Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/653 K: 2006/788 T: 28/02/2006

Kamulaştırma yapılabilmesi için kamulaştırılacak alanda imar planının yapılmış olması zorunlu olmayıp, belediyelerin kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek için kamulaştırma kanunun'da belirtilen usullere uygun olarak her zaman kamulaştırma yapılabilecekleri İstemin Özeti: Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2.7.2003 günlü, E:2002/631, K:2003/1116 sayılı kararının…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/6308 K: 2006/764 T: 24/02/2006

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan tabi kaynaklar ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı niteliğindeki yapıların inşaat ruhsatına tabi olmaması nedeniyle bu kapsamdaki uyuşmazlık konusu yapıların mülkiyete ilişkin belgeyle birlikte inşa edileceğinin davalı idareye bildirilmesi karşısında, inşaat ruhsatı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/926 K: 2006/762

Tören alanları, bir önem atfedilmiş günlerde sadece o gün için toplanma amaçlı olarak kullanılacak alanlar olması nedeniyle süreli ve geçici olarak tanımlanabilecek böyle bir ihtiyaç için herhangi bir taşınmazın sürekli olarak imar planında bu amaca tahsis edilmesinde bir zorunluluk bulunmadığı;…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/4776 K: 2006/659

3194 sayılı Yasının 42.maddesi uyarınca tek bir yapı için yalnızca bir para cezası verilmesi gerekirken her bir parsel yönünden ayrı ayrı para cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. İstemin Özeti: İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 20.11.2003 günlü, E:2002/768, K:2003/1505 sayılı kararının…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/6177 K: 2006/598

Tevhit ve ifrazın, 3194 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulandığından bahisle re'sen yapılamayacağı hakkında. İstemin Özeti: Manisa İdare Mahkemesinin 20.7.2005 günlü, E:2005/60, K:2005/848 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Davalı İdarenin Savunmasının Özeti: Temyiz edilen kararda…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/3790 K: 2006/395

Kadastro Mahkemesinde mülkiyetin tespiti davası devam ettiğinden 775 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. İstemin Özeti: Muğla İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü, E:2004/632, K:2004/1849 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Danıştay Tetkik Hakimi…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/842 K: 2006/392 T: 08/02/2006

Plana ilişkin belediye meclisi kararının idari yargıda dava konusu edilmesi halinde vesayet makamının 1580/73. ve 74. maddeleri uyarınca belediye meclisi kararı hakkında karar vermesi mümkün olmadığından başvurunun zımnen reddinde hukuka aykırılık bulunmadığı İstemin Özeti: İzmir 3. İdare Mahkemesinin 16.10.2003 günlü,…

Danıştay İDDK E: 2005/3438 K: 2006/232

Uyuşmazlık konusu alana ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine karşı açılan dava sırasında Bakanlıkça anılan planlarda değişiklik yapılmışsa da, taşınmazların ayrıldığı fonksiyona yönelik bir değişiklik olmadığı, dolayısıyla hukuki sonuçlar doğurmaya devam ettiği anlaşıldığından,…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/2767 K: 2006/166 T:  26/01/2006

Davacının Altyapı Hizmetleri Yönergesinin 20.maddesine göre saptanan aykırılığı nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi uyarınca para cezası verilemeyeceği İstemin Özeti: İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü, E:2003/2032, K:2004/2454 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Danıştay…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/213 K: 2005/6646 T: 26/12/2005

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak veya yaptırılacak yapılara imar mevzuatı kapsamında aranan şartların sağlanmasının yan sıra mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilmesi ve imara aykırı yapılar nedeniyle verilecek para cezası miktarı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/287 K: 2005/6605 T: 26/12/2005

Akaryakıt istasyonu yaptırmak için yapı ruhsatı verilmesi istemiyle yapılan başvurunun, plan hükümlerinin yanı sıra tebliğ hükümlerine de uygun olması gerektiği, tebliğdeki belediye ve mücavir alan sınırları içindeki karayolları kenarında aynı istikamette olan istasyonlar arasındaki mesafenin 2 km olması koşulunun daha…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/611 K: 2005/6095 T: 07/12/2005

İnşaat ruhsatı düzgün imar parseli oluşturulmadan verilmiş ise de, ruhsatın verilmesinde davacının hilesi kusuru bulunmadığından 4 yıl sonra doğrudan ruhsatın iptalinin hukuka aykırı olduğu davacının başvuruları üzerine yapılan işlemlerin ve yapının imar mevzuatı yönünden hukuka uygun hale gelip gelmeyeceğinin araştırılması…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/474 K: 2005/6063 T: 06/12/2005

Yol genişliğinin koruma amaçlı imar planına, yola döşenen parke taşlarının ise ilgili yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olması karşısında tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesinin 26.9.2003 günlü, E:2002/1223 , K:2003/1012 sayılı kararının usul…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/2747 K: 2005/5769 T: 23/11/2005

Uyuşmazlık konusu parsel aynı yöndeki diğer bir benzin istasyonuna 2 km.den daha yakın mesafede olmakla birlikte aynı istikamette iki akaryakıt satış istasyonu arasındaki mesafeyi düzenleyen Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılan ve 14.6.1997 günlü, 23019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/3390 K: 2005/5763 T: 23/11/2005

İnşaat ruhsatına uygun olarak yapılan ve zemin katına yapı kullanma izni verilen binada, ruhsat ve eki projesine aykırı olarak yapılan tadilatlar nedeniyle binanın 1965 yılında verilen yapı ruhsatının ve 1966 yılında zemin kat için verilen yapı kullanma izninin iptal edilmesinde…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/82 K: 2005/5762 T: 23/11/2005

Davacı 2577/10. madde uyarınca inşaat ruhsatı verilmesi istemiyle kaymakamlığa başvurmuş ise de, bu başvuru dilekçesi ilgili belediyeye gönderildiğinden ve aynı gün kayıtlara girdiğinden 60 gün içinde cevap verilmemesi üzerine oluşan zımni ret işleminin kesin ve yürütülmesi gerekli işlem olduğu İstemin…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/124 K: 2005/5760

Aynı bağımsız bölüm içinde kalmak şartı ile bölme duvarlarının kaldırılması ruhsata tabi olmadığından iki ayrı bağımsız bölüm arasındaki duvarın kaldırılmasının ruhsata tabi olduğu hakkında. İstemin Özeti: Ankara 5. İdare Mahkemesinin 23.6.2003 günlü, E:2002/1273, K:2003/852 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8098 K: 2005/5702

3194 sayılı Yasanın İstisnalar başlıklı 4. maddesi ile bu maddeye dayanılarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan 16.12.1985, 16.03.1998 tarihli genelgelere göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahsisli ve tahsissiz olarak kullanılan veya hizmette kullanılmak üzere muhafaza edilen…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/8151 K: 2005/5673

Eski eser tescilli yapının büyük ölçüde yıkılmış olmasının eski eser tescil kapsamından çıkarılması için gerekçe olamayacağı; doğal ve kültürel varlıkları koruma envanterine yapılan kayıtların ve bu kayıtların dayanağını oluşturan fotoğraflardaki verilen değerlendirilmesi sonucunda eski eser tesciline ilişkin işlemin mevzuata uygunluğunun…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/256 K: 2005/5543

Dava konusu işlemin idarenin idare hukuku alanına ilişkin olarak tesis ettiği bir işlem olmayıp ceza soruşturmasının bir parçası olduğu, bu nedenle idari davaya konu edilemeyeceği hakkında. İstemin Özeti: İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 17.6.2003 günlü, E:2002/1615, K:2003/844 sayılı kararının usul ve…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/1641 K: 2005/5523

Yapı tatil tutanağının kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olduğu para cezasının fahiş olup olmadığının irdelenmesi gerektiği hakkında. İstemin Özeti: Kocaeli İdare Mahkemesinin 10.12.2004 günlü, E:2004/711, K:2004/1640 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti:…