Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/3790 K: 2006/395

Kadastro Mahkemesinde mülkiyetin tespiti davası devam ettiğinden 775 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. İstemin Özeti: Muğla İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü, E:2004/632, K:2004/1849 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Danıştay Tetkik Hakimi…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 1988/6019 K: 1989/591 T: 19.01.1989

İdari yargının görevine giren, bir uyuşmazlık, adliye mahkemelerinde olumsuz tespit davalarına konu edilmez. Hazine taşınmazında ecrimisil borcunun bulunmadığına dair tespit davası açılamaz. Deva dilekçesinde, 103.000 lira borcun bulunmadığının tespiti istenilmiştir. Mahkemece, davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm, davalı vekili tarafından temyiz…

Danıştay 10. Dairesi E: 2001/4196 K: 2004/3809

Hazinenin ilgililerle hissedar olduğu taşınmazın işgali halinde Devlete Ait Taşınmaz Mal, Satış, Trampa Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 71. maddesi uyarınca işgal dönemi için ecrimisil istenilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı.. Temyiz Eden (Davalı) : İzmir…

Danıştay 10. Dairesi E: 1992/47 K: 1993/2396

Fuzuli şagil olan davacının Kendisinden istenilen ecrimisilin yüksek olduğunu öne sürmesi üzerine yaptırılan inceleme sonucunda, bilirkişilerce toptan eşya endekslerine göre fiyat artış oranları ve bu artışların kiraya etkisi dikkate alınmak suretiyle ecrimisilin tutarının belirlenmesinde, anılan incelemeye dayanılarak karar verilmesinde usul…

Danıştay 10. Dairesi E: 1991/4715 K: 1993/2455

Uyuşmazlık konusu taşınmazın hazineye ait tapu kaydının, adli yargı yerince iptal edilmeden önceki, geçerliliğini koruduğu dönem için 2886 sayılı Yasaya göre ecrimisil istenebileceği. Temyiz Eden (Davalı): Samsun Defterdarlığı Karşı taraf (Davacı)   : . . . . . . İstemin Özeti:…

Danıştay İDDK E: 2000/1200 K: 2002/848

Davacı belediyenin, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kurumsal alanını işgal ettiğinden bahisle fuzuli şagil olarak nitelendirilerek ecrimisil tahakkuk ettirilmesinin hukuka uygun bulunmadığı hk. Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ... Belediye Başkanlığı Karşı Taraf (Davalı) : ... Mal Müdürlüğü İstemin Özeti…

Danıştay İDDK E: 1999/111 K: 2000/1159

Davacının ecrimisil ihbarnamesinin değiştirilmesi istemiyle yapmış olduğu başvuru üzerine idarenin ilk işlemde hiçbir değişiklik yapmadan itirazı reddetmesi sonucunda tesis edilen ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin, bir önceki işlemi ortadan kaldıran veya geri alan bir işlem niteliğinde olmadığı. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :…

Danıştay İDDK E: 1996/651 K: 1997/500

Müşterek mülkiyete konu taşınmazlarda paydaşlar taşınmazın her noktasında payları oranında malik bulunduklarından, davacının da işgal ettiği yerdeki Hazine payı yönünden fuzuli şagil durumunda olması nedeniyle, bu kısma ilişkin olarak ve hazine payı 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca ecrimisil istenmesinde…

Danıştay İDDK E: 1994/401 K: 1996/92

Davacı şirketin, uyuşmazlık konusu hazine taşınmazını Maden Kanunu hükümlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığından almış olduğu işletme ruhsatına dayanarak kullandığı, maden işletme ruhsatında belirtilen saha içindeki çalışmalarından dolayı fuzuli sağıl olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla ecrimisil…

Danıştay İDDK E: 2015/881 K: 2015/83

Uygulama imar planında yolda kalan taşınmaz üzerine reklam panoları konulmak suretiyle belediye tarafından fuzulen işgal edildiği tespit edilen devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan nedeniyle belediyeden ecrimisil istenebileceği hakkında Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Eskişehir Valiliği Karşı Taraf (Davacı) :…

Danıştay 10. Dairesi E: 2002/5410 K: 2005/5506

Ecrimisil düzeltme ihbarnamesi, bir önceki ecrimisil ihbarnamesi işlemini ortadan kaldıran veya geri alan bir işlem niteliğini taşımadığından ecrimisil ihbarnamesinin kesin ve yürütülebilir niteliğini kaybetmediği hakkında. Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ... Plastik Doğrama Tic. Ltd. Şti Karşı Taraf (Davalı)       : Zonguldak…

Danıştay 10. Dairesi E: 2005/9100 K: 2007/1765

2577 sayılı Yasa uyarınca idareye yapılan itirazın kabul edilerek idarece yeni bir işlem tesisi halinde, ilgilinin bu yeni işleme karşı da 2577 sayılı Yasa’nın 11. maddesinde öngörüldüğü şekilde itiraz edebileceğinin ve itirazının reddi üzerine yasal süre içinde dava açabileceğinin kabulü…

Danıştay 10. Dairesi E: 2005/3855 K: 2007/5766

Hazineye ait taşınmazı, imar planına ve devir amacına uygun olarak kullanan davacı belediyenin, fuzuli şagil olarak nitelendirilmesi sonucu, düzenlenen ecrimisil düzeltme ihbarnamesinde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. İstemin Özeti: Davacı belediyenin çok katlı otopark olarak işletmekte olduğu ve imar planında otopark,…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/4221 K: 2004/4850

İntifa hakkına sahip olduğu alanı amacı dışında otogar yapan ve kiralayan belediyeden Ecrimisil alınması gerektiği hk. TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: Dava, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selimiye Mahallesi, Harem İskelesi sokağında bulunan 4 pafta, 1335 ada, 112…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/2218 K: 2007/255

Hizmet sunumu bakımından ana arterlerin (caddelerin) Büyükşehir Belediyelerinin yetki ve sorumluluğu altında olmasının, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olması niteliğini değiştirmeyeceğinden; söz konusu alanların işgal edilmesi halinde, 2886 sayılı Yasa’nın, 75. maddesi uyarınca ecrimisil istenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/1382 K: 2007/277

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan söz konusu balıkçı barınağı ve yat limanı olarak kullanılan taşınmazın Kira sözleşmesinin yenilenmemesi karşısında, anılan taşınmazın kira süresi sonundan itibaren kullanımının Kamu hizmeti amacına yönelik olması sebebiyle, 2886 sayılı Yasa kapsamında işgal ve belediyenin…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/13105 K: 2007/258

Ecrimisil tahakkuk ve tahsilini düzenleyen Yönetmeliğin 80. maddesinde yer alan ihtiyari itiraz yoluna başvurulmasının, 2577 sayılı Yasa’nın 11. maddesinde öngörülen itiraz yolunun dava açma süresi yönünden doğurduğu sonucu doğuracağı, dava açma süresi dolduktan sonra idarece cevap verilmesinin yeni bir dava…

Danıştay 10. Dairesi E: 2003/6177 K: 2006/5802

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesinde yer alan, sözleşme süresi sona erdiği halde kiracının taşınmazı tahliye etmemesi halinde idarece tahliye edileceğine ilişkin kuralın Ecrimisil istenilmesine engel teşkil etmeyeceği hakkında. TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince…

Danıştay 10. Dairesi E: 2003/5340 K: 2006/6238

Kiralanan Hazine taşınmazının sözleşmede belirtilen farklı bir kullanım nedeniyle ecrimisil alınıp alınmayacağı. İstemin Özeti: Antalya İli Kaş İlçesinde Devletin hüküm ve tasarruf altında bulunan taşınmazın bir kısmının kafe-bar ve plaj olarak işgal edildiği nedeniyle 1.1.1998-24.9.2001 dönemi için 2.396.494.000.- TL'sı ecrimisil…

Danıştay 10. Dairesi E: 2003/5194 K: 2006/5570

Davacının tapu tahsis belgesine istinaden kullandığı taşınmaz nedeniyle, tapudaki  şerhin terkininden önceki dönem için  ecrimisil alınamayacağı  hakkında. İstemin Özeti: Davacının 1985 yılında aldığı tapu tahsis belgesine istinaden kullandığı, İstanbul Kağıthane İlçesi, Sanayi Mahallesi sınırları dahilinde bulunan mülkiyeti  hazineye ait taşınmazın…

Danıştay 17. Dairesi E: 2015/881 K: 2015/83

Yararı kamuya ait olan yolların ve kaldırımların, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu, bu nitelikteki alanların fuzulen işgal edilmesi halinde Hazine tarafından ecrimisil istenilebileceği açıktır. Hazine adına tescilli yoldan ecrimisil alınabilir. TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay Onyedinci Dairesince dosyanın tekemmül…