Suat Şimşek

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
  17 Ara, 2023

  Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1983/1813 K: 1983/1725 T: 28.02.1983

  Bilirkişi raporunda tüm kat maliklerinin arsa paylarının ne olması gerektiği gösterildiğine göre, bazı kat sahiplerinin değil bütün kat sahiplerinin arsa paylarının düzeltilen biçimde tesciline karar vermek gerekir. Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca arsa paylarının bağımsız bölümlerine göre…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1984/746 K: 1984/628 T: 30.01.1984

  Her bağımsız bölüme düşen arsa payının saptanmasında o bölümün, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması anındaki değeri gözönünde tutulur. Bu değer yalnızca metrekare hesabına değil, bölümün kaçıncı katta olduğuna, güneşten yararlanma durumuna, cephelerinin hangi tarafta olduğuna bakılarak hesaplanmalıdır. Taraflar arasındaki…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1992/13835 K: 1993/328 T: 22.01.1993

  KMK. md. 3/2’ne göre her ne kadar bağımsız bölümlere tahsis edilen arsa paylarındaki değişiklik yapılması mümkünse de, bu değişikliğin tek nedeni, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleri ile oransız olarak kat mülkiyetine geçildiği haldir. Genel giderlere katılma payının fazla olduğu gerekçesiyle…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1993/3025 K: 1993/5313 T: 21.04.1993

  Arsa paylarının sonradan değiştirilebilmesi için bu payların bağımsız bölümlerin değerleri ile oranlı olarak tahsis edilmediğinin saptanması gerekir. Dava dilekçesinde arsa paylarının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1995/345 K: 1995/2009 T: 16.02.1995

  Ana gayrimenkulde kat mülkiyetine geçilmiş olup, anagayrimenkulün tüm bağımsız bölümleri tahsis edilen arsa payları ile tapuya tescil edilmiştir. Kat mülkiyetine geçişte binanın arsa payı verilmemiş hiçbir bağımsız bölümü bulunmayacağı gibi arsa pay toplamının tamamının da bu bağımsız bölümlere tahsisi zorunludur.…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1996/119 K: 1996/1243 T: 06.02.1996

  Arsa payları bağımsız bölümlerin değerleri ile orantılı olarak tahsis edilmediği hallerde bağımsız bölüm maliklerinden her biri arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvura-bilirse de mahkemece bu konuda arsa payının tahsisi tarihinde bağımsız bölümlerin değeri ile orantılı olarak yapılıp yapılmadığı incelenmelidir.…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2002/6543 K: 2002/7438 T: 01.07.2002

  Yasanın bu açık hükmüne göre arsa paylarının düzeltilmesine ilişkin davalarda değerlendirmenin, kat irtifakının kurulduğu tarih, doğrudan kat mülkiyetine geçilmiş ise bu tarih esas alınarak yapılması, sonradan Yasanın 44.maddesi uyarınca yeni bağımsız bölüm ilavesi dolayısıyla arsa payları tekrar düzenlenmiş olması durumunda…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2002/7706 K: 2002/8323 T: 19.09.2002

  Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarında arsa paylarını bizzat hazırlayıp bilerek bunun tapuya tescilini sağlayan malik veya paydaşların sonradan arsa paylarının yanlışlığına dayanarak dava açmalarının iyiniyet kuralları ile bağdaşmadığı kabul edilmekte ise de kat mülkiyeti kurulduktan sonra malik olanlar ile kuruluşunda bizzat hazır…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2004/3222 K: 2004/3981 T: 13.05.2004

  Kat Mülkiyeti Yasasının "kat irtifakının sona ermesi" başlığını taşıyan 49. maddesi hükmüne göre kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamen yok olması veya üzerinde yapı yapılmayacak hale gelmesi ya da kamulaştırılması ile kendiliğinden sona erer. Somut olayda anataşınmaz üzerindeki yapının…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2005/1500 K: 2005/3483 T: 11.04.2005

  Kat mülkiyetine konu ana taşınmazın onaylı mimari projesinde dükkan nitelikli bağımsız bölüm olarak gösterilen bölümün kat mülkiyeti kurulurken diğer bağımsız bölümlerle birlikte göz önünde tutularak her bir bağımsız bölümün o tarihteki değerlen ayrı ayrı belirlenip bu değerleriyle oranlı olarak her…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2005/1731 K: 2005/4088 T: 25.04.2005

  Arsa paylarının bağımsız bölümlerin değeri ile oranlı olarak özgülenmediği hallerde her kat maliki arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca özgülenen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan oluşan çoğalma veya azalma nedeniyle değiştirilemez.…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2006/7603 K: 2006/7364 T: 05.10.2006

  Arsa paylarının yeniden düzenlenmesi istenildiğinde, taşınmazdaki tüm bağımsız bölümlerin birlikte değerlendirilmesi, dava konusu edilen ve edilmeyen bağımsız bölümlerden her birine özgülenmiş olan arsa paylarının kat irtifakının kurulduğu tarihteki değerleri ile oranlı olup olmadığının saptanması, arsa paylarında değişiklik (artma veya azalma)…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2007/9977 K: 2008/2372 T: 03.03.2008

  Dava konusu anataşınmaz yıkıldığına göre, kat mülkiyetti veya kat irtifaklı bağımsız bölümlerden bahsedilmeyeceğinden, uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 3. maddesini uygulamak mümkün değildir. Arsa paylarının yeniden belirlenmesine ilişkin davalar, anayapının kat irtifakı veya kat mülkiyeti statüsünü koruduğu sürece açılabilir. Dava ve…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2008/10404 K: 2009/700 T: 05.02.2009

  Kat maliki veya kat irtifakı sahibi tarafından, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi istendiğinde, mahkemece, bağımsız bölümlerin cinsi, bulunduğu kat, alanı, ısınma sistemi, aydınlanması, mimari kullanımı ve konumu, cephesi, manzarası, kullanma amacı (konut, işyeri vs.) eklentileri, güneşten yararlanma, rüzgar ve diğer dış…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2008/13132 K: 2009/1268 T: 17.02.2009

  Bağımsız bölümlere özgülenen arsa paylarının düzeltilmesine ilişkin davalarda, her bir bağımsız bölümün değerini etkileyen tüm unsurlar, mahkemece uzman bilirkişi kuruluna incelettirilerek saptanmalıdır. Dava dilekçesinde, kat irtifakının iptali ile payların yeniden düzenlenerek tesisi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2011/1461 K: 2011/4119 T: 28.03.2011

  Kat Mülkiyeti Yasası'nın 3. maddesinde arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat malikinin arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabileceği hükmüne yer verilmiştir. Dava dilekçesinde, arsa paylarının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1983/641 K: 1983/684 T: 31.01.1983

  Kat mülkiyetinin kurulduğu zamanda bağımsız bölümlerin değeriyle orantılı olmayan arsa paylarına karşı kat sahiplerinin arsa payının düzeltilmesi davası açma hakları vardır. Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerine göre düzeltilerek tescili davasından dolayı yapılan…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1981/4235 K: 1981/6045 T: 26.05.1981

  Yöneticinin arsa paylarının denkleştirilmesi davası açmaya yetkisi yoktur. Arsa payları denkleştirilirken bu davaya bütün paydaşların katılımı sağlanmalıdır. Yapılacak denkleştirme kat mülkiyetinin tesisi anındaki değer üzerinden yapılmalıdır. DAVA: Taraflar arasındaki apartmanın kat maliklerinin arsa paylarının denkleştirilmesine dair verilen yukarıda gün ve…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1978/3290 K: 1978/5378 T: 19.06.1978

  Arsa payı bağımsız bölümün kat mülkiyeti kurulması anındaki değeri ile orantılı olmalıdır. Henüz kat mülkiyeti kurulmadan arsa paylarının düzeltilmesi dava konusu edilemez. Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca arsa paylarının bağımsız bölümlerinin değerine göre düzeltilerek tapuya tescili davasından…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2013/8142 K: 2013/12513 T: 01.10.2013

  Yasa gereğince; arsa payı düzenlemesinin yeniden yapılabilmesinin ilk şartı, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oransız olarak belirlenmiş olmasıdır. Bu hususa dayalı istemlerde mahkeme tüm kanıtları değerlendirerek bağımsız bölümün değeri ile bölüme özgülenen arsa payını karşılaştırıp denklik sağlanmaya çalışmalıdır. Dava, bağımsız…

  17 Ara, 2023

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2014/16522 K: 2015/1265 T: 03.02.2015

  Dava, bağımsız bölümlere özgülenen arsa paylarının düzeltilmesi istemine ilişkindir. Kat Mülkiyeti Yasasının 3. maddesi hükmüne göre, bağımsız bölümlere özgülenmiş olan arsa paylarının, kat irtifakının ya da kat mülkiyetinin kurulduğu tarihteki değerleri ile oranlı olup olmadığının saptanması gerekir. Dava dilekçesinde, arsa…

  Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
  Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.