1. Anasayfa
  2. Danıştay 10. Dairesi Kararları

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/2218 K: 2007/255


Hizmet sunumu bakımından ana arterlerin (caddelerin) Büyükşehir Belediyelerinin yetki ve sorumluluğu altında olmasının, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olması niteliğini değiştirmeyeceğinden; söz konusu alanların işgal edilmesi halinde, 2886 sayılı Yasa’nın, 75. maddesi uyarınca ecrimisil istenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: Dava, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, … sokağında bulunan denizden dolgu mahal vasıflı Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 750 m² sahalı taşınmaz malın 1996-1997 tarihleri arasında 200 m²’lik, 1998- 1999 tarihleri arasında ise 750 m²’lik kısmının davacı tarafından işgal edildiğinden bahisle 6.009.000.000.- lira ecrimisil istenilmesine ilişkin 27.7.2001 tarih ve 31126 sayılı ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 6. İdare Mahkemesince, yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen rapor dikkate alınarak dava konusu sahanın Tarabya – … Yolu olarak tespit edildiğinden ve yine söz konusu yolun önüne rastlayan kısımda denizden 80 pafta, 1014 ada, 1 parsel numarası ile voli mahallinin tescilli olduğundan dava konusu alanın denizden dolgu vasıflı saha olmadığı anlaşılarak günümüz ana arter düzenlemesi sonucu oluşan yol fazlası olduğunun tespit edildiğinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki alanında kaldığından davalı idarenin yetkisinde olmayan bir alan için ecrimisil tahakkuk ettirilmesinde yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Davalı idarece dava konusu taşınmazın bulunduğu alanın Sarıyer Kadastro Müdürlüğünden temin edilen 20.3.1997 tarihli yazı ekindeki krokide taşınmaz malın tescil harici, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden olduğu bildirildiğinden ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesinin (a) bendine göre bu gibi yerlerin yönetimi ve tasarrufu kendilerinin görevinde bulunduğundan bahisle anılan kararın usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesinin 1. fıkrasında; devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden ecrimisil isteneceği kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, dava konusu 750 m²’lik taşınmazın 1996-1997 tarihleri arası 200 m²’lik, 1998-1999 tarihleri arası 750 m²’lik kısmının fuzulen işgal edildiğinden bahisle düzenlenen 8.6.2001 tarih ve 23388 sayılı ecrimisil ihbarnamesine karşı davacının itirazı üzerine dava konusu 27.7.2001 tarih ve 31126 sayılı ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Mahkeme kararında dava konusu sahanın günümüz ana arter düzenlemesi sonucunda oluşan yol fazlası olduğundan ve bu alandan ecrimisil istenilmesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki alanında kaldığından söz edilmekte ise de; hizmet sunumu bakımından ana arterlerin Büyükşehir Belediyelerinin yetki ve sorumluluğu altında olması söz konusu sahanın 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca işgal edilmesi halinde ecrimisil istenebilecek nitelikteki Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olması niteliğini değiştirmeyeceği tartışmasızdır.

Bu durumda, mahkemece Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetkisinde bulunan alandan ecrimisil istenilemeyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararda yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 30.6.2003 tarih ve E:2001/1382 K:2003/870 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine, 31.1.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir