1. Anasayfa
  2. Danıştay 10. Dairesi Kararları

Danıştay 10. Dairesi E: 1988/607 K: 1991/871, 11/03/1991


İşçi ücretlerinde meydana gelen artışın mücbir sebep sayılamayacağı; ihaleyi kazandığı halde belirtilen nedenle ihale sözleşmesini imzalamaktan kaçınan ilgilinin 2886 sayılı Yasanın 84.maddesi 3.fıkrası hükmü uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklanmasında isabetsizlik olmadığı.

Davacı şirketin, Devlet Hastanesinin temizlik ihalesini kazandıktan sonra sözleşme imzalamaktan kaçınması nedeniyle, davalı bakanlıkça, bir yıl ihalelere katılmaktan yasaklanma kararı verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonunda, İdare Mahkemesince, davacının ihaleye katılırken ücretlerinde %10 oranında artış olacağını hesaplayarak teklif verdiği, ancak artışın %69’u geçtiği, bu durumun beklenmeyen durum olarak kabul edilmesi gerektiği, ayrıca Hastanesinin, davacının önerdiği şartlarla ikinci ihaleyi yaptığı ve bu ihaleyi de davacının kazandığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare tarafından İdare Mahkemesi kararının temyizen bozulması istenilmektedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84.maddesi 3.fıkrası; “Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazetede ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir.” hükmünü taşımaktadır.
Davacı şirketin ileri sürdüğü neden mücbir sebep sayılamayacağından yukarıdaki yasa metni uyarınca davacıya ihaleyi kazanmasına rağmen, sözleşme imzalamaması nedeniyle yasaklama cezası verilmesi mevzuata uygun bulunmaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir