1. Anasayfa
  2. Danıştay 10. Dairesi Kararları

Danıştay 10. Dairesi E: 1988/2513 K: 1991/1413


Suriye uyruklu bir kişiye ait olup, 1062 sayılı Yasa uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla el konulup, devletin hüküm ve tasarrufu altına giren Kullanımı Hazineye geçen taşınması kullanan ilgiliden 2886 sayılı Yasanın 75. maddesine göre ecrimisil tahsil edilebileceği.

Kargir mağazanın Suriye uyruklu bir kişiye ait hissesi, 1062 sayılı Yasaya göre çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı gereği el konulmasından dolayı Hazinenin tasarrufuna geçmiştir. Söz konusu taşınmazın, Hazinenin tasarrufuna geçen hissesinin de davacı tarafından kullanılması nedeniyle davalı idarece, davacıdan 2886 sayılı Yasanın 75.maddesine göre ecrimisil istenilmiş; bu işlem davacının açtığı dava sonunda, İdare Mahkemesince, Suriye uyruklu bir kişinin mülkiyetinde bulunan uyuşmazlık konusu taşınmaz için 2886 sayılı Yasanın 75.maddesine göre ecrimisil istenilmeyeceği gerekçesiyle mevzuata aykırı bulunup iptal edilmiştir.

2886 sayılı yasanın 75.maddesinde ise; Devletin Özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden Kanunda gösterilen hükümler uyarınca ecrimisil istenebileceği Ecrimisil talep edilebilmesi için Hazinenin işgalden dolayı zarara uğramış olması gerekmeyeceği ve fuzuli şagilin kusuru aranmayacağı hükme bağlanmıştır.

Suriye uyrukluların Türkiye’de bulunan ve 1062 sayılı Yasa uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla el konulan taşınmazları da El koyma işleminin sonucu olarak Devletin hüküm ve tasarrufu altına girip kullanımı Hazineye geçen taşınmazlardır. Dolayısıyla söz konusu taşınmazın kullanımı nedeniyle 2886 sayılı Yasanın 75.maddesine göre ilgililerden ecrimisil tahsil edilebileceğinin kabulü gerekir.

Bu itibarla, davacıdan ecrimisil tahsili yolundaki dava konusu işlemi, Suriye uyruklu bir kişiye ait taşınmazın kullanmasından dolayı 2886 sayılı Yasaya göre ecrimisil tahsil edilemeyeceği gerekçesiyle iptal eden İdare Mahkemesince verilen temyiz konusu kararda hukuki isabet görülmemektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir