1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1990/1534 K: 1991/1104


3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde belirtilen 30 günlük sürenin belediye ve valiliklerce yapı sahiplerine tanınması gereken sürenin üst sınırı olduğu, işin niteliğine göre makul bir sürenin de tanınmasının mümkün olduğu, ancak yapının uyuşmazlık konusu katının ruhsata bağlanması mümkün bulunmadığından, mahkemece bir aylık süre beklenmediği için yıkma kararının iptaline karar verilmesinde isabet görülmediği hk.<

Dava, davacılar tarafından bodrum+zemin+3 normal kat olarak ruhsatı alınan inşaatın ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan 4.katının 3194 sayılı yasanın 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, ruhsatsız ilave kat için yapı tatil tutanağının düzenleme tarihi olan 18.8.1989 gününden itibaren yasada yapı sahibinden yapısına ruhsat alması için öngörülen bir aylık süre beklenmeden belediye encümenince 29.8.1989 gününde yıkım kararı alınmasında imar yasasının 32.maddesi hükmüne uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu kararın iptaline karar verilmiş ve bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Yasasının 32.maddesinde, İmar Kanunu hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; İmar Kanunu hükümlerine başlandığının veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece veya fenni mesulce tesbit edilmesi, ihbarı ve herhangi bir şekilde bu durumun öğrenilmesi üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumunun tespit edileceği, yapının mühürlenerek inşaatın derhal durdurulacağı, durdurmanın, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebligatın bir nüshasının da muhtara bırakılacağı, bu tarihten itibaren en çok bir ay
içinde yapı sahibinin yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını isteyebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükümde belirtilen bir aylık süre, belediye ve valiliklerce yapı sahiplerine tanınması gereken sürenin üst sınırı olup, işin mahiyetine göre makul olan bir süre tanınması da mümkündür.

Uyuşmazlık konusu olayda, he ne kadar yapı tatil zaptının düzenlendiği tarihle yıkıma ilişkin encümen kararının alındığı tarih arasında 30 günden az bir süre bulunmakta ise de encümen kararının, alındığı tarihten 2,5 ay sonra ilgilisine tebliğ edildiği ve durdurmadan sonra ilgilisince de ruhsatsız katın ruhsata bağlanması için herhangi bir müracaatın bulunmadığı göz önüne alındığında tesis edilen mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Kaldı ki, dosyada mevcut imar planı örneği ve imar durumunun incelenmesinden uyuşmazlık konusu yapının bulunduğu yerde h:12.50 m, kat nizamının B-4 olarak belirlendiği anlaşıldığından, ruhsatsız yapılan 4.katın ruhsata bağlanmasına bu nedenle de olanak bulunmadığı açıktır. Açıklanan nedenlerle Manisa İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir