1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/7473 K: 1999/6529 T. 14.12.1999


ÖZET: Davacıya ait taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapının imar planında park alanında kalması nedeniyle yıktırılmasına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık yoktur. 2981 sayılı yasanın 13/b maddesi uyarınca arsa tahsisi gecekondular için sözkonusu olduğundan, kişilerin kendisine ait taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapılar hakkında genel hükümler uyarınca işlem tesisi gerekir.

TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava, …. … pafta, … ada, … parsel sayılı davacıya ait taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapının 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıktırıl ması ve aynı Yasanın 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesi yolundaki 1.8.1996 günlü, 2041 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlığa konu yapı için davacının imar affı başvurusunun bulunduğu, ancak yeşil alanda kalması nedeniyle aftan yararlandırılmayıp ruhsat verilmediği anlaşıldığından, 2961 sayılı Yasa uyarınca arsa tahsisi yapılması gerekirken yapının yıktırılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı nedeniyle dava konusu işlemin bu kısmının iptaline, davanın para cezasına yönelik bölümünün ise adli yargının görevine girmesi nedeniyle görev yönün den reddine karar verilmiş, kararın iptale ilişkin kısmı davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinde, bu Kanunun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç, ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece tespiti üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumunun saptanacağı, yapının mühürlenerek inşaatın derhal durdurulacağı, bu tarihten itibaren bir ay içinde ruhsata aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığının anlaşılması halinde mühürün kaldırılarak inşaatın devamına izin verileceği, aksi takdirde ruhsatın iptal edileceği, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan binanın yıktırılacağı hükme bağlanmıştır.

2981 sayılı Yasa ile imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki yapılara ilişkin hususlar düzenlenerek yasanın öngördüğü koşulları taşıyanların muhafazasına yönelik hükümler belirlenmiş ve yasadan yararlanamayacak olan yapılar sayılmış, 14. maddesinin ( a ) bendinde her ölçekte imar planında başka maksatla tahsis edilmiş alanlardaki her türlü ruhsatsız yapının Yasa kapsamında olmadığı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden …. … pafta, … ada, … parsel sayılı davacıya ait taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapı yapıldığının 27.6.1996 tarihinde saptanarak mühürlendiği, imar planı uyarınca taşınmazın park alanında kalması nedeniyle ruhsata bağlanamayacağından dava konusu işlemle yıktırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından her ne kadar uyuşmazlığa konu ruhsatsız yapı için imar affından yararlanmak üzere başvuruda bulunulmuşsa da, taşınmazın imar planında park alanında kalması nedeniyle 2981 sayılı Yasa uyarınca ruhsat verilmesinin mümkün olmaması sonucu ruhsata bağlanamadığından, ruhsatsız yapıldığı tartışmasız olan yapı hakkında 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi hükmüne göre tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

İdare mahkemesince davacıya 2981 sayılı Yasa uyarınca arsa tahsis edilmeksizin tesis edilen işlemin mevzuata aykırı bulunduğu sonucuna varılmışsa da, anılan Yasanın 13/b maddesi uyarınca yapılacak olan arsa tahsislerinin hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan arsa veya araziler üzerinde hak sahipliği saptanan ve bulunduğu yerde korunamayan gecekondu sahipleri için sözkonusu olduğu, kişilerin kendisine alt taşınmaz üzerinde bulunan ruhsatsız yapıların bu kapsamda değerlendirilemeyeceği, anılan Yasa kapsamında bulunmayan ruhsatsız yapılar hakkında genel hükümler uyarınca işlem tesisinin gerektiği nedeniyle, belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmaksızın işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Eskişehir İdare Mahkemesinin 26.6.1998 günlü, E:1996/1106, K:1998/540 sayılı kararının temyiz edilen bölümünün bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 14.12.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir