Son Yazılar

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 2006/156 K: 2006/218

Mera alanındaki taşınmazın tahsis amacının değiştirilerek, mezarlık alanı olarak tahsisine ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davanın, idari yargı yerinde çözümlenmesinin gerektiği hk. OLAY: Tekirdağ Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü Proje ve İstatistik Şubesi Mera Komisyonunca; 03.09.2004 tarih ve 182/4 sayı ile;…

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 2004/35 K: 2004/43 T: 1.7.2004

2981 sayılı Yasa’ya göre tapu tahsis belgesi verilen hak sahibine tapusunun ya da başka bir arsanın verilmemesinden doğan zararın idarece giderilmesi istemiyle açılan davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesinin gerektiği hk. OLAY: Gölbaşı, Seymenler Mah. 76 ada, 17 parselde gecekondusu bulunan…

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 2006/113 K: 2006/216 T: 11.12.2006

Davacıların hissedar oldukları kadastral parsel üzerinde bulunan kaçak binaları ve eklentilerinin, imar yolunda kalması nedeniyle yıktırılmasından dolayı, uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesinin gerektiği hk. II) K A R A R Davacı  : V.M., C.M., Ö.M.…

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 2012/328 K: 2013/1752

6570 sayılı Kanun’un 11. maddesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren yerler hakkında uygulanmayacağı;  çünkü, 2886 sayılı Yasanın, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin özel mülkiyetine tabi olan taşınmazların kiralanmasında uygulanacak kanun olduğu,  sayılan…

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 2003/43 K: 2003/62

İhale ve satışın iptal edildiğini ve taşınmazın yeniden satışa çıkarılacağını öğrenmesi üzerine, taşınmazın adına tapuya tesciline ve dava sonuçlanıncaya kadar üçüncü şahıslara devir ve satışının yapılamaması için tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi istemiyle açılacak davanın adli yargı…

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 1991/49 K: 1991/8

2886 sayılı İhale Kanunu bir kamu kanunudur. Bu Kanuna dayanılarak sözleşme aşamasına kadar idarece alınan kararlar ve yapılan işlemlerin idari işlem niteliğinde olacağı kuşkusuzdur. İhalenin iptal edilmesine ilişkin işleme karşı idari yargı yerinde dava açılması gerekir. OLAY: Piraziz belediyesi, belediye…

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 1996/34 K: 1996/82

2886 sayılı devlet ihale yasasına göre yapılan ihalenin sözleşme yapılmadan idarece iptal edilmesi sonucu, iade edilmeyen teminat mektubunun hükümsüz sayılması, iptali ve iade edilmesi istemiyle açılan davanın, idari yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği. OLAY: Derebucak barajı inşaatı işi, Devlet Su İşleri…

Uyuşmazlık Mahkemesi E: 2008/12 K: 2008/217

3194 sayılı Kanunun 42. md uyarınca verilen idari para cezasına karşı açılan davanın İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk. O L A Y: Adana İl Özel İdaresi İl Encümeninin 15.03.2007 gün, 117 sayılı işlemi ile, Tufanbeyli İlçesi Şar Köyü, Comana…