Son Yazılar

Danıştay Altıncı Daire E: 2022/941 K: 2022/7859 T: 21.09.2022

Somut olayda, uyuşmazlık konusu parselasyon kapsamında mevzuata uygun olmayan şekilde farklı DOP oranlarının uygulanması sureti ile parsel malikleri arasında eşitlik ilkesine aykırı şekilde işlem tesis edildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Parselasyonun dayanağı uygulama imar planında en küçük parsel boyutunun 3000 metrekare olarak…

Danıştay Altıncı Daire E: 2021/6908 K: 2022/8427 T: 06.10.2022

Nazım imar planıyla getirilecek çok sayıda kullanım kararının miktarının belirlenmesinde yol gösteren nitelikte bir veri olması nedeniyle, projeksiyon nüfus verisinin nazım imar planında bulunmamasının esaslı bir eksiklik olduğu ve plan ana kararlarını bozması bakımından planın tamamına yönelik olarak sonuç doğuran…

Danıştay 6. Dairesi E: 2022/1811 K: 2022/7599

DAVANIN KONUSU: Malatya İli, Battalgazi İlçesi, … Mahallesi, …ve … (Yeni: … ve …parsel) sayılı taşınmazların, inşa edilmekte olan afet konutlarına ulaşım sağlayacak bağlantı yolunun yapımı amacıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca acele…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/2933 K: 1982/1760 T: 1.6.1982

Dava konusu taşınmazın; 6785 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yol fazlası olup olmadığı, müstakilen inşaata elverişli bulunup bulunmadığı ve mülkiyetinin kime ait olduğu araştırılmadan satışına dair belediye meclisince verilen kararın, İl İdare Kurulunca iptalinde isabetsizlik yoktur.     İstemin Özeti: Yol…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/4336 K: 1982/2787 T: 7.10.1982

Danıştayın ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakacağı uyuşmazlıklar dışındaki davaların askeri ya da adli yargının görevine girip girmeyeceği incelenemez. İstemin Özeti: ... Mahallesi, E. Caddesinde 342 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan inşaatın fenni mesulu olan davacıdan inşaatın grojesine uygun…

Danıştay 6. Dairesi E: 1977/2033 K: 1982/2848 T: 13/10/1982

İfraz isteminin belde nazım imar planının onaylanmasından sonra incelenmesine karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı. Dava, davacıya ait parsele ilişkin imar planının onanmayıp istemin belde imar planının karara bağlanmasından sonra incelenmesine ilişkin belediye meclisi kararı ile İstanbul Valiliğinin işlemlerinin davanın özeti…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/1116 K: 1982/3324 T: 21/10/1982

Yasal yükümlülüklerini yapının izinsiz kullanıldığının saptandığı tarihten önce yerine getirmediği anlaşılan davacı adına 6785 sayılı Yasanın 18. maddesine istinaden para cezası verilmesinde isabetsizlik bulunmadığı. Uyuşmazlık; kullanma izni alınmadan yapının kullanılması nedeniyle 6785 sayılı yasanın 1605 sayılı yasayla değişik 18.maddesi uyarınca…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/636 K: 1982/3458 T: 04/11/1982

Dava sırasında yapılan plan değişikliğiyle trafo yerine ayrılan taşınmazın bu amaçla kamulaştırılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ancak dava açıldığı tarihte davacıyı haksız saymaya imkan olmadığından yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesi gerekeceği. Dava, davacıya ait taşınmazın .. m2'lik bölümünün trafo binası yapılması amacıyla…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/920 K: 1982/3471 T: 04/11/1982

Ceza sorumluluğunun şahsi olması nedeniyle 6785/18'e göre verilen para cezasının varis olan davacıdan alınamayacağı. Dava, kullanma izni alınmadan yapının kullanılması nedeniyle 6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı Yasa ile değişik 18.maddesi uyarınca 5000 lira para cezası alınması yolundaki belediye encümeni kararının…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/566 K: 1982/3472 T: 14/11/1982

Tesbit tarihinden önce bir başka şahsa satılan daireler için eski malik olan davacıya 6785 sayılı Yasanın 18. maddesine istinaden para cezası verilemeyeceği. Uyuşmazlık; Kullanma izni alınmadan kullanılan iki daire nedeniyle 6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı Yasayla değişik 18.maddesi uyarınca para…

Danıştay 6. Dairesi E: 1977/5282 K: 1982/3528 T: 11/11/1982

İmar planı değişikliği yapılacağı gerekçesiyle iskan sahasındaki yere ruhsat verilmemesinin yerinde olmadığı. Dava, davacılara ait parseller üzerine yapı yapmak amacıyla yaptıkları başvurunun imar planında değişiklik yapılacağı belirtilerek reddine ilişkin davalı idare işleminin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali ile yargılama…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/1275 K: 1982/1352 T: 04/05/1982

Belediyenin paydaşı olduğu ancak müstakilen inşaata elverişli bulunmayan taşınmazın belediyeye ait bölümünün, daha önce taşınmazı kamulaştırılan şahsa satışında İmar Kanununun 41. maddesinin 2. fıkrasına uyarlık bulunmadığı. Dava, 17 (64) parsel sayılı taşınmazın belediyeye ait olan 29.37 m2 lik hissesinin 3.…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/849 K: 1982/1330 T: 29/04/1982

Davacıya ait taşınmazın İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca imar planında belirlenmiş inşaat nizamına uygun inşaat yapmaya elverişli imar parselleri elde etmek amacıyla düzenlenmesinde isabetsizlik bulunmadığı. Dava; taşınmaz malın 6785 sayılı Yasanın 42.maddesi uyarınca düzenleme ye tabi tutulması işlemine yönelik itirazın…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/636 K: 1982/1203 T: 22/04/1982

Ruhsatiye alınmadan başlanan yapının ortaklarına İmar Kanununun 6/a maddesi uyarınca ayrı ayrı para cezası verilemeyeceği. Dava, davacıya ortağı olduğu yapı için 6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı Yasa ile değişik 6/A maddesi uyarınca 5.000 lira para cezası verilmesi ne ilişkin belediye…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/361 K: 1982/1196 T: 21/04/1982

Kiraya verilen ancak çıkan yangın sonucu tamamen yanan dükkanların yerine mal sahibinin rızası hilafına kıracılar tarafından ruhsatsız olarak inşa edilen dükkanlar için mal sahibi adına 6785 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine para cezası verilemeyeceği. Dava, davacılara ait taşınmaz üzerinde bulunan…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/489 K: 1982/1182 T: 21/04/1982

Ruhsatsız olarak yapılan yapılardan sırf bu nedenle maliyet bedeli kadar para cezası alınamayacağı. Dava, ruhsatsız olarak yapılan yapının imalat tutarı olan ... liranın para cezası olarak alınmasına ilişkin belediye encümeni kararının; iptali isteğiyle açılmıştır. İmar mevzuatında ruhsatsız olarak yapılan yapılardan…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/1792 K: 1982/975 T: 14/04/1982

Karaman kalesi ve civarı bakanlar kurulu kararı ile heyelan-tasman olayı sebebiyle "afete maruz bölge" olarak belirlendiğinden ve jeolojik etüd parolarında bu bölgenin yasak inşaat alanı olarak belirlenmesi öngörüldüğünden, söz konusu alanının imar planında yeşil alan olarak ayrılmasının yerinde olduğu. Dava,…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/3683 K: 1982/774 T: 30/03/1982

İdarenin hatalı işlemini geri alabileceğinden, imar planına aykırı olarak verilen 24.5.1979 günlü, 7/6 sayılı inşaat ruhsatının belediye encümeninin 11.6.1979 günlü, 108 sayılı kararı ile iptalinde isabetsizlik bulunmadığı. Dava, davacının 1/2 payına sahip olduğu parselde yapılmak üzere verilen inşaat ruhsatının iptaline…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/3676 K: 1982/775 T: 30/03/1982

İmar Kanununun 42.maddesi ile buna ilişkin yönetmelik kurallarına aykırı olarak yapıldığı sonucuna varılan parselasyon işleminin iptali. Dava, davacıya ait taşınmaz malın bulunduğu sahada 6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı Yasa ile değişik 42.maddesi uyarınca düzenlenen parselasyon planının davanın özeti bölümünde belirtilen…

Danıştay 6. Dairesi E: 1978/94 K: 1982/759 T: 29/03/1982

Şuyulandırılan taşınmazın 6 ay içerisinde şuyuun giderilmemesi halinde belediyece şuyuun giderilmesi için dava açılabileceği yolunda tesis edilen işlemin İmar Kanununun 46. maddesine uygun olduğu. Dava, davacı şirkete ait taşınmazın başkasına ait parselle şuyulandırılması nedeniyle 6 ay içerisinde şüyuun giderilmesi halinde…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/3444 K: 1982/681 T: 24/03/1982

Uygulama planı olmadan yalnızca 1/25000 ölçekli nazım plana dayanılarak imar uygulaması yapılamayacağından, davacıya ait yapının durdurulması işleminde sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmadığı. Dava, 5781 parsel sayılı yerde yapılmakta olan inşaatın imar planı dışında kalması ve aplikesi yapılırken yoldan çekme mesafesinin az…