1. Anasayfa
  2. Danıştay 10. Dairesi Kararları

Danıştay 10. Dairesi E: 1996/5907 K: 1997/4306 


Davacı adına düzenlenen ihbarname nedeniyle düzeltme talebinde bulunulması üzerine ancak bir ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin davacı adına düzenlenip tebliğ edilmesi ile ecrimisil alacağının tahakkuk ettirilmiş olacağı veya düzeltme isteminin reddedilmesi hk.

Dava, davacıdan 171.739.000.-TL. ecrimisil istenilmesine ilişkin 10.4.1995 günlü ve 494-371/556 sayılı ecrimisil ihbarnamesinin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince Ecrimisil ihbarnamesinin davacıya 27.4.1995 tarihinde tebliğ edildiği, davacının 4.5.1995 günlü dilekçe ile düzeltme talebinde bulunduğu ancak bu istemin cevap verilmemek suretiyle reddedildiği kamu alacağının tahsili amacıyla ödeme eri düzenlenmesi üzerine 7.11.1995 gününde bu davanın açıldığı Ecrimisil ihbarnamesinin tebliğ edildiği 27.4.1995 tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde dava açılması gerekirken bu süre geçirildikten sonra açılan davada süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-b maddesi uyarınca davanın süre yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. 2886 sayılı Yasanın 74.maddesindeki yetkiye dayanılarak çıkartılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis,

Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğin 80.maddesinde Ecrimisil ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren l ay içinde ödenmesi gerektiği, ancak, tebliğ edilen işlemde bir hata bulunduğu düşünülerek rızaen ödenmek istenilmediği takdirde aynı süre içinde idareye müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabileceği ve düzeltme taleplerinin millî emlak servislerine geldiği tarihten itibaren en geç l ay içinde inceleneceği ve neticesinin de düzeltme ihbarnamesi ile muhataplarına tebliğ edileceği; “ecrimisilin kesinleşmesi, vade tarihi ve tahsili” başlıklı. 81.maddesinde ise düzeltme isteminde bulunulmuş olması halinde ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihinden itibaren l ay içerisinde ecrimisil alacağının ödeneceği, bu sürenin son gününün ödenmesi gereken ecrimisilin vade tarihi olduğu kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu ecrimisil ihbarnamesinin 27.4.1995 gününde tebliğ edildiği, davacının 4.5.1995 günlü dilekçe ile davalı idareye düzeltme talebiyle başvuruda bulunduğu, ancak, istemin cevap verilmemek suretiyle reddedildiği, istenilen kamu alacağının tahsili amacıyla ödeme emri tebliğ edilmesi üzerine 31.10.1995 günlü dilekçeyle bu kez kaymakamlığa başvuruda bulunduğu Kaymakamlığın işlemlerinin usule uygun olarak yürütüldüğünü açıklayan ve 4.5.1995 tarihli düzeltme başvurusuna verilen cevabı da içeren 31.10.1995 günlü yazısının tebliği üzerine 7.11.1995 gününde bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri uyarınca davacının adına düzenlenen ihbarname nedeniyle düzeltme talebinde bulunması üzerine ancak bir ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin davacı adına düzenlenip tebliğ edilmesi ile ecrimisil alacağı tahakkuk ettirilmiş olacağı veya düzeltme isteminin reddedilmesi ile bu yazının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekeceğinden, düzeltme ihbarnamesinin düzenlenmemesi veya düzeltme istemin reddedilmesine ilişkin bir işlem tesis edilmeden kamu alacağının tahakkuk ve tahsiline hukuken olanak bulunmamaktadır.

Bu nedenle Ecrimisil istenilmesine ilişkin işleme karşı yapılan itiraza cevap niteliğinde olan … Kaymakamlığı yazısının, tebliği tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde açılan davanın süreaşımı nedeniyle reddine karar verilmesinde, mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir