Kıyı Mevzuatı Danıştay Kararları

Danıştay İDDK E: 2000/1200 K: 2002/848

Davacı belediyenin, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kurumsal alanını işgal ettiğinden bahisle fuzuli şagil olarak nitelendirilerek ecrimisil tahakkuk ettirilmesinin hukuka uygun bulunmadığı hk. Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ... Belediye Başkanlığı Karşı Taraf (Davalı) : ... Mal Müdürlüğü İstemin Özeti…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/1382 K: 2007/277

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan söz konusu balıkçı barınağı ve yat limanı olarak kullanılan taşınmazın Kira sözleşmesinin yenilenmemesi karşısında, anılan taşınmazın kira süresi sonundan itibaren kullanımının Kamu hizmeti amacına yönelik olması sebebiyle, 2886 sayılı Yasa kapsamında işgal ve belediyenin…

Danıştay 17. Dairesi E: 2015/830 K: 2015/311

Su sporlarının yapılacağı alana emniyetli bir şekilde ulaşılabilmesi için emniyetli giriş ve çıkış alanlarının Valilikçe tespit edilebileceği, bu alanın fuzuli işgali halinde ecrimisil istenebileceği Ecrimisil bedelinin münhasıran taşınmazın bulunduğu konum ve diğer unsurlar dikkate alınmak suretiyle keşif ve bilirkişi incelemesi…

Danıştay 10. Dairesi E: 1997/548 K: 1998/640 

Belediyelerce denizden doldurularak kazanılan taşınmazın kiracısı olan davacıdan da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ecrimisil istenebileceği hk. Anayasanın 43. maddesinde Kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, 743 sayılı Türk Medeni Kanununun 636. maddesinde sahipsiz yerlerde birikmek, dolmak ve…

Danıştay 10. Dairesi E:1992/2421 K: 1994/1092, 21/03/1994

Herkesin eşit şekilde yararlanma hakkını sınırlayarak, şezlong ve şemsiye konulmasının kumsal alanın işgali olduğu, bu işgal nedeniyle ecrimisil istenilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı.. Davacının, Devletin hüküm ve tasarrufu altında kumsal alan vasıflı, taşınmazı işgal ettiğinden bahisle 1.6.1989 – 7.8.1989 dönemi için…

Danıştay İDDK E: 2003/326 K: 2003/588 T. 10.7.2003

ÖZET: 3621 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen yazılı usul uygulanmaksızın, doğrudan üçüncü kişinin hazırlayıp sunduğu planın Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanması suretiyle gelişen bu durum karşısında; dava konusu imar planı değişikliğinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onandığı andan itibaren yürürlüğe girdiğinin,…