İmar Kanunu 32 ve 42. Madde Yıkım ve Para Cezalarıyla İlgili Danıştay Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2010/5628 K: 2010/9351

Davacıya para cezası verilmesine ilişkin işlemin dayanağı yasa maddesi anayasa mahkemesi kararıyla iptal edildiğinden, bu aşamada mahkeme kararı iptal hükmünü taşısa da davacının haksız olduğu tespiti yapıldığından, davacı vekili lehine vekalet ücretine hükmedilemeyeceği hakkında. İstemin Özeti: İstanbul 9. İdare Mahkemesinin…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/1084  K: 2007/2323

Dava konusu ruhsatsız inşaatın davacı tarafından yapıldığı açık olduğundan, anılan inşaatın davacının mülkiyetinden çıkmış olmasının, yapıyı yapan davacıya para cezası verilmesine engel teşkil etmeyeceği hakkında. Dava, Eskişehir, Odunpazarı,... Mahallesi,..., 19M lb pafta, 7235, 7236 parsel sayılı taşınmazdaki inşaatın ruhsatsız olduğundan…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/7824 K: 2005/4521 T: 07/10/2005

İdare mahkemesince para cezası fahiş bulunduktan sonra idarenin yerine geçilerek para cezası miktarının belirlenmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı gibi idarece takdir edilen para cezası miktarının hukuka uygun olup olmadığı hususu incelenirken ölçüt olarak sadece bayındırlık ve iskan bakanlığı tarafından yayımlanan yapı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/7653 K: 2005/4727

Yapı estetiğinin bozulmasının 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği hakkında. Tadilatın aynı cephede yer alan balkonlarla tezatlık oluşturmak suretiyle ana yapının estetiğini olumsuz yönde etkilediğinin de belirtilmesi üzerine mahkemece yıkım işleminin hukuka uygun olduğuna yönelik gerekçelere bu husus da…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8017 K: 2005/5380 T: 11/11/2005

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan sit alanlarında ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılara yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu'nda öngörülen para cezalarının iki misli uygulanması yolundaki işlemde mevzuata…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8250 K: 2005/5485

Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlık konusu yapının bulunduğu taşınmazın hisseli olduğu ve hissedarının izni alınmadan yapıldığı için hissedarı tarafından yapılan şikayet üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu yapının üzerinde yer aldığı taşınmazın diğer hissedarının muvafakatı olmaksızın davacı tarafından yapılan…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/1641 K: 2005/5523

Yapı tatil tutanağının kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olduğu para cezasının fahiş olup olmadığının irdelenmesi gerektiği hakkında. İstemin Özeti: Kocaeli İdare Mahkemesinin 10.12.2004 günlü, E: 2004/711, K: 2004/1640 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.…

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 2006/113 K: 2006/216 T: 11.12.2006

Davacıların hissedar oldukları kadastral parsel üzerinde bulunan kaçak binaları ve eklentilerinin, imar yolunda kalması nedeniyle yıktırılmasından dolayı, uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesinin gerektiği hk. II) K A R A R Davacı  : V.M., C.M., Ö.M.…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/3064 K: 2007/4899

Sehven de olsa, davalı idarece verilen ruhsat ve eki projesine uygun olarak inşa edilen yapının, imar mevzuatı ve plana uygun hale getirilmesi yolunda işlem tesis edilebileceği, ancak imar para cezası verilmesinin hukuka aykırı olduğu hakkında. Dava, Manisa, Akmescit Mahallesi, 831…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/4594 K: 2006/4680

Mevzuata aykırı hesaplanan çevre para cezasının iptali gerektiğinden idare yerine geçerek para cezasının kısmen iptaline kısmen reddine karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. Dava, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 17.4.2001 günlü işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare…

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 2008/12 K: 2008/217

3194 sayılı Kanunun 42. md uyarınca verilen idari para cezasına karşı açılan davanın İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk. O L A Y: Adana İl Özel İdaresi İl Encümeninin 15.03.2007 gün, 117 sayılı işlemi ile, Tufanbeyli İlçesi Şar Köyü, Comana…

Danıştay 14. Dairesi E: 2012/6054 K: 2014/3063 

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yer alan kıyıda yapılan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesinde belediye encümeninin yetkili olduğu hakkında. Dava; İzmir İli, Foça…

Danıştay İDDK E: 2014/2243, K: 2016/300

Özeti: Uyuşmazlıkta, 3194 sayılı imar Kanunun 32. maddesinde aranan şartlara uygun olarak alınmış bir yıkım kararından söz edilemeyeceğinden, uyuşmazlık konusu yapıların boşaltılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı. Dava; Sivas İli, Yıldızeli ilçesi, Kalın Beldesi, ... sayılı parsel üzerinde bulunan ruhsatsız…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/1084 K: 2007/2323 T: 27.4.2007

 Özeti: Dava konusu ruhsatsız inşaatın davacı tarafından yapıldığı açık olduğundan, anılan inşaatın davacının mülkiyetinden çıkmış olmasının, yapıyı yapan davacıya para cezası verilmesine engel teşkil etmeyeceği hakkında. 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesinin birinci fıkrasında, ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya…

Danıştay İDDK E: 2004/2530 K: 2005/1121 T: 05.05.2005

Özeti: 3194 sayılı İmar Kanununn 32. maddesi uyarınca yapıların yıktırılmasına karar verilebilmesi için idarece düzenlenen yapı tatil tutanağında ruhsata aykırılıkların somut ve ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerektiği hakkında. TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü: İstanbul, Büyükçekmece,…

Danıştay İDDK E: 2007/2336, K:2004/2183 22.11.2007

Özet: Ruhsatsız yapıların 3194 sayılı Yasa’nın 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin 10.10.2000 günlü, 2677-2842 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada; uyuşmazlık konusu yeni yapılaşma koşulları öngören 1/5000, 1/1000 ve 1/50000 ölçekli imar planlarının onaylandığı anlaşıldığından yeni planlar incelenerek…

Danıştay 6. Dairesi E: 2002/2166 K: 2003/5294 T. 31.10.2003

ÖZET: Davacının kendi taşınmazı üzerinde inşaat yaptırmak amacıyla müteahhit ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığı, ancak müteahhidin ruhsat almadan inşaata başlaması üzerine, tespit tarihinden önce noter aracılığıyla ruhsatsız yapı yapmaması için müteahhidi uyardığı, bu nedenle yapının ruhsatsız yapılmasında davacının sorumluluğunun…

Danıştay 6. Dairesi E: 2002/6535 K: 2004/934 T. 20.2.2004

ÖZET: İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapı nedeniyle ayrı tespitlere dayalı olarak ve her seferinde tespit edilen yeni aykırılıklar için birden çok kez imar para cezası verilebileceği hakkında. TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: KARAR : Dava, ...…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/5266 K: 2004/120 T. 14.1.2004

ÖZET: 3194 sayılı Yasanın 40. maddesi ile getirilen düzenleme; enkaz veya birikintilerin, gürültü ve dumana neden olan tesislerin, hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara ve bunların benzerlerinin umumun sağlık ve selametini ihlal edenlerini veya şehircilik, estetik veya trafik bakımından sakıncalı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/4776 K: 2006/659 T: 20.2.2006

Özeti: 3194 sayılı Yasının 42.maddesi uyarınca tek bir yapı için yalnızca bir para cezası verilmesi gerekirken her bir parsel yönünden ayrı ayrı para cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. TÜRK MİLLETİ ADINA, Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava, İstanbul, Tuzla…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/84 K: 2004/2843 T. 5.5.2004

ÖZET: 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinde geçen "yapı" terimi parseli değil yapıyı ifade etmektedir. Bu nedenle tek parsel üzerine bile olsa farklı bloklardaki ruhsat eki projeye aykırılıklar ayrı ayrı değerlendirilerek para cezası verilebilir. Bu durumda, idarece daha önce C1 blok için…