1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/3880 K: 1999/4835 14/10/1999


Yasalara uygun olarak yapılan tahsis nedeniyle tasarruf yetkisi belediyeye geçen taşınmazı kiralayan davacının taşınmazı tahsis amacı dışında kullanmasının fuzuli işgal olarak kabul edilemeyeceği.

Dava, … Mahallesi, … ada, … parsel sayılı hazineye ait taşınmazın işgal edilmesi nedeniyle 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca 1.1.1992-31.12.1994 dönemi için … TL. ecrimisil alınmasına ilişkin … günlü, … sayılı ecrimisil ihbarnamesinin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, mülkiyeti hazineye ait … m2 lik taşınmazın … m2 lik kısmının plaj kıyı düzenlemesi ve sosyal tesisler yapılmak üzere Maliye Bakanlığının … günlü, … sayılı işlemi ile … Belediye Başkanlığı’na tahsis edildiği, … Belediyesince tahsis edilen taşınmazın kıyı düzenlemesi yapılan … m2 lik kısmının … tarihinde davacı şirkete kiraya verildiği Ecrimisil istenilen yerin davacı tarafından kira sözleşmesine dayalı olarak kullandığı, her ne kadar anılan taşınmaz tahsis amacı dışında kullanılmak üzere kiraya verilmiş ise de, Yasalara uygun olarak yapılan tahsis nedeniyle tasarruf yetkisi belediyeye geçen taşınmazı kiralayan davacı şirketin taşınmazı kullanmasının fuzuli işgal olarak kabul edilemeyeceğinden, dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş Karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu … İdare Mahkemesinin … günlü… sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA.14.10.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir