Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1978/3209 K: 1982/118 T: 09/02/1982

Kıyıda yapı yapılmasını öngören inşaat ruhsatının iptalinde ve yapının yıktırılmasına karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı. Dava, inşaat ruhsatının İmar ve İskan Bakanlığının yazısı uyarınca iptaline ilişkin İl İmar Müdürlüğü işlemi ile bu yerde yapılmakta olan inşaatın İmar Kanununun Ek 7…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/3863 K: 2008/3509 T: 28/05/2008

Birinci derece doğal sit alanı ve 100 metrelik sahil şeridinde kalan, ancak eski eser tescil kaydı bulunmadığı açık olan temel aşamasındaki yapıların yeniden inşası mümkün olmadığından mevcut bağ evi dışında kalan iki ayrı bina için yapı ruhsatı verilemeyeceği yolunda tesis…

Danıştay Danıştay 6. Dairesi E: 2007/8640 K: 2008/2358

Tapu iptal edilmedikçe, kıyıda kalan taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğundan söz edilemeyeceğinden, tapulu mülk üzerindeki yapının, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesine göre yıktırılmasının mümkün olmadığı hakkında. İstemin Özeti: Mersin 2. İdare Mahkemesinin 20.09.2007 günlü, E: 2007/381, K:…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/5103 K: 1999/4284 T: 05/10/1999

Sahil şeridi içinde kalan taşınmazda kamu yararına yönelik yeşil alan düzenlemesi yapılacağından geçici inşaat ruhsatı verilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı. İstemin Özeti: ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/5242 K: 1999/5976

Mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararın taraflara keşif gününden makul bir süre önce tebliğ edilerek tarafların keşfe katılmalarının sağlanması gerektiğinden, bu usule uyulmadan yaptırılan keşif «e bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor esas alınarak karar verilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı.…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/6077 K: 1999/5998

Dolgu alanı üzerine inşa edilen çimento dolum ve paketleme tesisinin Kıyı Kanununun 6 ve yönetmeliğinin 13. 14. maddelerinde tanımlanan kıyılarda ve dolgu alanları üzerinde yapılabilecek yapı ve tesisler kapsamında olmadığı, "liman" tamun içinde değerlendirilemeyeceği. İstemin Özeti: Antalya 1.İdare Mahkemesinin 26.3.1998…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/5259 K: 2008/2218

Uyuşmazlık konusu dolgu alanının Altınova ve Subaşı Belediyesi sınırları içinde kalması nedeniyle anılan belediyelerce imar planının hazırlanması veya uygun bulunması gerektiği, yani anılan belediyelerin iradelerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca plan onanmadan önce aynı yönde birleşmesi gerektiği açıktır. Davanın Özeti: Yalova…

Danıştay İDDK E: 2000/1200 K: 2002/848

Davacı belediyenin, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kurumsal alanını işgal ettiğinden bahisle fuzuli şagil olarak nitelendirilerek ecrimisil tahakkuk ettirilmesinin hukuka uygun bulunmadığı hk. Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ... Belediye Başkanlığı Karşı Taraf (Davalı) : ... Mal Müdürlüğü İstemin Özeti…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/1382 K: 2007/277

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan söz konusu balıkçı barınağı ve yat limanı olarak kullanılan taşınmazın Kira sözleşmesinin yenilenmemesi karşısında, anılan taşınmazın kira süresi sonundan itibaren kullanımının Kamu hizmeti amacına yönelik olması sebebiyle, 2886 sayılı Yasa kapsamında işgal ve belediyenin…

Danıştay 17. Dairesi E: 2015/830 K: 2015/311

Su sporlarının yapılacağı alana emniyetli bir şekilde ulaşılabilmesi için emniyetli giriş ve çıkış alanlarının Valilikçe tespit edilebileceği, bu alanın fuzuli işgali halinde ecrimisil istenebileceği Ecrimisil bedelinin münhasıran taşınmazın bulunduğu konum ve diğer unsurlar dikkate alınmak suretiyle keşif ve bilirkişi incelemesi…

Danıştay 10. Dairesi E: 1997/548 K: 1998/640 

Belediyelerce denizden doldurularak kazanılan taşınmazın kiracısı olan davacıdan da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ecrimisil istenebileceği hk. Anayasanın 43. maddesinde Kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, 743 sayılı Türk Medeni Kanununun 636. maddesinde sahipsiz yerlerde birikmek, dolmak ve…

Danıştay 10. Dairesi E:1992/2421 K: 1994/1092, 21/03/1994

Herkesin eşit şekilde yararlanma hakkını sınırlayarak, şezlong ve şemsiye konulmasının kumsal alanın işgali olduğu, bu işgal nedeniyle ecrimisil istenilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı.. Davacının, Devletin hüküm ve tasarrufu altında kumsal alan vasıflı, taşınmazı işgal ettiğinden bahisle 1.6.1989 – 7.8.1989 dönemi için…

Danıştay İDDK E: 2003/326 K: 2003/588 T. 10.7.2003

ÖZET: 3621 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen yazılı usul uygulanmaksızın, doğrudan üçüncü kişinin hazırlayıp sunduğu planın Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanması suretiyle gelişen bu durum karşısında; dava konusu imar planı değişikliğinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onandığı andan itibaren yürürlüğe girdiğinin,…