Son Yazılar

Danıştay 14. Dairesi E: 2014/5069 K: 2017/3989

Taşıyıcı unsuru etkilemeyen bağımsız bölüm içindeki duvarların kaldırılmasının ruhsat gerektirmediği, bununla birlikte, hangi nitelikte olursa olsun, bağımsız bölüm sayısını veya bağımsız bölüm alanını artıran iki bağımsız bölüm arasındaki duvarın kaldırılması veya aynı bağımsız bölüm içerisinde başka bir bağımsız bölüm oluşturulması…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/1116 K: 1982/3324 T: 21/10/1982

Yasal yükümlülüklerini yapının izinsiz kullanıldığının saptandığı tarihten önce yerine getirmediği anlaşılan davacı adına 6785 sayılı Yasanın 18. maddesine istinaden para cezası verilmesinde isabetsizlik bulunmadığı. Uyuşmazlık; kullanma izni alınmadan yapının kullanılması nedeniyle 6785 sayılı yasanın 1605 sayılı yasayla değişik 18.maddesi uyarınca…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/920 K: 1982/3471 T: 04/11/1982

Ceza sorumluluğunun şahsi olması nedeniyle 6785/18'e göre verilen para cezasının varis olan davacıdan alınamayacağı. Dava, kullanma izni alınmadan yapının kullanılması nedeniyle 6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı Yasa ile değişik 18.maddesi uyarınca 5000 lira para cezası alınması yolundaki belediye encümeni kararının…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/566 K: 1982/3472 T: 14/11/1982

Tesbit tarihinden önce bir başka şahsa satılan daireler için eski malik olan davacıya 6785 sayılı Yasanın 18. maddesine istinaden para cezası verilemeyeceği. Uyuşmazlık; Kullanma izni alınmadan kullanılan iki daire nedeniyle 6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı Yasayla değişik 18.maddesi uyarınca para…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/636 K: 1982/1203 T: 22/04/1982

Ruhsatiye alınmadan başlanan yapının ortaklarına İmar Kanununun 6/a maddesi uyarınca ayrı ayrı para cezası verilemeyeceği. Dava, davacıya ortağı olduğu yapı için 6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı Yasa ile değişik 6/A maddesi uyarınca 5.000 lira para cezası verilmesi ne ilişkin belediye…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/361 K: 1982/1196 T: 21/04/1982

Kiraya verilen ancak çıkan yangın sonucu tamamen yanan dükkanların yerine mal sahibinin rızası hilafına kıracılar tarafından ruhsatsız olarak inşa edilen dükkanlar için mal sahibi adına 6785 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine para cezası verilemeyeceği. Dava, davacılara ait taşınmaz üzerinde bulunan…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/489 K: 1982/1182 T: 21/04/1982

Ruhsatsız olarak yapılan yapılardan sırf bu nedenle maliyet bedeli kadar para cezası alınamayacağı. Dava, ruhsatsız olarak yapılan yapının imalat tutarı olan ... liranın para cezası olarak alınmasına ilişkin belediye encümeni kararının; iptali isteğiyle açılmıştır. İmar mevzuatında ruhsatsız olarak yapılan yapılardan…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/3444 K: 1982/681 T: 24/03/1982

Uygulama planı olmadan yalnızca 1/25000 ölçekli nazım plana dayanılarak imar uygulaması yapılamayacağından, davacıya ait yapının durdurulması işleminde sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmadığı. Dava, 5781 parsel sayılı yerde yapılmakta olan inşaatın imar planı dışında kalması ve aplikesi yapılırken yoldan çekme mesafesinin az…

Danıştay 6. Dairesi E: 1978/4027 K: 1982/676 T: 22/03/1982

Mahalli mahkeme aracılığı ile yaptırılan tespit sonucu yıkılacak derecede tehlikeli olmadığı belirlenen yapının belediyece yıktırılmasından dolayı doğan zararın tazmini gerektiği. Dava, davacıya ait yapının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu gerekçe siyle 6785 sayılı İmar Kanununun 50.maddesi uyarınca belediyece yıktırılmasından dolayı 448.395…

Danıştay 6. Dairesi E: 2009/9054 K: 2007/10161

Hakkını ihlal eden yapı ruhsatının iptaline ilişkin işlemden dolayı doğrudan tam yargı davası açma yoluna gitmeyen davacı tarafından, ruhsat iptalinden sonra yıkım işleminin tesis edilmesi ve tebliği üzerine yasal dava açma süresi içerisinde açılan davada süre aşımı bulunmadığı hakkında. İstemin…

Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E: 2004/12863 K: 2004/13623 T: 09.12.2004

Salt imara aykırılık idareye ve idari yaptırımı ilgilendirir. Adli yargıda bu yöne dayanılarak yıkım kararı verilemez. Hal böyle olunca davalının davacı taşınmazına yaptığı el atmayı yargılama aşamasında ortadan kaldırdığı gözetilerek el atmanın önlenmesi ve yıkım yönünden hüküm kurulmasına yer olmadığına…

Danıştay İDDK E: 1984/71 K: 1984/67 T: 15/06/1984

Belediye encümenlerince verilen para cezası kararlarının kesin ve yürütülmesi gerekli idari işlemler olduğu ve cezanın durmasının ancak idari kararın usulüne uygun şekilde geri alınması ya da yargı yerince iptal edilmesi veya yürütmenin durdurulması kararı verilmesi ile mümkün olacağı, işlem hakkında…

Danıştay İDDK E: 1990/670 K: 1990/101 T: 20/04/1990

Ruhsatsız inşaatın af başvurusu değerlendirilmeden yıktırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, öncelikle inşaatın başlama tarihinin araştırılması ve daha sonra 3194/32.maddedeki koşulların gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediğinin incelenmesi gerektiği. Davacının hissedarı olduğu 59 pafta, 388 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılan ruhsatsız…

Danıştay İDDK E: 1993/761 K: 1994/603 T: 27/10/1994

Uyuşmazlığa konu olan taşınmazın iki belediye arasında ihtilaflı olan sınır bölgesinde yer alması nedeniyle, uyuşmazlıkta her iki belediye arasındaki sınır ihtilafının çözümlenmesinden ve yetkili ve görevli belediyenin tesbit edilmesinden sonra bir karar verilmesi gerekirken bu konu çözümlenmeden yetkisiz belediyece verildiği…

Danıştay 6. Dairesi E: 2009/6176 K: 2011/224

775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca herhangi bir karar alınmasına gerek olmaksızın yıktırılabilir durumdaki kamuya ait taşınmazdaki yapı hakkında da 3194 sayılı İmar Kanunu'nun uygulanabileceği hakkında. İstemin Özeti: Adana 1. İdare Mahkemesinin 10.2.2009 günlü, E: 2008/1462, K: 2009/118 sayılı kararının usul…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/4901 K: 2008/3670 T: 03/06/2008

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı bir yapı yapıldığının tespiti halinde tekerrür hükümlerinin uygulanabileceği. İstemin Özeti: Bursa 2. İdare Mahkemesinin 28.02.2006 günlü, E: 2005/565, K: 2006/341 sayılı kararın iptale ilişkin kısmı usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Danıştay Tetkik…

Danıştay Danıştay 6. Dairesi E: 2007/8640 K: 2008/2358

Tapu iptal edilmedikçe, kıyıda kalan taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğundan söz edilemeyeceğinden, tapulu mülk üzerindeki yapının, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesine göre yıktırılmasının mümkün olmadığı hakkında. İstemin Özeti: Mersin 2. İdare Mahkemesinin 20.09.2007 günlü, E: 2007/381, K:…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/6468 K: 2005/2537 T: 03/05/2005

İdare mahkemesince, idare yerine geçerek para cezası miktarını belirlemek suretiyle karar verilmesinde isabet bulunmadığı. İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesinin 26.3.2003 günlü, E: 2002/997, K: 2003/407 sayılı kararının para cezasına yönelik kısmının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/213 K: 2005/6646 T: 26/12/2005

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak veya yaptırılacak yapılara imar mevzuatı kapsamında aranan şartların sağlanmasının yanısıra mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilmesi ve imara aykırı yapılar nedeniyle verilecek para cezası miktarı belirlenirken…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/8321 K: 2005/2135 T: 12/04/2005

İnşaat ruhsatına uygun olarak tamamlanan ve yapı kullanma izni verilen binanın sonradan zemin katında ve bina cephesinde yapılan tadilatlar nedeniyle inşaat ruhsatının ve yapı kullanma izninin iptalinin mümkün olmadığı, anılan tadilatların eski haline getirmesine karar verilebileceği. İstemin Özeti: Bursa 3.…