1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1991/2016 K: 1992/2199 T: 15.05.1992


RUHSATA BAĞLANMASI MÜMKÜN OLMADIĞI ANLAŞILAN YAPI İÇİN DAVACIYA 3194 SAYILI YASANIN 32.MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN 30 GÜNLÜK SÜRENİN TANINMAMASININ İŞLEMİ SAKATLAMIYACAĞI HK.<

Dava, taşınmaz üzerindeki binaya ruhsatsız ilave inşaat yapıldığından bahisle ilave yapının yıktırılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, 15.8.1988 günlü yapı tatil zaptı ile ruhsatsız ilave inşaatın tespit edildiği ve inşaatın mühürlenerek durdurulduğu, belediye encümenince 1.9.1988 tarihinde 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına karar verdiği, 1 aylık süre dolmadan verilen dava konusu kararda mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu encümen kararında, yıktırılmasına karar verilen yapının yan bahçe mesafelerine ve kıyı yaklaşma şeridine tecavüzlü olduğu ve ruhsata bağlanamayacak yapı niteliğinde olduğu belirtilmektedir.

Ruhsata bağlanamayacak nitelikte bir yapı için, 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi gereğince yapı sahibinin bir ay içinde ruhsat almak için müracaatta bulunmasının hukuki sonuç doğurmayacağı açık olduğundan, söz konusu usul eksikliğinin sonucu itibariyle dava konusu işlemi sakatlaması mümkün değildir.

Bu durumda, mahkemece, yapının ruhsata bağlanıp bağlanamayacağının araştırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bir aylık bekleme süresine uyulmaksızın yıktırılmasına karar verildiğinden bahisle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle İzmir 2.İdare Mahkemesinin 6.2.1991 günlü, 1991/85 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir