Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/1454 K: 1985/111 T: 21/01/1985

Mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu bayındırlık ve iskan bakanlığınca saptanan kıyı kenar çizgisinin ağık kriterlere ve kesin jeolojik-jeomorfolojik kanıtlara dayanılmadan yapıldığı Dava, samsun ili, İncesu köyünde, kıyı kenar çizgisinin saptanmasına ilişkin işlemin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/2440 K: 1984/3216 T: 12/12/1984

Kıyı içeren köy ve mezralardaki yerlerin ifraz istemlerinin incelenebilmesinin, öncelikle bu yerde kıyı kenar çizgisinin belirlenmiş olmasına bağlı bulunduğu Dava, ... köyü yerleşik alanında bulunan taşınmazın ifrazı yolundaki istemin reddine ilişkin İl İdare Kurulu kararının davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle…

Danıştay 6. Dairesi E: 1984/782 K: 1984/2968 T: 5.11.1984/

Kıyı kenar çizgisi değişikliğinin iptali için açılan dava henüz sonuçlanmadan ve uyuşmazlığa konu inşaatla ilgili olarak tespit ve değerlendirme işlemi yapılmadan, iptal edilen ruhsatın geçerli kabul edilmesi yerinde değildir. İstemin Özeti: ........ ... mevkiinde bulunan 1 pafta, 2527 parsel sayılı…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/3471 K: 1984/2913 T: 22/10/1984

Mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu, suadiye plaj yolunun dava konusu mevzi imar planı ile denize kadar açılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, bakanlıkça belirlenen kıyı kenar çizgisinin kırık çizgiye kadar uzanan bölümünün mevzuata uygun olarak belirlendiği, geri kalan bölümünün ise…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/1909 K: 1984/1662 T: 6.4.1984

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan plan değişikliği ile dolgu alanı olarak ayrılan alan, kamunun hüküm ve tasarrufu altında olup özel mülkiyete konu edilemez. Plan notu ile öngörülen yerde Maliye ve Gümrük Bakanlığının izni doğrultusunda site önündeki erozyonu önlemek amacıyla bir…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/1065 K: 1983/3404 T: 08/11/1983

Davacıya ait parselin ek 7,8 yön. kapsamında kalması nedeniyle parselasyona tabi tutulmasına ilişkin il idare kurulu kararında isabetsizlik bulunmadığı ve 6785/42.maddesinin anayasaya aykırı olmadığı Dava, davacıya ait taşınmaz malın bulunduğu yerde, 6785 sayılı yasanın 42.maddesi uyarınca yapılan düzenlemeye ilişkin İl…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/2035 K: 1983/741 T: 21/02/1983

Teknik elemanlarca yerinde yapılan inceleme sonucunda dava konusu taşınmazın denizin etkisiyle oluşan sazlık ve bataklık alan niteliğinde olduğu saptandığından, bu yerin kıyı kenar çizgisi içerisinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı Dava, kıyı kenarının tesbitine ilişkin davalı idare işleminin taşınmazla ilgili bölümünün…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/34 K: 1983/438 T: 27/01/1983

Davacı tarafından ruhsatsız olarak yapılan yapının 100 metrelik (kuşak) üzerinde bulunması ve inşaatın 4.11.1974 tarihinden önce yapılmış olduğunun kanıtlanmamış olması nedeniyle yıktırılmasına karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığı Dava; taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak yapılan inşaatın İmar Kanununun Ek 7 ve 8.maddelerine ilişkin…

Danıştay 6. Dairesi E: 2016/12931 K: 2018/3793 T: 24.4.2018

Kıyı Kanunuyla, önceden var olan haklar sınırsız olarak korunmadığından, Kıyı Kanununun çıktığı tarih itibariyle oluşan hakkın daha sonra yapılan imar planlarında da aynen korunması mümkün olmadığı gibi söz konusu 100 metrelik sahil şeridinin Kanunda belirtildiği şekilde imar planıyla kamunun yararlanmasına…

Danıştay 6. Dairesi E: 2016/12922 K: 2018/6061 T: 18.6.2018

Kıyı Kanunu ve Yönetmelik hükmüne göre kısmi yapılaşma olması durumunda kazanılmış hak; anılan yapıların mevcut haliyle korunmasına ilişkin olup, daha sonra yapılacak imar planlarında 100 metrelik sahil şeridinin Kıyı Kanununa uygun olarak planlanması ve yeni yapılaşmaların Kıyı Kanununa uygun olması…

Danıştay 6. Dairesi E: 2016/5186 K: 2017/8090 T: 19.10.2017

Kıyı Kanunuyla, önceden var olan haklar sınırsız olarak korunmadığı, Kanunun çıktığı tarih itibariyle oluşan hakkın daha sonra yapılan imar planlarında da aynen korunması mümkün olmadığı, 100 metrelik sahil şeridinin imar planıyla kamunun yararlanmasına açılması zorunluluk arz ettiği, imar hakkı transferi…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/7361 K: 2005/1115 T: 23/02/2005

Davacının taşınmazı mevzi değil uygulama imar planı kapsamında kaldığından dolayı, "kısmi yapılaşma" değerlendirmesinin sadece parselin yer aldığı imar adası kapsamında değil, sahil şeridindeki tüm imar adaları bazında yapılması gerektiği İstemin Özeti: Danıştay Altıncı Dairesince verilen 24.3.2004 günlü, K:2004/1793 sayılı kararın;…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/4191 K: 2005/987 T: 21/02/2005

383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden sonra yürürlüğe giren 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca özel çevre koruma bölgesi içinde bulunan dolgu alanına ilişkin olarak yapılan uygulama imar planının onaylanmasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yetkili olduğu İstemin Özeti: Muğla İli, Köyceğiz İlçesi,…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/3388 K: 2007/5344

Üçüncü kişilere ait olan taşınmazdan geçen kıyı kenar çizgisinin belirlenmesinin, genel düzenleyici bir işlem niteliğinde olmadığı, subjektif bir işlem olduğu, iptali istenilen kıyı kenar çizgisi ile davacı arasında yukarıda tanımlandığı şekilde aktüel, kişisel ve meşru bir ilişki oluşmadığı anlaşıldığından, idare…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/1314 K: 2005/3187 T: 27/05/2005

İdare mahkemesince, çözümü özel ve teknik bir bilgiyi gerektiren kıyı kenar çizgisinin tespitine ilişkin uyuşmazlıkta davacının iddiaları da göz önüne alınarak, kıyı kenar çizgisi tespiti konusunda uzman bir bilirkişi kuruluna konunun incelettirilmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, tapu iptali istemiyle…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/2368 K: 2004/5902 T: 23/11/2004

Kıyı Kanunu uyarınca belirlenmiş kıyı kenar çizgisi bulunan bir yerde, bu çizginin hukuken yürürlükte olduğu dönemde mevcut kıyı kenar çizgisine ait plan paftalarının kaybolduğundan bahisle, kıyı kenar çizgisi yok kabul edilerek, yeniden tespit yapılması suretiyle kıyı kenar çizgisi belirlenmesine ilişkin…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/4572 K: 2018/6042 T: 18.6.2018

İmar Kanunu ve Kıyı Kanununda yer almayan taşınmazın imar hakkının transferini öngören söz konusu yöntemin uyuşmazlığa konu plan değişikliği ile kabul edilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Kıyı Kanununun çıktığı tarih itibariyle oluşan hakkın daha sonra yapılan imar planlarında da aynen korunması…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/6316 K: 2017/7084 T: 3.10.2017

Transfer kavramının ismen kentsel dönüşümle ilgili çeşitli mevzuata girdiği görülmekte ise de; kamulaştırma yöntemine alternatif olarak kabul edilen bu yöntemin, başta İmar Kanunu olmak üzere yasa ile özel olarak tanımlanması ve hüküm altına alınması gerektiği ve bu kavramın uygulanmasına ilişkin…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/7345 K: 2017/8573 T: 6.11.2017

İmar Kanunu ve Kıyı Kanununda yer almayan taşınmazın imar hakkının transferini öngören söz konusu yöntemin uyuşmazlığa konu plan değişikliği ile kabul edilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Transfer kavramının ismen çeşitli mevzuata girdiği görülmekte ise de; kamulaştırma yöntemine alternatif olarak kabul edilen…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/3330 K: 2018/5036 T: 22.5.2018

Kıyı Kanunuyla, önceden var olan haklar sınırsız olarak korunmadığından, Kıyı Kanununun çıktığı tarih itibariyle oluşan hakkın daha sonra yapılan imar planlarında da aynen korunması mümkün olmadığı gibi söz konusu 100 metrelik sahil şeridinin Kanunda belirtildiği şekilde imar planıyla kamunun yararlanmasına…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/7634 K: 2017/8087 T: 19.10.2017

İmar Kanunu ve Kıyı Kanununda yer almayan taşınmazın imar hakkının transferini öngören söz konusu yöntemin uyuşmazlığa konu plan değişikliği ile kabul edilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler…