1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1987/74 K: 1987/874 T: 08.10.1987


3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 32.MADDESİNE GÖRE YIKMA KARARLARININ BELEDİYE ENCÜMENİNCE ALINMASI GEREKTİĞİNDEN, BU KONUDA BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ALINAN YIKMA KARARININ YETKİSİZLİK NEDENİYLE İPTALİ HK.<

Dava, davacı tarafından yapılan ruhsatsız inşaatın yıktırılmasına ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince 3194 sayılı yasanın 32.maddesine göre yıkma konusunda belediye encümenince karar alınması gerektiği, böyle bir karar olmaksızın belediye başkanınca yıkım konusunda tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı, davalı idarece konuyla ilgili olduğu öne sürülen encümen kararlarının ise davacının yapısı hakkında alınan bir yıkma kararı olmadığı, genel nitelikte alınan kararlar olduğu, ayrıca belediye encümeni yetkisinin belediye başkanına verilme gibi mevzuat dışı bir yetki aktarımını düzenlediği ve işlemin dayanağı olamayacağı belirtilerek iptal edilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir