1. Anasayfa
  2. Danıştay 10. Dairesi Kararları

Danıştay 10. Dairesi E: 1990/3918 K: 1991/307


3083 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlarda ecrimisil alma yetkisi, Tarıma elverişli arazilerin özel mevzuatı gereğince kiraya verilmemiş taşınmazların işgali durumunda ecrimisil takip ve tahsilatı yetkisi maliye bakanlığınındır.

İstemin Özeti: Hazine adına kayıtlı olup, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu`nun 4/a maddesi uyarınca 86-10730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 16.6.1986 günlü Resmi Gazete`de yayımlanması üzerine uygulayıcı kuruluşun tasarrrufuna geçen arazinin haksız yere işgal edildiğinden bahisle davalı idarece tahakkuk ettirilen ecrimisilin vadesinde ödenmemesi üzerine tahsili amacıyla düzenlenip tebliğ olunan ödeme emrinin iptali istemiyle açılan dava sonunda Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Hak Tesisi Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 66. maddesinde, tarıma elverişli arazilerin özel mevzuatı çerçevesinde topraksız ve az topraklı çiftçilere kiraya vrileceğinin öngörüldüğü aynı yönetmeliğin 78, 79 ve 80. maddelerinde de, Hazinenin mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup Kiraya verilmemiş bulunan taşınmazların işgali halinin milli emlak servislerince tesbit edilip ecrimisil takip ve tahsilatı yapılacağının ve işgalin önleneceğinin belirtildiği, buna göre Ecrimisil tesbit, takip ve tahsili yetkisinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı`na ait olduğu Tarım Reformu Genel Müdürlüğü`nün bu konuda yetkisi bulunmadığı, adı geçen genel müdürlüğün sadece topraksız ve az topraklı çiftçilerin tesbit edilmesi, bu kişilere Hazine arazilerinin kiralanması veya dağıtılması konularında yetkili olduğu, dolayısıyla ecrimisilin tahsili amacıyla davalı genel müdürlükçe düzenlenen dava konusu ödeme emrinin hukuka aykırı bulunduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Gaziantep İdare Mahkemesince verilen 28.3.1990 günlü ve E:1989/703 K:1990/208 sayılı kararın; 3083 sayılı Yasa uyarınca idarelerinin tasarrufuna geçen hazine yerinin işgal edildiğinin tesbit edilmesi üzerine ecrimisil istenmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı iddiasıyla temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Savcısı Ü.O.`nun Düşüncesi: 6183 sayılı Yasanın uygulanmasında 2886, 3083 ve 3155 sayılı Yasaların kendisine tahsil dairesi görev ve yetkisini vermediği davalı idarenin Ecrimisil alacağından bahisle davacıya tebliğ ettiği ödeme emrinin yetki yönünden iptaline ilişkin idare mahkemesi kararının temyizen bozulması istenilmiş ise de, yerel mahkemece usule uygun olarak yapılan inceleme sonucunda yazılı gerekçe ile verilen kararda hukuka aykırılık bulunmadığı dosyadaki belgelerden anlaşılmakla 2577 sayılı Yasanın 49 uncu maddesinde öngörülen bozma nedenlerine uymayan temyiz isteminin reddine ve hükmün onanmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Türk Milleti Adına hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince işin gereği düşünüldü: İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 3622 sayılı Kanun ile değişik 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sürülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz istemini. reddi ile bozulması istenen kararın onanmasına 31.1.1991 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir