Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/4774 K: 2017/597 T: 1.2.2017

Kanunla, önceden var olan haklar sınırsız olarak korunmadığından, Kıyı Kanununun çıktığı tarih itibariyle oluşan hakkın daha sonra yapılan imar planlarında da aynen korunması mümkün olmadığı gibi söz konusu 100 metrelik sahil şeridinin Kanunda belirtildiği şekilde imar planıyla kamunun yararlanmasına açılması…

Danıştay 6. Dairesi E: 2016/102 K: 2020/989 T: 4.2.2020

Transfer kavramının ismen çeşitli mevzuata girdiği görülmekte ise de; kamulaştırma yöntemine alternatif olarak kabul edilen bu yöntemin, başta İmar Kanunu olmak üzere yasa ile özel olarak tanımlanması ve hüküm altına alınması gerektiği ve bu kavramın uygulanmasına ilişkin esasların da yine…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/11087 K: 2017/8089 T: 19.10.2017

Kanunla, önceden var olan haklar sınırsız olarak korunmadığından, Kıyı Kanununun çıktığı tarih itibariyle oluşan hakkın daha sonra yapılan imar planlarında da aynen korunması mümkün olmadığı gibi söz konusu 100 metrelik sahil şeridinin Kanunda belirtildiği şekilde imar planıyla kamunun yararlanmasına açılması…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/11024 K: 2017/7082 T: 3.10.2017

Kanunla, önceden var olan haklar sınırsız olarak korunmadığından, Kıyı Kanununun çıktığı tarih itibariyle oluşan hakkın daha sonra yapılan imar planlarında da aynen korunması mümkün olmadığı gibi söz konusu 100 metrelik sahil şeridinin Kanunda belirtildiği şekilde imar planıyla kamunun yararlanmasına açılması…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/10712 K: 2017/7081 T: 3.10.2017

Kanunla, önceden var olan haklar sınırsız olarak korunmadığından, Kıyı Kanununun çıktığı tarih itibariyle oluşan hakkın daha sonra yapılan imar planlarında da aynen korunması mümkün olmadığı gibi söz konusu 100 metrelik sahil şeridinin Kanunda belirtildiği şekilde imar planıyla kamunun yararlanmasına açılması…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/9450 K: 2018/5043 T: 23.5.2018

Belediye tarafından gecekondu önleme bölgesi olarak ilan edilen alanın belediye sınırları içerisinde kaldığı ve toplu konut alanı ilan edildiğine yönelik herhangi bilgi ve belgenin de dosyada bulunmadığı, bu itibarla 775 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca belediye sınırları içerisinde kalan…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/10544 K: 2019/10392 T: 6.11.2019

"Riskli Alan" ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yargı kararıyla iptaline karar verilmesi karşısında anılan riskli alan kararına göre yapılan dava konusu imar planlarının hukuki dayanağı kalmaması nedeniyle, dava konusu imar planında ilgili parsel yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı İSTEMİN…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/10514 K: 2018/6547 T: 6.9.2018

"Riskli Alan" ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması karşısında anılan riskli alan kararına göre yapılan dava konusu imar planlarının hukuki dayanağı kalmadığından, dava konusu imar planında ilgili parsel yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. İstemin Özeti: İstanbul 10. İdare…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/9809 K: 2016/1943 T: 20.4.2016

Bir alanın "Riskli Alan" olarak ilan edilebilmesi için üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıma sebebinin mutlaka yapıların fiili durumları incelendikten sonra hazırlanacak teknik bir rapor ile ortaya konulması gerekecektir. Riski alan kararı iptal edilirse acele…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/9805 K: 2016/1942 T: 20.4.2016

Bir alanın "Riskli Alan" olarak ilan edilebilmesi için üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıma sebebinin mutlaka yapıların fiili durumları incelendikten sonra hazırlanacak teknik bir rapor ile ortaya konulması gerekecektir. Davanı Özeti: 31.5.2013 tarihli, 28663 sayılı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/9622 K: 2017/5121 T: 21.6.2017

İmar Kanunu'nda yer almayan taşınmazın imar hakkı transferini öngören söz konusu yöntemin 6306 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan uyuşmazlığa konu plan notları ile kabul edilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı İstemin Özeti: İstanbul 6. İdare Mahkemesince verilen 27/03/2015 tarihli, E:2013/1863, K:2015/840sayılı kararın, usul…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/9551 K: 2019/7778 T: 20.9.2019

İmar Kanunu'nda yer almayan taşınmazın imar hakkı transferini öngören söz konusu yöntemin 6306 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan uyuşmazlığa konu plan notları ile kabul edilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı İSTEMİN KONUSU: İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 29/04/2015 tarih ve E:2013/2090, K:2015/906sayılı kararının iptale…

Danıştay 6. Dairesi E: 2016/4016 K: 2017/8357 T: 26.10.2017

Uyuşmazlıkta, acele kamulaştırmaya yönelik Bakanlar Kurulu kararının dört ayrı sebebe dayalı bulunduğu; bu dört sebebin birlikte, birbirleriyle koordineli bir biçimde, altyapıları da ele alınmak suretiyle ve bir an önce uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için acele kamulaştırma kararının alındığı ve bu haliyle Kamulaştırma…

Danıştay 6. Dairesi E: 2016/4014 K: 2017/1509 T: 8.3.2017

2942 sayılı Kanunun 27. maddesi incelendiğinde, kamulaştırma işlemlerinde öngörülen yöntemlerin bir kısmının uygulanmayarak taşınmaza acele el konulabilmesi yolu istisnai olarak başvurulabilecek bir yöntem şeklinde düzenlendiğinden, madde hükmü ile üç durumda acele kamulaştırma yolu ile taşınmaza el konulmasına olanak tanınmıştır. Bu…

Danıştay 6. Dairesi E: 2016/3770 K: 2018/6083 T: 18.6.2018

İmar Kanunu ve Kıyı Kanununda yer almayan taşınmazın imar hakkının transferini öngören söz konusu yöntemin uyuşmazlığa konu plan değişikliği ile kabul edilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. İstemin Özeti: İstanbul 9. İdare Mahkemesince verilen 29/12/2015 tarihli, E:2013/2206, K:2015/2409sayılı kararın, usul ve hukuka…

Danıştay 6. Dairesi E: 2016/3700 K: 2016/3572 T: 2.6.2016

Afet riski altındaki alanlarda sınır içinde yer alan tüm taşınmazların kamulaştırması gerekmediği gibi, her acele kamulaştırma kararının da mutlak bir afet riskine dayalı olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile acele kamulaştırma uygulamaları mutlaka birlikte olmak zorunda değillerdir. Davanın Özeti: Diyarbakır…

Danıştay 6. Dairesi E: 2016/3114 K: 2020/9585 T: 15.10.2020

Transfer kavramının ismen 6306 sayılı Kanuna ve çeşitli mevzuata girdiği görülmekte ise de; kamulaştırma yöntemine alternatif olarak kabul edilen bu yöntemin, başta İmar Kanunu olmak üzere yasa ile özel olarak tanımlanması ve hüküm altına alınması gerektiği ve bu kavramın uygulanmasına…

Danıştay 6. Dairesi E: 2016/2808 K: 2016/1601 T: 12.4.2016

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edilen 1/5000 ölçekli planının iptali istemiyle İdare Mahkemesinde dava açılması gerektiği. Davanın Özeti: 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a istinaden İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesindeki Afet Riski Altındaki Alanların ilanına ilişkin 24.12.2012 tarihli…

Danıştay 6. Dairesi E: 2016/2715 K: 2020/10535 T: 5.11.2020

Dava konusu taşınmazların tevhit edilmesine yönelik isteminin, belediye encümeni tarafından görüşülüp karara bağlanması gerekirken, söz konusu istemin imar ve şehircilik müdürlüğü işlemiyle reddedilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır. İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ...…

Danıştay 6. Dairesi, E: 2016/1311 K: 2020/9725 T: 20.10.2020

İmar hakkı transferi kavramının ismen çeşitli mevzuata girdiği görülmekte ise de; kamulaştırma yöntemine alternatif olarak kabul edilen bu yöntemin, başta İmar Kanunu olmak üzere yasa ile özel olarak tanımlanması ve hüküm altına alınması gerektiği ve bu kavramın uygulanmasına ilişkin esasların…

Danıştay Altıncı Daire E: 2022/941 K: 2022/7859 T: 21.09.2022

Somut olayda, uyuşmazlık konusu parselasyon kapsamında mevzuata uygun olmayan şekilde farklı DOP oranlarının uygulanması sureti ile parsel malikleri arasında eşitlik ilkesine aykırı şekilde işlem tesis edildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Parselasyonun dayanağı uygulama imar planında en küçük parsel boyutunun 3000 metrekare olarak…