Danıştay Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/5655 K: 1999/6830 T: 23.12.1999

Ortak alanda kişi başına düşen sağlık tesislerine ilişkin asgari büyüklüğün planlama alanındaki nüfus ve sağlık tesisleri alanı ihtiyacı ulaşım ve altyapı gibi unsurlar, taşınmazın bu kullanım uygunluğunun bölgenin bütünü ve üst ölçekli plan kararları ele alınarak incelenmesi gerekir. İstemin Özeti:…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/2000 K: 1999/4906 T: 19.10.1999

3194 sayılı yasanın 18. maddesi uyarınca tesis edilmiş parselasyon işleminin bu madde ve ilgili yönetmelik esasları içinde incelenmesi zorunluyken 2981 sayılı yasaya göre değerlendirme yapılarak karar verilmesinde isabet yoktur. İstemin Özeti: İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 21.11.1997 günlü, E: 1995/1382, K:…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/3858 K: 1999/4912 T: 19.10.1999

İl imar müdürlükleri afet işleri ve imar uygulama şube müdürlüklerinde geçen hizmet sürelerinin resmi kurumda çalışmış olmak kapsamında kabul edilmemesine ilişkin imar planlarının yapımını yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarının yeterlilik yönetmeliğinin 6/F maddesinde hukuka aykırılık yoktur. İstemin Özeti: Bayındırlık ve…

Danıştay 6. Dairesi E: 2009/10541 K: 2009/11645

Uyuşmazlık konusu bölgede halen yürürlükte olan 1/100000 ve 1/50.000 ölçekli planların ilgili idarelerce değiştirilmemesi veya geri alınmaması ya da yargı yerlerince iptal edilmemesi halinde hukuki geçerliliğinin devam ettiği açık olduğundan, dava konusu nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli…

Danıştay 6. Dairesi E: 2009/14900 K: 2010/3380

Özeti: Taşıt yollarının 1/5000 ölçekli nazım imar planında yer alması gerektiği hakkında. İstemin Özeti: İzmir 2. İdare Mahkemesinin 28.7.2009 günlü, E: 2008/626, K: 2009/1186 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmaların Özeti: Temyiz edilen kararda…

Danıştay 6. Dairesi E: 2008/3984 K: 2010/3389

Turizm merkezi ilan edilen alanda plan yapma yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçeceği ancak daha önce yetkili makamca yapılan imar planlarının kendiliğinden hükümsüz kalmayacağı hakkında. İstemin Özeti: Antalya 2. İdare Mahkemesinin 31.10.2007 günlü, E: 2006/1293, K: 2007/1576 sayılı kararının usul…

Danıştay 6. Dairesi E: 2010/5628 K: 2010/9351

Davacıya para cezası verilmesine ilişkin işlemin dayanağı yasa maddesi anayasa mahkemesi kararıyla iptal edildiğinden, bu aşamada mahkeme kararı iptal hükmünü taşısa da davacının haksız olduğu tespiti yapıldığından, davacı vekili lehine vekalet ücretine hükmedilemeyeceği hakkında. İstemin Özeti: İstanbul 9. İdare Mahkemesinin…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/2790 K: 2007/5059

Taşınmaz mülkiyetinin asıl belirleyici unsurunun tapu senedi olması nedeniyle, tapu kayıtlarında bu yönde bir şerh bulunmamasına karşın, satış vaadi sözleşmesi ile anılan taşınmazda hisse satın alındığından bahisle, mülkiyet iddiasıyla parselasyon işlemine dava açılamayacağı hakkında. İstanbul l.Idare Mahkemesinin 23.09.2004 günlü, E:…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2005/423, K: 2007/2614

Kiracının, eski eser tescilinin kaldırılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle, dava açabileceği hakkında. Trabzon İdare Mahkemesinin 9.12.2004 günlü, E: 2004/722, K: 2004/1289 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Danıştay Tetkik Hakimi E.Emel Çelik'in Düşüncesi: Temyiz isteminin…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/1513 K: 2007/2360

İmar planı yapılırken mevzuat uyarınca tesisi zorunlu olan sağlık koruma bandının dikkate alınması ve koruma bandı içinde yapılaşmanın olanaksız olduğu hakkında. İstemin Özeti: Malatya İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü, E: 2002/1575, K: 2004/2851 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/1084  K: 2007/2323

Dava konusu ruhsatsız inşaatın davacı tarafından yapıldığı açık olduğundan, anılan inşaatın davacının mülkiyetinden çıkmış olmasının, yapıyı yapan davacıya para cezası verilmesine engel teşkil etmeyeceği hakkında. Dava, Eskişehir, Odunpazarı,... Mahallesi,..., 19M lb pafta, 7235, 7236 parsel sayılı taşınmazdaki inşaatın ruhsatsız olduğundan…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/28 K: 2007/1673

Orman alanı olarak belirlenmiş yerlerin, inşaata elverişli imar parseli haline getirilemeyecek alanlar olması nedeniyle, parselasyon işlemine tabi tutulamayacakları hakkında. İstemin Özeti: İzmir 4. İdare Mahkemesinin 15.9.2004 günlü, E: 2002/1482, K-.2004/1004 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/8073 K: 2007/1098

Parselasyon işleminin yargı kararı ile iptali sonucunda iptal kararının gereğinin yerine getirilmesinin ilk koşulunun, ilgilisi açısından parselasyon öncesi hukuki duruma yeniden gelinmesinin sağlanması olduğu, bu itibarla davalı idarece ileri sürülen hususların iptal gerekçeleri çerçevesinde irdelenmesi ve yargı kararının uygulanıp uygulanmadığı…

Danıştay 6. Daire E: 2006/5047 K: 2007/1095 T: 23.2.2007

Koruma amaçlı imar planlarının iptaline ilişkin belediye meclisi kararının hukuki sonuç doğurabilmesi için, 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca onaylanması gerektiği hakkında. İstemin Özeti: Ankara 8. İdare Mahkemesinin 30.12.2005 günlü, E:…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/7824 K: 2005/4521 T: 07/10/2005

İdare mahkemesince para cezası fahiş bulunduktan sonra idarenin yerine geçilerek para cezası miktarının belirlenmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı gibi idarece takdir edilen para cezası miktarının hukuka uygun olup olmadığı hususu incelenirken ölçüt olarak sadece bayındırlık ve iskan bakanlığı tarafından yayımlanan yapı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/7562 K: 2005/4688

2863 sayılı Kanun uyarınca taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının sınırlarını belirleyerek tescilini yaptırmak görevi kültür ve tabiat varlıklarını koruma kuruluna ait olduğundan aynı Kanunun 10.mddesine göre düzenlenen protokol uyarınca Milli Savunma Bakanlığı ile gerekçeli koordinasyon sağlanılmaksızın tesis edilen işlemde hukuka…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/7653 K: 2005/4727

Yapı estetiğinin bozulmasının 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği hakkında. Tadilatın aynı cephede yer alan balkonlarla tezatlık oluşturmak suretiyle ana yapının estetiğini olumsuz yönde etkilediğinin de belirtilmesi üzerine mahkemece yıkım işleminin hukuka uygun olduğuna yönelik gerekçelere bu husus da…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/3489 K: 2005/4902 T: 19/10/2005

İnşaat ruhsatı düzenlenmesi kazanılmış hak için tek başına yeterli olmasa da mühürleme tarihindeki plana uygun inşaa edildiği binanın tümünün kazanılmış hakkının bulunulduğu hk. İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen 10.2.2005 günlü, E: 2004/1264, K: 2005/121 sayılı kararının davanın reddine…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/4304 K: 2008/7987

Yargı kararıyla idarenin imar planı yapımına zorlanamayacağı hakkında Konya 2. İdare Mahkemesinin 11.5.2006 günlü, E: 2005/1022, K: 2006/772 sayılı kararının tazminat isteminin kabulüne ilişkin kısmının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/2496 K: 2009/949

İmar planı hazırlamak ve onaylamak yetkisi ve görevi belediyelere ait olduğundan, plan yapımına ilişkin bütün aşamaların ilgili belediyelerce yerine getirilmesi, bu bağlamda plan değişikliği için gerekli olan müellif görüşünün de belediyesince temin edilmesi gerektiği hakkında. Muğla İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü,…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/4056 K: 2009/3367

İmar planları zamanla planlanan alandaki koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak değiştirilir. Yapılan plan değişikliklerinin amaç yönünden yargısal denetimi bu değişikliği zorunlu kılan nedenlerin irdelenmesi yoluyla yapılır. Bu irdelemeden sonra, planlanan alanın özel niteliklerinin yanısıra plan…