1. Anasayfa
  2. Diğer Mevzuat

Danıştay 17. Dairesi E: 2015/830 K: 2015/311


Su sporlarının yapılacağı alana emniyetli bir şekilde ulaşılabilmesi için emniyetli giriş ve çıkış alanlarının Valilikçe tespit edilebileceği, bu alanın fuzuli işgali halinde ecrimisil istenebileceği Ecrimisil bedelinin münhasıran taşınmazın bulunduğu konum ve diğer unsurlar dikkate alınmak suretiyle keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra belirlenmesi gerektiği hakkında.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onyedinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava, Antalya İli Kemer İlçesi, Tekirova Köyünde bulunan Hazineye ait taşınmazın 375,00 m2’lik kısmının su sporları yapılmak suretiyle fuzulen işgal edildiğinden bahisle davacıdan 01/04/200930/09/2009 tarihleri arası için 11.625,00TL ecrimisil istenilmesine ilişkin 04/12/2009 tarih ve 2227 sayılı düzeltme ihbarnamesinin iptali istemiyle açılmıştır.

Antalya 3. İdare Mahkemesi’nce Kemer İlçe Sportif Faaliyet Kurulunun 25.12.2008 tarih ve 26 nolu kararı ile anılan kararın eki listede isimleri ve koordinatları yazılı yerlerin önünde 15m – 25m genişliğinde girişçıkış koridoru oluşturmak kaydıyla kıyıdan 200 m. Uzaklıktaki mesafede iskele 4 mil, sancak 4 mil yönünde ileri 3 millik çap içerisinde faaliyet gerçekleştirmek üzere su üstü parkur alanı için uygun görülen 30 adet noktanın Antalya Valiliğinin 13.01.2009 tarihli oluru ile su üstü parkur alanı olarak ilan edildiği, 2009 yılı su sporları sezonu için 15 m x 25 m =375 m²lik alan ve 6 aylık süre baz alınarak ecrimisil istenilmiş ise de, 15 m.-25 m. olarak bir koridordan bahsedilmesinin,  işletmeden denize ulaşılması için 15 m ile 25 m arasında bir koridor bırakılması gerektiğini ifade ettiği,  dolayısıyla işgale ilişkin alanın gerçek durumunu aynen yansıtan bir rakam olmadığı,  işgal edilen alanın büyüklüğü gerçeğe uygun olarak tespit edilmeden eksik incelemeye dayalı olarak düzenlenen dava konusu ecrimisil ihbarnamesi ile bu ihbarnameye yapılan itirazın reddine ilişkin ecrimisil düzeltme ihbarnamesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesinde, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli şagilden, bu Kanun’un 9. maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13. maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil isteneceği Ecrimisilin talep edilebilmesi için Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olmasının gerekmediği ve fuzuli şagilin kusurunun aranmayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanun’un 74. maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 19.06.2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in işlem tarihinde yürürlükte olan 85/2. maddesinde ise; ecrimisilin tespit ve takdirinde, idarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına ve taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekline bakılmaksızın idarenin bu taşınmazdan işgalden önceki hâliyle elde edebileceği muhtemel gelirin esas alınacağı Ecrimisilin tespitinde; aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, gerektiğinde ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurların göz önünde bulundurulacağı hükmüne yer verilmiştir.

23 Şubat 2011 gün ve 27855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin (b) bendinde; Su üstü sporlarının yapılacağı emniyetli deniz alanı ile kıyısındaki istasyon arasında su üstü araçlarının güvenli giriş ve çıkışlarını sağlayan şamandıralarla markalanmış, yüzme alanlarından ayrılmış emniyetli deniz alanlarının Valiliklerce belirleneceği kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Antalya İli Kemer İlçesi, Beldibi mevkiinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın 375,00 m²’lik kısmının su sporları yapılmak suretiyle işgal edildiğinden bahisle davacıdan, sezonluk olarak belirlenen 11.625,00 TL ecrimisil bedelinin istenilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmelikle, valiliklere su sporlarının yapılacağı alanlara emniyetli bir şekilde ulaşılabilmesi için güvenli giriş ve çıkış alanlarını tespit yetkisi verilmiştir. Bu yetkiye istinaden Antalya Valiliğince giriş-çıkış koridorunun 15m.-25m. boyutlarında olması yönünde karar alınmıştır. Bu alan, su sporlarının yapılacağı alana emniyetli bir şekilde çıkılabilmesi için kullanılması zorunlu asgari alan olup, iki tarafın şamandıralarla çevrilmesi ve yüzme alanlarından ayrılması karşısında ve de su sporları yaptıran işletmeye ait deniz araçlarının bu alanı sürekli kullandıkları dikkate alındığında başkalarının kullanımına kapalı olduğu ve su sporlarının yapılacağı alana çıkış için kullanılan bu alanın, davacının işgali altında olduğunun kabulü gerekir.

Öte yandan Kemer Mal Müdürlüğünün 17/07/2009 tarihli kararı ile; 2009 yılı için Kemer İlçesinde su sporları nedeniyle alınacak ecrimisil sezon bedelinin 11.625,00 TL olarak belirlendiği, bu bedel tespit edilirken Kemer sahilindeki 536,58 m2 yüzölçümlü sabit iskeleye ilişkin olarak başka bir firma ile yapılan bir yıllık kullanım ön izin sözleşmesinde belirlenen 33.000,00TL’nin dikkate alınmasının uygun olduğu belirtilmiş ise de; ecrimisil bedeli tespit edilirken, münhasıran taşınmazın bulunduğu konum ve diğer unsurlar dikkate alınmaksızın tüm su sporları işgalleri için aynı miktarda ecrimisil bedelinin belirlenmesinde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda, yukarıdaki hususlar dikkate alınmak suretiyle ecrimisil bedelinin, hukuka uygunluğunun keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlendikten sonra bir karar verilmek üzere Mahkeme kararının bozulması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 15/12/2010 gün ve E:2010/264 K:2010/1316 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 03/03/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir