1. Anasayfa
  2. Danıştay 10. Dairesi Kararları

Danıştay 10. Dairesi E: 1991/4715 K: 1993/2455


Uyuşmazlık konusu taşınmazın hazineye ait tapu kaydının, adli yargı yerince iptal edilmeden önceki, geçerliliğini koruduğu dönem için 2886 sayılı Yasaya göre ecrimisil istenebileceği.

Temyiz Eden (Davalı): Samsun Defterdarlığı

Karşı taraf (Davacı)   : . . . . . .

İstemin Özeti: Davacının, Samsun Merkez Çakırlar Köyü, 301 parselde Hazine adına kayıtlı taşınmazı 31.5.1989-30.9.12989 döneminde fuzulen işgal ettiğinden bahisle 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca 1.693.200.-lira ecrimisil tahakkuk ettirilmesine ilişkin 17.10.1989 gün ve 41-4155 sayılı ihbarnamenin iptali istemiyle açtığı dava sonunda; Samsun İdare Mahkemesi 3.10.1991 gün ve E:1990/1415 K:1991/656 sayılı kararıyla dava konusu ödeme emrini iptal etmiştir.

Davalı İdare; idare mahkemesinde iptal davası açıldığı tarihte ecrimisil istenilen terin tapuda Hazine adına kayıtlı olduğu, bu kaydın tapu iptali davasının kesinleştiği 6.6.1990 tarihine kadar geçerli olduğu, dolayısıyla ecrimisil istenilen dönemde davacının fuzuli şagil olduğu iddialarıyla anılan mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay savcısı: Metin Yüksel, Düşüncesi: Uyuşmazlık konusu taşınmazın Hazine adına yapılan tescilinin kesinleşen adli yargı kararı ile iptal edildiği tartışmasız olduğuna göre, Hazinenin ne yargı kararından öncesi için ne de sonrası için ecrimisil tahakkuk ettirilmesi söz konusu olamaz.

Bu itibarla idare mahkemesi usul ve kanuna uygun bulunduğundan davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu dairesince işin gereği düşünüldü:

Davacının, Samsun Merkez Çakırlar Köyü, 301 parselde Hazine adına kayıtlı taşınmazı 31.5.1989-30.9.1989 döneminde fuzulen işgal ettiğinden bahisle 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca 1.692.200.-lira ecrimisil tahakkuk ettirilmesine ilişkin 17.10.1989 gün ve 41-4155 sayılı ihbarnamenin iptali istemiyle açtığı dava sonunda, Samsun İdare Mahkemesi 3.10.1991 gün ve E:1990/1415 K:1991/656 sayılı kararıyla; ecrimisil tahakkuk ettirildiği tarihte mülkiyet uyuşmazlığı devam eden taşınmazın kesinleşen yargı kararıyla Hazine adına yapılan tescilinin iptal edildiği çekişmesiz olduğundan, davacının Hazinenin özel mülkiyetindeki yeri işgal ettiğinden bahisle ecrimisil tahakkuk ettirilmesine ilişkin işlemde hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etmiştir.

Davalı idare ise; bu kararın yerinde olmadığını ileri sürerek temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

743 sayılı Türk Medeni Kanunu, “gayrimenkul mülkiyetinin iktisabı başlıklı 633.maddesi; gayrimenkul mülkiyetinin iktisap için tapu siciline kayıt, şarttır.” Hükmünü getirmiş olup; aynı yasanın 643.maddesinde ise gayrimenkul mülkiyetinin, sicil kaydının terkini veya gayrimenkul tamamıyla ziya halinde kaybedileceği belirtilmiştir.

Dava ve temyiz dosyasını incelenmesinden; davacı tarafından fuzulen işgal edildiği belirtilen Çakırlar Köyü, 301 parsel sayılı Hazine adına kayıtlı olmasına karşın İbrahim Aydın adlı şahıs tarafından tapu iptali istemiyle açılan dava sonunda Samsun 2.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 26.6.1989 gün ve E:1982/785 K:1989/558 sayılı ve Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 30.11.1989 gün ve E:1989/12451. K:1989/14221 sayılı kararıyla onanarak 6.6.1990 tarihinde kesinleşen kararı uyarınca İbrahim Aydın adına tescil edildiği anlaşılmıştır.

Hazine adına tapuda kayıtlı gayrimenkulün, Hazinenin mülkiyetinden çıkması için, tapudaki sicil kaydının terkini gerekmekte olup, olayımız açısından bu durum ancak tapu kaydını iptal eden mahkeme kararının kesinleştiği tarih itibariyle mümkündür. Dolayısıyla tapuda hazine adına kayıtlı gözüken ve bu kaydı iptal eden kesinleşmiş mahkeme kararının olmadığı dönem için davalı idarenin ecrimisil istemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu itibarla idare mahkemesince uyuşmazlık konusu taşınmazın kesinleşen yargı kararı ile Hazine adına yapılan tescilinin iptal edildiğinden bahisle ecrimisil istenilemeyeceği gerekçesiyle dava konusu ödeme emrinin iptali yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı Yasanın 49. Maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne Samsun İdare Mahkemesinin 3.10.1991 gün ve E:1990/1415 K:1991/656 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek üzere anılan idare mahkemesine gönderilmesine 11.6.1993 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir