1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/732 K: 2000/266


NOT: BU KARARA KATILMIYORUM. ECRİMİSİLİN KULLANILAN ALAN VE SUYUN DEBİSİ DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİ GEREKİR.

Taşınmaz malların işgali nedeniyle ecrimisil alınabilmesi mümkün olduğundan tesislerin işgal ettiği alan miktarı göz önünde bulundurularak ecrimisil istenilmesi gerekirken suyun debisine göre ecrimisil tahakkuk ettirilmesinde hukuki isabet bulunmadığı.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Dava, … İli, … İlçesi, … Köyü, … Mevkiinde izinsiz olarak alınan kaynak suyu nedeniyle 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca … dönemi için …lira ecrimisil alınmasına ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporla dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, su debisinin 6,912 lt/sn olduğu, 1 m3 suyun bedelinin … lira olduğu dikkate alındığında davacıdan istenilen ecrimisil miktarının … liraya ilişkin kısmında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın bu kısmının reddine, fazlaya ilişkin kısmı açısından ise işlemin iptaline karar verilmiş; bu karar taraflarca temyiz edilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75.maddesinin 1.fıkrasında, devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek veya tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli şagilden bu Kanunun 9.maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle 13. maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisilin isteneceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun hükmü uyarınca taşınmaz malların işgali nedeniyle ecrimisil alınabilmesi mümkün olduğundan, davacının su kaynağını kullanmak için yaptığı tesislerin işgal ettiği alan tespit edilerek bulunacak m2 miktarının esas alınması suretiyle ecrimisil istenilmesi gerekirken, suyun debisine göre ecrimisil tahakkuk ettirilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, temyize konu … İdare Mahkemesinin … günlü; … sayılı kararının BOZULMASINA 20.1.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir