1. Anasayfa
  2. Danıştay 10. Dairesi Kararları

Danıştay 10. Dairesi E: 2005/2359 K: 2007/4631


Her hukuka aykırı işlemin iptalinin, mutlaka idarenin tazmin sorumluluğunu gerektirmeyeceği, idarenin tazmin sorumluluğu için, bir zararın doğması ve zararın, idarenin işlem ya da eyleminden kaynaklanması gerektiği hakkında.

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: İdarelerin tesis ettikleri ve Mahkemeler tarafından hukuka aykırılıkları saptanan işlemleri sonucunda, oluşan zarardan sorumlu olacakları İdare Hukukunun bilinen ilkelerindendir. Ancak, her hukuka aykırı işlemin iptali, mutlaka idarenin tazmin sorumluluğunu gerektirmez. İdarenin tazmin sorumluluğu için, bir zararın doğması ve zararın, idarenin işlem ya da eyleminden kaynaklanması gerekmektedir.

Öte yandan, her ne kadar davacı söz konusu tesisleri davalı idareden kiraladığını belirtmekte ise de, Yargıtay temyiz aşamasından geçerek, 26.11.2002 tarihinde kesinleşen Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 10.4.2002 tarih ve E:2001/524 K:2002/400 sayılı kararıyla; davacı … Turizm İnş. ve Tic. Ltd Şti ile … Birlik Başkanlığı arasında, … tesislerine ilişkin bir kira sözleşmesinin yapılmadığı, … Birlik Başkanlığı ile üçüncü şahıs konumundaki Muratpaşa Belediye Başkanlığı arasında yapılıp, protokole bağlanan 27.5.1996 tarihli kira sözleşmesinde kira süresinin 3 yıl olduğu; davacının alt kiracı olduğu kabul edilse bile, alt kiracının taşınmazı kullanma kapsamı ve süresinin, asıl kiracının hakkı ile sınırlı olduğu ve alt kiracının kiralayana karşı ileri sürebileceği herhangi bir hakkının bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine hükmedildiği gözetildiğinde, davacının hukuken korunacak meşru bir kullanma hakkı bulunmadığı açık olduğundan, Antalya 2. İdare Mahkemesinin kararında hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır.

İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddiile Antalya 2. İdare Mahkemesinin 20.10.2004 tarih ve E:2003/1394 K:2004/910 sayılı kararının onanmasına, 10.10.2007tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir