Son Yazılar

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2011/2620 K: 2011/3937

Zorunlu geçit hakkının genel yola kadar kesintisiz kurulması şart olup, genel yol ile bağlantısı bulunmayan, paftasında dere ve sonrasında tescil harici kısma bağlantı sağlanarak davalı parsellerden geçit tesisi ile kesintisizlik ilkesi ihlal edilmiştir. Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 10.11.2008 gününde…

Danıştay 14. Dairesi E: 2014/5069 K: 2017/3989

Taşıyıcı unsuru etkilemeyen bağımsız bölüm içindeki duvarların kaldırılmasının ruhsat gerektirmediği, bununla birlikte, hangi nitelikte olursa olsun, bağımsız bölüm sayısını veya bağımsız bölüm alanını artıran iki bağımsız bölüm arasındaki duvarın kaldırılması veya aynı bağımsız bölüm içerisinde başka bir bağımsız bölüm oluşturulması…

Danıştay 14. Dairesi E: 2017/919 K: 2017/4660

Davacının taşınmaz üzerindeki iddiasının, gayrimenkul mülkiyetinin iktisap yollarına ilişkin Medeni Kanun hükümlerine yönelik olmayıp, 2981 sayılı Yasada öngörülen hak sahipliği esasına göre yapılması istenilen idari tescile dayandığı, bu itibarla, 2981 sayılı Kanundan kaynaklanan ve bu Kanun hükümlerine göre irdelenmesi gereken…

Danıştay 14. Dairesi E: 2012/6054 K: 2014/3063 

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yer alan kıyıda yapılan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesinde belediye encümeninin yetkili olduğu hakkında. Dava; İzmir İli, Foça…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/10132, K: 2016/92

Özet: Uyuşmazlık konusu olayda; yapıya ilişkin yapı ruhsatının ve dayanağı imar planı değişikliğinin hukuka aykırı olduğunun yargı kararıyla ortaya konularak iptal edildiği dikkate alındığında; ilgiliye hak tanıdığı ileri sürülen durumun hukuka uygun bir işlemden kaynaklanmadığı ortadadır. Bu sebeple; olayda, kazanılmış…

Danıştay 14. Dairesi E: 2019/17350 K: 2019/8598 T: 03.10.2019

Özet: Yapı kayıt belgesi verilmesine dair işlemlerin, 2575 sayılı Kanunun 24. maddesinde tahdidi olarak sayılan ilk derece mahkemesi olarak Danıştayın karara bağlayacağı işlemler kapsamında olmadığından, uyuşmazlığın görüm ve çözümü görevi, 2576 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca idare mahkemelerine ait bulunmaktadır.…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/3537 K: 2018/5301 T: 13.09.2018

Özet: Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Tebliğin, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlediği,…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/8519 K: 2019/5673 T: 25.09.2018

Özet: 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi hükmünde belirtilen "Yapı Tatil Tutanağı"nın ihtiva etmesi gereken unsurları taşımadığı anlaşılmıştır. Bu durumda; para cezası verilebilmesi için yapı tatil tutanağında belirtilen taşınmazın ruhsat ve eki mimari projesine aykırı kullanımının hangi inşai faaliyet ve imalat…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/2019 K: 2018/7080 T: 04.12.2018

Özet: Yapı kayıt belgesinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu 09/12/2013 günlü, 506 sayılı belediye encümeni kararı ile verilen para cezasının ve yıkım kararının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.…

Danıştay 14. Dairesi E: 2017/803 K: 2019/93 T: 15.01.2019

Özet: Uyuşmazlık konusu olayda, farklı parseller üzerinde bulunan ruhsata aykırı yapılar hakkında ayrı ayrı encümen kararları ile para cezası verildiği, her bir işlemin farklı hukuki sonuçlar doğurduğu ve yargısal denetimlerinin ayrı ayrı yapılacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde, para cezalarının tahsili için…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/4539 K: 2019/507 T: 24.01.2019

Özet: Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından verilen, İdare Mahkemesi kayıtlarına 14/08/2018 tarihinde giren karar düzeltme dilekçesi ekinde, davacının imar barışı kapsamında dava konusu yapıya ilişkin olarak 05/07/2018 günlü, 31170 başvuru numaralı UNADM46H belge nolu "Yapı Kayıt Belgesi"ni alması nedeniyle, davalı idare…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/1804 K: 2019/722 T: 31.01.2019

ÖZET: Uyuşmazlıkta, davacı tarafından verilen 06.09.2018 tarihinde Ordu İdare Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü kaydına giren dilekçe ve eki 09.08.2018 günlü, 96139 başvuru numaralı yapı kayıt belgesi ile 16.08.2018 tarihli, 2054 sayılı davacıya hitaplı Yağlıdere Belediye Başkanı imzalı imar barışından dolayı yıkım…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/279 K: 2019/1435 T: 27.02.2019

Özet: 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesinin 4. fıkrası ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 6. maddesinde yer alan, yapı kayıt belgesi ilgili belediyesine verildikten sonra 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil…