Suat Şimşek

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
  21 Haz, 2024

  Danıştay 14. Dairesi E: 2016/4875 K: 2017/5354 T: 18.10.2017

  Dava konusu belediye meclis kararının, Bakanlıktan riskli alan tespit talebinde bulunulmasına ilişkin hazırlık işlemi, imar komisyonu raporunun ise ön hazırlık işlemi niteliğinde işlemler olduğu, doğuracağı hukuki ve fiili sonuçlar dikkate alındığında bu haliyle idari davaya konu olabilecek, icrai bir işlem…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 14. Dairesi E: 2016/4293 K: 2017/182 T: 18.1.2017

  Riskli yapı tespitine karşı açılan davada, çözümü teknik bilgiyi gerektiren uyuşmazlığın, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle açıklığa kavuşturularak işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemin esası incelenmeksizin, salt işlemi tesis eden heyetin uzman kişilerden oluştuğundan bahisle davanın…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 14. Dairesi E: 2015/11256 K: 2016/3259 T: 21.4.2016

  Uyuşmazlığın 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı belirlenmesi yapılan ve yıkımına karar verilen davacının kiracısı olduğu yapının yıkım kararı kesinleştiğinden bahisle mal sahibi Belediye tarafından yıktırılmasının istenilmesi üzerine davacının tahliyesine ilişkin olarak 6306 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 14. Dairesi E: 2015/11251 K: 2016/3258 T: 21.4.2016

  Uyuşmazlığın 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı belirlenmesi yapılan ve yıkımına karar verilen davacının kiracısı olduğu yapının yıkım kararı kesinleştiğinden bahisle mal sahibi Belediye tarafından yıktırılmasının istenilmesi üzerine davacının tahliyesine ilişkin olarak 6306 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 14. Dairesi E: 2015/11249 K: 2016/3257 T: 21.4.2016

  Uyuşmazlığın 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı belirlenmesi yapılan ve yıkımına karar verilen davacının kiracısı olduğu yapının yıkım kararı kesinleştiğinden bahisle mal sahibi Belediye tarafından yıktırılmasının istenilmesi üzerine davacının tahliyesine ilişkin olarak 6306 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 14. Dairesi E: 2015/10568 K: 2016/1792 T: 15.3.2016

  6306 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümleri ile riskli yapı tespiti ve yıkımına ilişkin işlemlere karşı itiraz hakkı sadece maliklere tanınmış olup, söz konusu yapının kiracıları veya sınırlı ayni hak sahibi olanların ise bu türden bir hakka sahip olmadıkları açıktır.…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 14. Dairesi E: 2015/9023 K: 2017/5498 T: 25.10.2017

  Yasayla idarelere söz konusu yardımları yapılıp yapılmaması konusunda takdir yetkisi verilmiş ise de, idarece yardım yapılmasına karar verilmesi durumunda söz konusu kişilerin yardımdan yararlanabilmesi için Yasada belirtilen şartlar haricinde başka şartlar (ikamet etme) belirleme yetkisi tanınmamıştır. Davanın Özeti: İstanbul İli,…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 14. Dairesi E: 2015/8427 K: 2018/92 T: 24.1.2018

  Davacı tarafından sadece 6306 sayılı Kanun uyarınca yapının 60 gün içinde yıkımına yönelik işlemin iptali istenilmesine rağmen, İdare Mahkemesince davacının talebi genişletilerek dava konusu edilmeyen anılan yapının riskli olduğunun tespitine ilişkin işlem hakkında da hüküm kurulması mümkün değildir. İstemin Özeti:…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 14. Dairesi E: 2015/8136 K: 2017/3582 T: 30.5.2017

  Hisse satışının gerçekleştiği açık artırmaya sadece üçte iki çoğunluk ile anlaşan mülkiyet hakkına sahip paydaşların katılabileceği hükme bağlandığından, taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle yapılacak işi üstlenen yüklenici şirketin bu paydaşlar adına açık artırmaya katılmasının hukuken mümkün olmadığı…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 14. Dairesi E: 2015/7782 K: 2017/5502 T: 25.10.2017

  6306 sayılı Kanunda belirtilen teknik ve hukuki süreç sonunda riskli olduğu tespit edilen yapıların yıkımı ve tahliyesi konusunda anlaşmaya varan yapı maliklerine, malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımından…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 14. Dairesi E: 2015/7502 K: 2016/650 T: 4.2.2016

  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı olarak tespit edilmesine karşı sadece taşınmazın malikince bizzat veya kanuni temsilcisi tarafından itiraz edebileceği, davayı açan kiracıların ise böyle bir itiraz yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu binanın riskli…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 14. Dairesi E: 2015/7309 K: 2017/4420 T: 3.7.2017

  Ruhsatsız, iskansız, işgalci konumunda olduğu idarece belirtilen yapı hakkında, 3194 sayılı İmar Kanununa aykırılık var ise 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre yıkım işlemi tesis edilmesi gerekirken, hakkında riskli yapı tespiti bulunmayan davacıya ait taşınmazın, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 14. Dairesi E: 2015/6813 K: 2017/1103 T: 28.2.2017

  Uyuşmazlığa konu alanın 6306 sayılı Kanun uyarınca riskli alan ilan edilmesine dayanak alınan teknik rapordan, bu yapıların can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını ortaya koyan yukarıda belirtilen bilimsel verileri içeren herhangi bir teknik incelemenin yapılmadığı, dolayısıyla işlemin dayanağı…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 14. Dairesi E: 2015/6243 K: 2018/91 T: 24.1.2018

  6306 sayılı Kanunun lafzi ve ruhu ile değerlendirilmesi neticesinde, hisseli bir arsada yine hisseli olarak malik olunan bir yapının idari işlemle riskli yapı olarak ilan edilmesi ve yıkılması sonrasında maliklerin ne şekilde yeniden o arsada inşa sürecine başlayabileceklerini düzenleyen ortaklığın…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 6. Dairesi E: 1985/876 K: 1986/190 T: 19/02/1986

  Geçici ruhsatla tecvizi hata sınırları içerisinde ruhsat ve eklerine uygun biçimde yapılan yapının durdurulmasında isabet görülmediği Dava, geçici ruhsatla yapılmakta olan davacıya ait inşaatın, inşaat sahasının 250 metrekareyi aştığı, kat durumu ve yüksekliğinin de mevzuata aykırı olduğu nedeniyle durdurulmasına ilişkin…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 6. Dairesi E: 1985/757 K: 1986/189 T: 19/02/1986

  Dava konusu parselin bulunduğu sıradaki diğer parsellerde yapılmış olan yapılarda 3 m. arka bahçe mesafesi bırakıldığı anlaşıldığından, yöredeki inşaat nizamının bu şekilde oluştuğunu kabul etmek gerektiği, bu nedenle davacıya verilen inşaat ruhsatının imar mevzuatına uygun olduğu Dava, inşaat ruhsatı ile…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 6. Dairesi E: 1985/834 K: 1986/175 T: 17/02/1986

  Kat adedi imar planı ile belirlendiğinden, imar plan değişikliği yapılmadıkça parselasyon planı ile kat adedinin değiştirilemeyeceği Dava, taşınmazın 6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı Yasa ile değişik 42. maddesi uyarınca düzenlemeye tabi tutulmasına ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkemesince, yaptırılan…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 6. Dairesi E: 1985/910 K: 1986/173 T: 17/02/1986

  İmar planı değişikliği ile öngörülen yaya yolunun oluşturulması amacıyla sadece iki parselin düzenlemeye tabi tutulmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı her düzenlemede taşınmazların bu düzenleme nedeniyle değerlerinin artacağının kuşkusuz olduğu Dava, Orman Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların İmar Kanununun 42.maddesi uyarınca düzenlemeye tabi…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 6. Dairesi E: 1985/958 K: 1986/172 T: 17/02/1986

  Davacının parselinin de dahil olduğu 47 parselle ilgili parselasyon planı Danıştay kararı ile iptal edilmiş ve belediyece yeniden düzenleme yapılmış bulunduğundan, davacının parseli eski durumunu korumuş olsa bile yeni düzenlemeye karşı dava açabileceği Dava, davacıların paydaşı bulundukları taşınmazın parselasyon planının…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 6. Dairesi E: 1985/878 K: 1986/165 T: 13/02/1986

  2981 sayılı yasa kapsamına giren yapının tesbit ve değerlendirilmesi yapılmadan, ve yapının muhafazasının mümkün olmadığı karara bağlanmadan, 6785 sayılı yasanın 18.maddesine istinaden para cezası alınması yoluna gidilemeyeceği Dava, davacıya 25 yıl süreyle kiralanan mülkiyeti belediyeye ait parsel üzerine yaptırılan turistik…

  21 Haz, 2024

  Danıştay 6. Dairesi E: 1985/783 K: 1986/164 T: 13/02/1986

  Cephe aldığı yol genişliği ve kat ayırım çizgisi göz önünde bulundurularak imar planı uyarınca davacı parseline 3 kat, 3lü blok sisteme göre yapı yapılması mümkün olduğundan, mahkemece plan üzerinde 4 kat yapı yapılabileceği yazıldığı (kat nizam plana işlenirken diğer parselin…

  Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
  Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.