Son Yazılar

Danıştay İDDK E: 2023/7 K: 2023/8 T: 07.03.2023

Hem İmar Kanunu'nun 4. maddesi, hem özel kanun olan 2863 sayılı Kanun'un amacı ile tarihi ve kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılmasının önemi, hem de imar barışına ilişkin işlemlerin yürütülmesinde yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görüş yazıları birlikte değerlendirildiğinde,…

Danıştay Altıncı Daire E: 2022/941 K: 2022/7859 T: 21.09.2022

Somut olayda, uyuşmazlık konusu parselasyon kapsamında mevzuata uygun olmayan şekilde farklı DOP oranlarının uygulanması sureti ile parsel malikleri arasında eşitlik ilkesine aykırı şekilde işlem tesis edildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Parselasyonun dayanağı uygulama imar planında en küçük parsel boyutunun 3000 metrekare olarak…

Danıştay Altıncı Daire E: 2021/6908 K: 2022/8427 T: 06.10.2022

Nazım imar planıyla getirilecek çok sayıda kullanım kararının miktarının belirlenmesinde yol gösteren nitelikte bir veri olması nedeniyle, projeksiyon nüfus verisinin nazım imar planında bulunmamasının esaslı bir eksiklik olduğu ve plan ana kararlarını bozması bakımından planın tamamına yönelik olarak sonuç doğuran…

Sit Alanları Hakkında Danıştay ve Yargıtay Kararları

Sit alanları konusunda şu yazılarımıza bakabilirsiniz:  Sit Alanı Nedir? Sit Alanları Kaça Ayrılır? Sit Alanlarında İnşaat ve Ziraat Yapılabilir mi? Arkeolojik Sit Nedir? Arkeolojik Sit Yapılaşma Koşulları Nelerdir? Doğal Sit Alanı Nedir? Doğal Sit Alanı Yapılaşma Koşulları Nelerdir? Sit Alanındaki…

Kamulaştırma İle İlgili Danıştay Kararları

Bu yazı toplam 3 sayfadan oluşmaktadır: 1 2 3 Kamulaştırma konusunda şu yazılara bakabilirsiniz: Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Nasıl Yapılır?  İstimval Nedir? İstimval ile İstimlak/Kamulaştırma Farkı Nedir? 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 31/b Maddesine Göre Şerh Nedir? Acele Kamulaştırma Nedir? Acele Kamulaştırmanın Şartları Nelerdir?…

Danıştay İDDK E: 2017/2078 K: 2017/2972

İdari Dava Daireleri Kurulu, E: 2017/2078 K: 2017/2972 Tapu tahsis belgesinin imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; hazine, belediye, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il özel idarelerinin müstakilen sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 2981 sayılı Kanuna göre belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan ve…

Danıştay İDDK E: 2023/7 K: 2023/8

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu E: 2023/7 K: 2023/8 Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında Karar İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 28/09/2022 tarih ve E:2022/39, K:2022/39 sayılı kararıyla; Kültür ve Turizm Bakanlığı vekili .......... tarafından, İzmir…

Danıştay İDDK E: 2022/57 K: 2023/5

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu E: 2022/57 K: 2023/5 Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında Karar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 21/06/2022 tarih ve E:2022/52, K:2022/52 sayılı kararıyla; ...........,,,,,,,, tarafından, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari…

Danıştay 14. Dairesi E: 2014/5069 K: 2017/3989

Taşıyıcı unsuru etkilemeyen bağımsız bölüm içindeki duvarların kaldırılmasının ruhsat gerektirmediği, bununla birlikte, hangi nitelikte olursa olsun, bağımsız bölüm sayısını veya bağımsız bölüm alanını artıran iki bağımsız bölüm arasındaki duvarın kaldırılması veya aynı bağımsız bölüm içerisinde başka bir bağımsız bölüm oluşturulması…

Danıştay 14. Dairesi E: 2017/919 K: 2017/4660

Davacının taşınmaz üzerindeki iddiasının, gayrimenkul mülkiyetinin iktisap yollarına ilişkin Medeni Kanun hükümlerine yönelik olmayıp, 2981 sayılı Yasada öngörülen hak sahipliği esasına göre yapılması istenilen idari tescile dayandığı, bu itibarla, 2981 sayılı Kanundan kaynaklanan ve bu Kanun hükümlerine göre irdelenmesi gereken…

Danıştay 6. Dairesi E: 2022/1811 K: 2022/7599

DAVANIN KONUSU: Malatya İli, Battalgazi İlçesi, … Mahallesi, …ve … (Yeni: … ve …parsel) sayılı taşınmazların, inşa edilmekte olan afet konutlarına ulaşım sağlayacak bağlantı yolunun yapımı amacıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca acele…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/2933 K: 1982/1760 T: 1.6.1982

Dava konusu taşınmazın; 6785 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yol fazlası olup olmadığı, müstakilen inşaata elverişli bulunup bulunmadığı ve mülkiyetinin kime ait olduğu araştırılmadan satışına dair belediye meclisince verilen kararın, İl İdare Kurulunca iptalinde isabetsizlik yoktur.     İstemin Özeti: Yol…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/4336 K: 1982/2787 T: 7.10.1982

Danıştayın ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakacağı uyuşmazlıklar dışındaki davaların askeri ya da adli yargının görevine girip girmeyeceği incelenemez. İstemin Özeti: ... Mahallesi, E. Caddesinde 342 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan inşaatın fenni mesulu olan davacıdan inşaatın grojesine uygun…

Danıştay 6. Dairesi E: 1977/2033 K: 1982/2848 T: 13/10/1982

İfraz isteminin belde nazım imar planının onaylanmasından sonra incelenmesine karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı. Dava, davacıya ait parsele ilişkin imar planının onanmayıp istemin belde imar planının karara bağlanmasından sonra incelenmesine ilişkin belediye meclisi kararı ile İstanbul Valiliğinin işlemlerinin davanın özeti…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/1116 K: 1982/3324 T: 21/10/1982

Yasal yükümlülüklerini yapının izinsiz kullanıldığının saptandığı tarihten önce yerine getirmediği anlaşılan davacı adına 6785 sayılı Yasanın 18. maddesine istinaden para cezası verilmesinde isabetsizlik bulunmadığı. Uyuşmazlık; kullanma izni alınmadan yapının kullanılması nedeniyle 6785 sayılı yasanın 1605 sayılı yasayla değişik 18.maddesi uyarınca…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/636 K: 1982/3458 T: 04/11/1982

Dava sırasında yapılan plan değişikliğiyle trafo yerine ayrılan taşınmazın bu amaçla kamulaştırılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ancak dava açıldığı tarihte davacıyı haksız saymaya imkan olmadığından yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesi gerekeceği. Dava, davacıya ait taşınmazın .. m2'lik bölümünün trafo binası yapılması amacıyla…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/920 K: 1982/3471 T: 04/11/1982

Ceza sorumluluğunun şahsi olması nedeniyle 6785/18'e göre verilen para cezasının varis olan davacıdan alınamayacağı. Dava, kullanma izni alınmadan yapının kullanılması nedeniyle 6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı Yasa ile değişik 18.maddesi uyarınca 5000 lira para cezası alınması yolundaki belediye encümeni kararının…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/566 K: 1982/3472 T: 14/11/1982

Tesbit tarihinden önce bir başka şahsa satılan daireler için eski malik olan davacıya 6785 sayılı Yasanın 18. maddesine istinaden para cezası verilemeyeceği. Uyuşmazlık; Kullanma izni alınmadan kullanılan iki daire nedeniyle 6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı Yasayla değişik 18.maddesi uyarınca para…

Danıştay 6. Dairesi E: 1977/5282 K: 1982/3528 T: 11/11/1982

İmar planı değişikliği yapılacağı gerekçesiyle iskan sahasındaki yere ruhsat verilmemesinin yerinde olmadığı. Dava, davacılara ait parseller üzerine yapı yapmak amacıyla yaptıkları başvurunun imar planında değişiklik yapılacağı belirtilerek reddine ilişkin davalı idare işleminin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali ile yargılama…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/1275 K: 1982/1352 T: 04/05/1982

Belediyenin paydaşı olduğu ancak müstakilen inşaata elverişli bulunmayan taşınmazın belediyeye ait bölümünün, daha önce taşınmazı kamulaştırılan şahsa satışında İmar Kanununun 41. maddesinin 2. fıkrasına uyarlık bulunmadığı. Dava, 17 (64) parsel sayılı taşınmazın belediyeye ait olan 29.37 m2 lik hissesinin 3.…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/849 K: 1982/1330 T: 29/04/1982

Davacıya ait taşınmazın İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca imar planında belirlenmiş inşaat nizamına uygun inşaat yapmaya elverişli imar parselleri elde etmek amacıyla düzenlenmesinde isabetsizlik bulunmadığı. Dava; taşınmaz malın 6785 sayılı Yasanın 42.maddesi uyarınca düzenleme ye tabi tutulması işlemine yönelik itirazın…