelinin belirlenmesi, şartnamenin hazırlanması, ilanın yapılması, tekliflerin değerlendirilmesi ve uygun bedelin tespiti ile ihalenin ita amirince onaylanmasına ilişkin işlemlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde tesis edileceği ve bu işlemlerin yapılması sırasında doğabilecek olan uyuşmazlıkların da 2886 sayılı Yasa bir kamu yasası olduğundan idari yargı yerince çözümleneceği açıktır.

Ancak, ihale safhası tamamlanıp, taraflar arasında sözleşme imzalandıktan sonra, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünün ise adli yargı yerine ait olduğu tartışmasızdır.

Dosyanın incelenmesinden, davacıların harita alımı ve imar planı yapımına ilişkin işin ihalesinden sonra imzalanan sözleşmenin koşullarının yerine getirilmediğinden bahisle davalı idarece feshi üzerine, anılan fesih işleminin iptali ile maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi istemiyle dava açtıkları anlaşılmaktadır.

Bu durumda, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlığın özel hukuk hükümleri çerçevesinde adli yargı yerince çözümlenmesi gerekeceğinden, İdare Mahkemesince uyuşmazlığın esası incelenmek suretiyle davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, İstanbul 6.İdare Mahkemesinin … günlü, 1995/1789 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir