1. Anasayfa
  2. Danıştay 10. Dairesi Kararları

Danıştay 10. Dairesi E: 1991/616 K: 1992/4208


İdare tarafından saptanan ecrimisil ile mahkeme tarafından hükme bağlanan ecrimisil arasında fark olduğu takdirde ecrimisilin mahkeme tarafından kabul edilen kısmının onanması ancak fazlaya ait kısmının iptal edilmesi gereklidir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince işin gereği düşünüldü: Hazine yerini işgal ettiğinden bahisle davacıdan 2886 sayılı Yasaya dayanılarak 673.750.- lira ecrimisil istenilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda davacıdan 124.120.- lira ecrimisil istenilebileceğinin saptandığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Manisa İdare Mahkemesince verilen 6.12.1990 tarih ve E: 1989/786 K: 1990/713 sayılı kararın, davalı İdarece yerinde olmadığı öne sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, idare mahkemesince uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu yerde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda davacıdan 124.120.- lira ecrimisil istenilebileceğinin saptandığı anlaşılmaktadır. Buna göre 637.750.- liralık işlemin 124.120.- liralık kısmına yönelik davanın reddine dava konusu işlemin belirtilen miktarı aşan kısmının iptaline karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemin tamamen iptali yolunda idare mahkemesince verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir