Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/4776 K: 2006/659

3194 sayılı Yasının 42.maddesi uyarınca tek bir yapı için yalnızca bir para cezası verilmesi gerekirken her bir parsel yönünden ayrı ayrı para cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. İstemin Özeti: İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 20.11.2003 günlü, E:2002/768, K:2003/1505 sayılı kararının…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/2767 K: 2006/166 T:  26/01/2006

Davacının Altyapı Hizmetleri Yönergesinin 20.maddesine göre saptanan aykırılığı nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi uyarınca para cezası verilemeyeceği İstemin Özeti: İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü, E:2003/2032, K:2004/2454 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Danıştay…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/213 K: 2005/6646 T: 26/12/2005

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak veya yaptırılacak yapılara imar mevzuatı kapsamında aranan şartların sağlanmasının yan sıra mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilmesi ve imara aykırı yapılar nedeniyle verilecek para cezası miktarı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/1641 K: 2005/5523

Yapı tatil tutanağının kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olduğu para cezasının fahiş olup olmadığının irdelenmesi gerektiği hakkında. İstemin Özeti: Kocaeli İdare Mahkemesinin 10.12.2004 günlü, E:2004/711, K:2004/1640 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti:…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/2 K: 2005/5491 T: 15/11/2005

Uyuşmazlık konusu tadilatların mülk sahibi olan davacının muvafakati olmaksızın kiracı tarafından yapıldığı anlaşıldığından, bu tadilatlar nedeniyle taşınmaz maliki olan davacı adına para cezası verilmesine ilişkin işlemde cezaların şahsiliği ilkesi göz önünde bulundurulduğunda mevzuata uyarlık bulunmadığı İstemin Özeti: Ankara 6.İdare Mahkemesinin…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8250 K: 2005/5485

Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlık konusu yapının bulunduğu taşınmazın hisseli olduğu ve hissedarının izni alınmadan yapıldığı için hissedarı tarafından yapılan şikayet üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu yapının üzerinde yer aldığı taşınmazın diğer hissedarının muvafakati olmaksızın davacı tarafından yapılan…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8017 K: 2005/5380 T: 11/11/2005

2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan sit alanlarında ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılara yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu'nda öngörülen para cezalarının iki misli uygulanması yolundaki işlemde mevzuata…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/3489 K: 2005/4902 T: 19/10/2005

İnşaat ruhsatı düzenlenmesi kazanılmış hak için tek başına yeterli olmasa da mühürleme tarihindeki plana uygun inşaa edildiği binanın tümünün kazanılmış hakkının bulunulduğu İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen 10.2.2005 günlü, E:2004/1264, K:2005/121 sayılı kararının davanın reddine ilişkin kısmının usul…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/7653 K: 2005/4727

Yapı estetiğinin bozulmasının 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği hakkında. İstemin Özeti: Ankara 10. İdare Mahkemesinin 7.5.2003 günlü, E:2002/857, K:2003/550 sayılı kararının taraflarca usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Tarafların Savunmalarının Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/7824 T: 2005/4521 T: 07/10/2005

İdari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceğine göre, idare mahkemesince para cezası fahiş bulunduktan sonra idarenin yerine geçilerek para cezası miktarının belirlenmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı gibi idarece takdir edilen para cezası miktarının hukuka…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/4177 K: 2006/6675 T: 29/12/2006

Davalı idarenin deprem sonucu yıkılan yapının inşası aşamasında yürütülmesi gereken faaliyetlerini gereği gibi yerine getirmemesi sonucu oluşan hizmet kusuru nedeniyle ortaya çıkan zarar kusuru oranında tazminle sorumlu bulunduğundan, yapı kullanma izin belgesi bulunmayan ve kat irtifakı kurulmayan bir binada oturan…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/27 K: 2006/6616

İmar para cezası uygulanırken ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan inşaatın tespit tarihinin esas alınarak ceza uygulamasına gidilmesi ve eylem meydana getirdiği tarihte belirlenen para cezası miktarının uygulanması gerektiği hakkında. İstemin Özeti: İzmir 3. İdare Mahkemesinin 22.9.2004 günlü,…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/107 K: 2006/6507 T: 22/12/2006

Ruhsata aykırı inşaatın idarece tespit edilerek tutanak düzenlenmesi üzerine davacı tarafından idareye başvurularak ruhsata aykırılıkların giderilmesi için gerekli izinlerin verilmesi istenildiğinden 3194 sayılı Yasanın 32. maddesinde öngörülen hususların idarece yerine getirilmediğinden söz edilemeyeceği. İstemin Özeti: Trabzon İdare Mahkemesinin 14.10.2004 günlü,…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/8089 K: 2006/6505

Maili inhidam durumu arz eden ve taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların yıkımı yetkisinin Koruma Kurullarına ait olduğu hakkında. Danıştay Savcısı Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/5672 K: 2006/6292 T: 18/12/2006

İdari işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceğinden, imar para cezasının mevzuata aykırı bulan idare mahkemesinin cezanın tamamını iptal etmesi gerekirken kısmen iptal etmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı. İstemin Özeti: İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 25.5.2006 günlü, E:2004/2139, K:2006/1222 sayılı kararının usul ve yasaya…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/2410 T: 2006/6230 T: 15/12/2006

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 40. maddesine aykırılık nedeniyle para cezası verilebilmesi için mahallinde düzenlenen tutanakla mahzurların neler olduğunun açıkça ortaya konulmasının gerektiği, böylece ilgililerden 7 gün içinde bu mahzurların giderilmesinin beklenebileceği, usulüne uygun bir tutanakla aykırılıklar açıkça ortaya koymadan verilen…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/5684 K: 2006/6195 T: 15/12/2006

Davacı tarafından ilk para cezasının iptal edildiğine ilişkin bir karar ibraz edilmediğinden, olayda 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanması yerinde bulunduktan sonra, para cezası miktarının makul olup olmadığının incelenmesinin mümkün olmadığı. İstemin Özeti: İzmir…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/141 K: 2006/5651 T: 05/12/2006

Uyuşmazlık konusu yapının ilk maliki tarafından yapılan imar affı başvurusu konusunda idarece tespit ve değerlendirme işlemlerinin yapılması, yapının imar affı yasalarından yararlanıp yararlanamayacağının açıklığa kavuşturulmasından sonra mevzuata uygunluğunun değerlendirmesi gerekirken, bu usule uyulmaksızın, yapı hakkında 3194 sayılı yasanın 32. ve…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/4906 K: 2006/5387 T: 20.11.2006

Yasa uyarınca davacı idare tarafından ruhsatsız yapının tespit edilmesi üzerine tespite ilişkin tutanağın yapı yerine asılması, bir nüshasının da muhtara bırakılması suretiyle ilgilisine tebliğ edilmiş sayılacağı, yapı sahibinin tutanağı imzalayacağına dair bir hükme yer verilmediği, her ne kadar davacı tutanağın…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/5609 K: 2006/5216 T: 13/11/2006

Ruhsatsız olarak inşa edilen yapı sit alanında kaldığından birlikte öngörülen cezanın 2 kat uygulanmasına ilişkin işlemin kısmen iptal edilmesinin idari yargı yetkisinin dışında olduğu. İstemin Özeti: Antalya 2.İdare Mahkemesinin 10.03.2004 günlü, E:2002/468, K:2004/245 sayılı kararının taraflarca usul ve yasaya aykırı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/1459 K: 2006/5160

Ruhsatsız yapının yapılıp bitirildiği tarihte köy yerleşik alanının tespit edilmediği tartışmasız olduğundan, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulanması ve 3194 sayılı Yasa’nın 27. maddesi kapsamında olmayan yapı için Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtilen hükümlere göre ruhsat alınması gerektiğinden ruhsatsız yapılan yapı…