1. Anasayfa
  2. Danıştay 10. Dairesi Kararları

Danıştay 10. Dairesi E:1992/2421 K: 1994/1092, 21/03/1994


Herkesin eşit şekilde yararlanma hakkını sınırlayarak, şezlong ve şemsiye konulmasının kumsal alanın işgali olduğu, bu işgal nedeniyle ecrimisil istenilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı..

Davacının, Devletin hüküm ve tasarrufu altında kumsal alan vasıflı, taşınmazı işgal ettiğinden bahisle 1.6.1989 – 7.8.1989 dönemi için ecrimisil istenilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı dava sonunda, herkesin kullanımına açık olan kumsala, şemsiye ve şezlong konulmasının ecrimisil istenilmesini gerektirmeyeceği iddia edilmekle birlikte olayda belirli bir alana bir süre şemsiye ve şezlong konulmak suretiyle bu yerden herkesin eşit şekilde yararlanmasının sınırlandırıldığı belirtilen şekildeki fuzuli işgal nedeniyle yasada öngörülen usule uygun biçimde ecrimisil miktarının yöre , çevre, ve piyasa koşullarına uygun olarak belirlendiği, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yeri işgal ettiği sabit olan davacıdan ecrimisil istenilmesi hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Aydın İdare Mahkemesince verilen 9.3.1992 gün ve 1992 / 273 sayılı kararın davacı tarafından Kumsal alanın herkese açık olduğu, istenilen ecrimisil miktarının fahiş olduğu iddiasıyla temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Bozulması istenilen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sürülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın onanmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir