Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1997/9927 K: 1997/15372 T: 16.10.1997

Enerji nakil hattının geçirildiği taşınmazlarda, pilon yeri için değer belirlenirken, davacının da kabul ettiği önceki Ödemeler arazinin getirebileceği net gelire göre yapılmışsa; metre birim fiyatına göre pilon yerinin toplam değeri belirlenmeli, enerji nakil hattının, taşınmazın geri kalan kısmında meydana getireceği…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1996/3476 K: 1996/4411 T: 25.3.1996

Korunması mümkün olmayan gecekonduların yıkımları nedeni ile 2981 sayılı Kanun'un 13/b maddesi uyarınca kendilerine arsa ve pay tahsis edilen hak sahiplerine belediyece bedeli ödenir. Enkaz bedeli ise, yıkımdan sonra kullanılabilir malzeme değerinden ibarettir. Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasından dolayı yapılan yargılama…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1994/10706 E: 1994/13563 K: 6.7.1994

Kamu kuruluşları arasında taşınmaz mal için kamulaştırma yapılamaz. Taşınmaz malın devri Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine göre yapılır. Taşınmaz malın mülkiyeti çekişmeli ise öncelikle bunun çözümlenmesi gereklidir. Taraflar arasındaki Kamulaştırma Yasasının 16. maddesi gereğince taşınmaz malın İdare adına tapuya tescil davasından dolayı…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1997/15331 K: 1997/17967 T: 6.11.1997

Arsalarda emsal karşılaştırması yapılırken, taşınmazların iş merkezi, resmi daire, çarşı vs. gibi önem taşıyan yerlere uzaklıkları tartışılarak değer biçilmeli, ayrıca emsal alınan taşınmaz imar parseli ise, bulunan değerden % 35 imar düzenleme ortaklık payı düşülmelidir. Kamulaştırılan taşınmaz hakkında davalı İdare adına…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, E: 2006/3993 K: 22006/7504 T:19.06.2006

2942 sayılı Kanunun 14. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, bu Kanun hükümlerine göre açılan davaların görülmesi sırasında, tapu malikinin daha önce öldüğünün anlaşılması halinde, mirasçıları davaya dahil edilerek yargılamaya devam edilmesi gerekir. Ayrıca diğer tapu maliki davalıların da adresleri tapu, vergi ve…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, E: 2006/9276 K: 22006/12640 T:21.11.2006

Kısmen kapama fıstık bahçesi ve kısmen kapama meyve bahçesi niteliğindeki taşınmazın kamulaştırma sahasına mücavir olan bölümüne net geliri üzerinden değer biçilmesi doğru olduğu gibi, davacının yasal müracaatına rağmen kamulaştırılmayan bu bölümdeki değer kaybı oranının belirlenmesi sonucu bedelinin tespiti ve tahsiline…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/13872 K: 22006/3003 T:16.03.2006

Kamulaştırılan taşınmaz yol durumuna dönüştürüldüğünden 4721 sayılı T.M.K.'nun 999. maddesi uyarınca terkinine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden davacı idare adına tesciline karar verilmesi doğru değildir. Taraflar arasındaki 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/14639 K: 22006/218 T:24.01.2006

Davalının zilyetliğine, mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Hazine tarafından itiraz edilmiş olduğu halde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 19/8 maddesi uyarınca tespit edilen kamulaştırma bedelinin ileride hak sahipliğini ispat edecek kişiye ödemek üzere idarece ilanda belirtilen…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/14472 K: 22006/260 T:24.01.2006

Kısmi kamulaştırmaya konu taşınmaz imar planına dahil olmakla birlikte olduğu gibi bırakılan kadastro parseli olduğundan, ileride yapılacak imar düzenlemesi sırasında başka parsellerle şuyulandırılacağından kamulaştırmadan arta kalan bölümde bu nedenle değer azalışı verilemez. Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/14371 K: 22006/267 T:24.01.2006

Kısmi kamulaştırmaya konu taşınmaz imar planına dahil olmakla birlikte olduğu gibi bırakılan kadastro parseli olduğundan, ileride yapılacak imar düzenlemesi sırasında başka parsellerle şuyulandırılacağından kamulaştırmadan arta kalan bölümde bu nedenle değer azalışı verilemez. Taraflar arasındaki Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, E: 2005/13127, K: 2006/5552, T: 04.05.2006

Toplulaştırma ve derecelendirme işlemine karşı davacı herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Bu nedenle derecelendirme ve kamu yatırımı kesintileri sonucu oluşan yeni durum, davacı bakımından kesinleşmiş olduğundan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabul kararı verilmesi, doğru görülmemiştir. Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazların…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/11677 K: 2006/300 T: 26.01.2006

Muhdesata kamulaştırmasız el atma nedeniyle bedel davası açılabilmesi için davacının öncelikle muhdesatın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu mahkeme karar ile ispatlanması gerekir. Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazdaki mütemmim cüzlerin davacıya aidiyetinin tespiti ile bedellerinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda:…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/11678 K: 2006/302 T: 26.01.2006

Arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metoduna göre değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Bilirkişi raporunda objektif değer artırıcı unsur olarak gösterilen hususların kapitalizasyon faiz oranının belirlenmesine esas alınan unsurlar olduğu gözetilir. Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/14025 K: 2006/3154 T: 20.03.2006

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında da Kamulaştırma Kanunu'nun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. Arsa niteliğindeki taşınmaza, emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi gerekir. Dava konusu taşınmaz ile emsalin zaruret olmadıkça, yakın bölgelerde ve benzer yüzölçümlü olması ve değerlendirme tarihine…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/13633 K: 2006/340 T: 26.01.2006

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında da Kamulaştırma Kanununun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. Arsalara kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan satışlara göre değer biçilmesi gerekir. Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda:…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/11220 K: 2006/62 T: 23.01.2006

Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak, emsal ile üstün ve eksik yönleri belirtilmek suretiyle değer biçilir. Taşınmazın üzerinde kat mülkiyetli bina bulunmaktadır. Bu durum, objektif değer azaltıcı unsur olarak değerlendirilir. Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/390 K: 2004/2222 T: 04.03.2004

Kamulaştırmasız el atma davalarında, Kamulaştırma Kanununun yalnız değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. Bu durumlarda belirlenen miktar kamulaştırma bedeli olmayıp, el koyma nedeniyle tazminat niteliğindedir. Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili için açılan ilk davada saklı tutulan bölümün…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2006/4765 K:2006/7603 T:20.06.2006

Kamulaştırmasız el atılan taşınmazın bedelinin tahsiline ilişkin olarak açılan davada, mahkemece öncelikle dava konusu taşınmazların bulunduğu bölgedeki kadastro ve kamulaştırma paftaları zemine uygulanmalı, daha sonra da kamulaştırma ile içinden su kanalı isale hattı ve servis yolu geçen taşınmazların imar uygulaması…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2006/12062 K:2006/13227 T:04.12.2006

Bir taşınmazın arsa olarak kabul edilebilmesi için, belediye imar planı içerisinde olması, olmadığı takdirde, belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması, belediye hizmetlerinden yararlanması ve etrafının meskun olması gerekir. Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2006/14284 K:2007/202 T:23.01.2007

Kamulaştırılan taşınmaz üzerinde bulunan ve kamulaştırmasız el atılan muhtesat bedellerinin bilirkişi kurulu marifetiyle hesaplattırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekir. DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan muhtesat bedelinin tahsili davasının reddine dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün duruşmalı…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2006/13757 K:2007/232 T:23.01.2007

Yapılan incelemede, dava konusu taşınmazın 1704 m2 ve 440 m2 yüz ölçümündeki bölümlerinin su altında kaldığı belirlenmiş, diğer kısımları ile ev, depo ve kuyunun su altında kalmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle sadece su altında kalan bölümlerin bedeli ile bu kısımlarda bulunan muhdesat…