Son Yazılar

Danıştay 11. Dairesi E: 2005/1353 K: 2007/6248

Deprem kuşağında yer alan bir bölgede, deprem tehlikesi göz önünde bulundurularak, yerleşim alanlarının belirlenmesi, bu alanlarda yapılaşmaya ilişkin tedbirlerin alınması, uygulanması ve denetlenmesi şeklindeki idari faaliyetlerde ortaya çıkan eksikliklerin, idarenin olumsuz eylemi niteliğinde olması nedeniyle, bu olumsuz eylem ile deprem…

Danıştay 9. Dairesi E: 1987/3489 K: 1988/2020 T: 12/05/1988

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 39.maddesi gereğince kesinleşen kamulaştırma bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde aradaki fark üzerinden genel beyan döneminden başlamak üzere ikmalen kusur cezalı emlak vergisi salınabileceği. Uyuşmazlık; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 39.maddesinin birinci fıkrası gereğince taşınmazın kesinleşen…

Danıştay 8. Dairesi E: 1986/46 K: 1986/159 31/03/1986

İl daimi encümenlerinin bir köyde bulunan su kaynağını, bir belediyeye tahsis yetkilerinin bulunmadığı. Uşak ili Banaz İlçesi Yukarı Karacahisar köyünden çıkan ve Gediz nehrine karışan Çorağan kaynak suyunun bir kısmının köye yapılacak bazı hizmetler karşılığında uşak Belediyesine içme ve kullanma…

Danıştay 9. Dairesi E: 1988/1743 K: 1989/992 T: 23/03/1989

Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi uyarınca satın alma yolu ile yapılan kamulaştırmalarda da, anılan kanunun 29.maddesi gereğince tapu harcının idarece ödeneceği. Uyuşmazlık; 1987 yılı için yükümlü adına salınan Tapu Harcının kaldırılması istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden, yükümlünün maliki bulunduğu taşınmazın kamulaştırılması…

Danıştay 9. Dairesi E: 1987/124 K: 1988/328 T: 08/02/1988

Yükümlüye ait taşınmazın kamulaştırılması sonucunda tahsil edilen tapu harcını 2942 sayılı Yasanın 29. maddesi gereğince idare ödeyeceğinden tahsil edilen harcın iadesi gerektiği, kamulaştırma işlemi nedeniyle tescil sırasında tahsil edilen tapu harcı için, tahsil anından iade edileceği tarihe kadar geçen süre…

Danıştay 9. Dairesi E: 1985/1105 K: 1987/512 T: 18/02/1987

2942 sayılı Kanunun 29. maddesine göre kamulaştırmalarda mülk sahibinden tapu harcı alınamayacağından, alınan harcın vergilendirme hatası yolu ile iadesi gerektiği. Uyuşmazlık, yükümlüye ait gayrımenkulün ... Belediyesince sebze hali inşa ettirmek maksadıyla kamulaştırılması nedeniyle tahsil edilen Tapu Harcının vergilendirme hatası yolu…

Danıştay 9. Dairesi E: 1984/1967 T: 1985/1698 T: 05/12/1985

Kamulaştırma sonucu ödenmesi gereken tapu harcının, kamulaştırmayı yapan idare tarafından ödenmesi gerektiği. Uyuşmazlık; mükellef şirkete ait taşınmazın Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı Genel Müdürlüğünce kamulaştırılması üzerine şirket adına salınan Tapu Harcına karşı açılan davayı; 8.11.1983 gün ve 18215 sayılı…

Danıştay 9. Dairesi E: 1986/501 K: 1986/1257 T: 27/03/1986

Kamulaştırma neticesi ortaya çıkan tapu harçlarının kamulaştırmayı yapan idare tarafından ödenmesi gerekeceği. Uyuşmazlık; Yükümlüye ait taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılması üzerine adına salınan Tapu Harcına karşı açılan davayı; 8.11.1983 gün ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2942 sayılı kamulaştırma kanununun…

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu E: 1974/2 K: 1976/2 T: 29.01.1976

6830 sayılı Kanuna dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda, kamulaştırma konusu taşınmazların yürürlükteki imar planlarında belirtilen maksat dışında kamulaştırılmalarının ancak imar planlarında bu yolda yapılacak değişiklikle mümkün olabileceği. 6830 sayılı kanuna dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda, kamulaştırma konusu taşınmazın yürürlükteki imar planında tahsis edildiği maksat…

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu E: 2002/2 K: 2002/5

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun koruma amaçlı imar planıyla ilgili olarak verdiği 4974 sayılı karar ile 5042 sayılı kararın iptali istemiyle açılan davalarda, Zonguldak İdare Mahkemesince, dava konusu işlemlerde yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda verilen iki kararın temyizen…

Danıştay 9. Dairesi E: 1990/1160 K: 1991/3088 T: 22/10/1991

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 39. maddesi gereğince kamulaştırılan taşınmazın emlak vergi değeri ile kamulaştırma bedeli arasındaki fark üzerinden salınması gereken emlak vergilerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 13.maddesinde öngörülen hükme göre, kamulaştırma konusu taşınmazın imar programına alındığı tarihten sonrasına isabet eden…

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E: 1990/1132 K: 1991/2742 T: 30.4.1991

Gecekondu Kanunu uyarınca arsa tahsisi kooperatife yapılmış olup, kanunen kooperatif bu arsayı başkasına devredemez. Kooperatifte henüz ferdileşmeye geçilmediğinden anılan Kanun, ortaklık payının devrine engel değildir. Taraflar arasındaki davadan dolayı, (İzmir Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi)nce verilen 16.6.1989 tarih ve 235-456 sayılı…

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E: 2003/1801 K: 2003/11701 T: 14.10.2003

Kiraya verilen mera vasfındaki yerin daha önceki kiracılar tarafından sürülerek mera özelliğinin ortadan kaldırılmış olması davalının tarla olarak kullanmaya devam etmesi nedeniyle sorumluluğunu ortadan kaldırmaz; köy tüzel kişiliğinin yeri davalıya kiralaması sonucu zarar oluştuğundan olayın özelliğine uygun mahkemece takdir edilecek…

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E: 2005/3467 K: 2006/1979 T: 1.3.2006

4342 sayılı Yasa’nın 4. maddesinin son fıkrasında "... Umuma ait çayır ve otlak yerlerinin kullanılmasında ve bunlardan faydalanılmasında mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı... " belirtilmiş olmakla zarar kapsamı belirlenerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gereklidir. Davacı Hazine…

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E: 1997/2847 K: 1997/3122 T:17.06.1997

Devlet İhale Kanununa göre yapılan ihalelerin iptali davası idari yargı da görülürse de; ihale ile oluşan eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara adli yargıda bakılır. Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış…

Danıştay 9. Dairesi E: 1998/3948 K: 1999/3561 T: 13.10.1999

16.5.1994 tarihinde kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedeli ile en son vergi değeri arasındaki fark üzerinden 94-97 dönemi için tahakkuk ettirilen kusur cezalı emlak ile gecikme faizinin bu yıllarda artık malik sıfatı taşımayan davacıdan istenilmesinde isabet yoktur. İstemin Özeti: ... İlçesi, ...…

Danıştay 17. Dairesi E: 2015/881 K: 2015/83

Yararı kamuya ait olan yolların ve kaldırımların, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu, bu nitelikteki alanların fuzulen işgal edilmesi halinde Hazine tarafından ecrimisil istenilebileceği açıktır. Hazine adına tescilli yoldan ecrimisil alınabilir. TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay Onyedinci Dairesince dosyanın tekemmül…

Danıştay 17. Dairesi E: 2015/830 K: 2015/311

Su sporlarının yapılacağı alana emniyetli bir şekilde ulaşılabilmesi için emniyetli giriş ve çıkış alanlarının Valilikçe tespit edilebileceği, bu alanın fuzuli işgali halinde ecrimisil istenebileceği Ecrimisil bedelinin münhasıran taşınmazın bulunduğu konum ve diğer unsurlar dikkate alınmak suretiyle keşif ve bilirkişi incelemesi…

Danıştay 2. Dairesi E: 2013/5756 K: 2014/5756

2946 sayılı Kanunun 8. maddesinde; kanuni oturma süresi sona erenlere karşı idarelere sadece konutu boşalttırma yetkisi tanınmış Konutun boşaltılmaması durumunda, idareye işgaliye bedeli tahsil yetkisi verilmemiştir Kanunun bu açık hükmüne rağmen. Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile idareye işgaliye…

Danıştay 17. Dairesi E: 2015/562 K: 2015/4299 T: 26.10.2015

İmar planında yeşil alan ve yol olarak tescil dışı bırakılan ve kamunun yararlanmasına terk edilen alanların Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle bu nitelikteki bir yerin ilgili belediyeye protokol veya başka bir suretle terk veya devri yapılmamışsa bu alanların…