1. Anasayfa
  2. Danıştay 10. Dairesi Kararları

Danıştay 10. Dairesi E: 1985/353 K: 1985/866, 29/04/1985


2886 sayılı Yasanın 75.maddesi gereği Hazineye ait arazinin kullanıldığından bahisle tahakkuk ettirilen ecrimisil alacağından dolayı vergi dairesince 6183 sayılı Yasaya göre düzenlenen ödeme emrinin Kesinleşen tahakkuk işlemine yönelik iddialar nedeniyle kusurlandırılamayacağı.

Milli Emlak Müdürlüğünce, Hazine adına kayıtlı taşınmazın davacı tarafından ekilip biçildiğinin saptanması üzerine, yerinde düzenlenen tutanak ile komisyon kararına dayanılarak 1979-1983 yılları için 112.968 lira ecrimisil borcunun 13.1.1984 günlü tahakkukla ödenmemesi sonucu davacı adına düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan dava sonunda, tahakkukun kesinleştiği, bu nedenle ödeme emrinin kusurlandırılmıyacağı gerekçesiyle davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararının; ecrimisil işlemini yetkili olmayan defterdar yardımcısının imzaladığı, ortada 6183 sayılı Yasaya konu olabilecek bir tahakkukun bulunmadığı, özel hukuk alanına giren bir ecrimisil isteminin bulunduğu, bu işlemin 2886 sayılı Yasanın 75.maddesine uygun olmadığı, 6183 sayılı Yasanın 58.maddesindeki “böyle bir borcun olmadığı” konusunu geniş anlamak gerektiği, bu nedenle de borçlu olmadığı, Vergi Dairesince ecrimisil tahakkuk ettirilen yerin orman olarak hazine adına kayıtlı iken, orman niteliğini kaybetmesi nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanlığı emrinde olduğu ve hazinenin ehliyetinin bulunmadığı, mülkiyet uyuşmazlığı konusunda tapulama mahkemesinde dava açıldığı, her parselde paydaşların hakkı olduğu halde tek kişiden ecrimisil istenmesinin hukuka aykırı bulunduğu iddiasıyla temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sürülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın onanmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir