1. Anasayfa
  2. Danıştay 10. Dairesi Kararları

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/3002 K: 2007/3294


NOT: Bu kararın aksi yönde verilmiş Danıştay kararları da söz konusudur.

Kira sözleşmesi idari işlemle feshedilemeyeceğinden, sözleşmeye dayanılarak kullanılan taşınmazdan dolayı, davacının fuzuli şagil kabul edilemeyeceği hakkında.

İstemin Özeti: Davacının, 2886 sayılı Kanuna göre 3 yıllık süre ile kiraladığı Moris Şinasi Çocuk Hastanesi bahçesinde bulunan kantinin ikinci yıl kira bedelini yatırmaması ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle sözleşmesinin feshi üzerine, 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca tahliyesinin sağlanmasına ilişkin olarak tesis edilen davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Manisa İdare Mahkemesince; 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre Manisa Defterdarlığı ile davacı arasında yapılan kira sözleşmesi uyarınca, … Çocuk Hastanesi bahçesinde bulunan kantinin davacı tarafından işletildiği; özel hukuk hükümlerine tabi kira sözleşmesinin, adli yargı kararı ile feshedilebileceği Kira sözleşmesinin idari işlemle feshi yoluna gidilemeyeceği; kira sözleşmesine dayanılarak kullanılan taşınmazdan dolayı davacının fuzuli şagil olarak kabul edilemeyeceği; bu nedenle, davacının tahliyesi yolunda tesis edilen işlemde, 2886 sayılı Kanunun 75. maddesine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda verilen kararın, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddiile Manisa İdare Mahkemesinin 31.12.2003 tarih ve E: 2003/508 K:2003/1222 sayılı kararının ONANMASINA, 13.6.2007tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir