Son Yazılar

Danıştay 10. Dairesi E: 1987/1024 K: 1990/886 T: 12/04/1990

Müşterek mülkiyete konu olan arsaların, toplu konut alanı olarak tesbit edilebilmesi için önceden tüm maliklerin muvafakatinin alınması gerektiği. Davacıların hissedar olduğu taşınmazların Çatı İnşaatı A.Ş. adına özel toplu konut alanı olarak belirlenmesine ilişkin kararın iptali istemiyle açılan dava sonucunda İdare…

Danıştay 10. Dairesi E: 1995/3314 K: 1997/2257 T: 09/06/1997

İmar planı uyarınca hakim ve cumhuriyet savcıları ile diğer adalet personeline konut yapımı için kamulaştırılan ve bedeli Adalet Bakanlığınca ödenilen taşınmazın, imar planındaki kullanım amacında herhangi bir değişiklik olmaksızın, davalı maliye bakanlığınca kendi idarelerine tahsis edilmesini gerektiren hukuken geçerli bir…

Danıştay 10. Dairesi E: 2001/4196 K: 2004/3809

Hazinenin ilgililerle hissedar olduğu taşınmazın işgali halinde Devlete Ait Taşınmaz Mal, Satış, Trampa Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 71. maddesi uyarınca işgal dönemi için ecrimisil istenilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı.. Temyiz Eden (Davalı) : İzmir…

Danıştay 10. Dairesi E: 1992/47 K: 1993/2396

Fuzuli şagil olan davacının Kendisinden istenilen ecrimisilin yüksek olduğunu öne sürmesi üzerine yaptırılan inceleme sonucunda, bilirkişilerce toptan eşya endekslerine göre fiyat artış oranları ve bu artışların kiraya etkisi dikkate alınmak suretiyle ecrimisilin tutarının belirlenmesinde, anılan incelemeye dayanılarak karar verilmesinde usul…

Danıştay 10. Dairesi E: 1991/4715 K: 1993/2455

Uyuşmazlık konusu taşınmazın hazineye ait tapu kaydının, adli yargı yerince iptal edilmeden önceki, geçerliliğini koruduğu dönem için 2886 sayılı Yasaya göre ecrimisil istenebileceği. Temyiz Eden (Davalı): Samsun Defterdarlığı Karşı taraf (Davacı)   : . . . . . . İstemin Özeti:…

Danıştay 10. Dairesi E: 2002/5410 K: 2005/5506

Ecrimisil düzeltme ihbarnamesi, bir önceki ecrimisil ihbarnamesi işlemini ortadan kaldıran veya geri alan bir işlem niteliğini taşımadığından ecrimisil ihbarnamesinin kesin ve yürütülebilir niteliğini kaybetmediği hakkında. Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ... Plastik Doğrama Tic. Ltd. Şti Karşı Taraf (Davalı)       : Zonguldak…

Danıştay 10. Dairesi E: 2005/9100 K: 2007/1765

2577 sayılı Yasa uyarınca idareye yapılan itirazın kabul edilerek idarece yeni bir işlem tesisi halinde, ilgilinin bu yeni işleme karşı da 2577 sayılı Yasa’nın 11. maddesinde öngörüldüğü şekilde itiraz edebileceğinin ve itirazının reddi üzerine yasal süre içinde dava açabileceğinin kabulü…

Danıştay 10. Dairesi E: 2005/3855 K: 2007/5766

Hazineye ait taşınmazı, imar planına ve devir amacına uygun olarak kullanan davacı belediyenin, fuzuli şagil olarak nitelendirilmesi sonucu, düzenlenen ecrimisil düzeltme ihbarnamesinde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. İstemin Özeti: Davacı belediyenin çok katlı otopark olarak işletmekte olduğu ve imar planında otopark,…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/4221 K: 2004/4850

İntifa hakkına sahip olduğu alanı amacı dışında otogar yapan ve kiralayan belediyeden Ecrimisil alınması gerektiği hk. TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: Dava, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selimiye Mahallesi, Harem İskelesi sokağında bulunan 4 pafta, 1335 ada, 112…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/2218 K: 2007/255

Hizmet sunumu bakımından ana arterlerin (caddelerin) Büyükşehir Belediyelerinin yetki ve sorumluluğu altında olmasının, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olması niteliğini değiştirmeyeceğinden; söz konusu alanların işgal edilmesi halinde, 2886 sayılı Yasa’nın, 75. maddesi uyarınca ecrimisil istenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/1382 K: 2007/277

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan söz konusu balıkçı barınağı ve yat limanı olarak kullanılan taşınmazın Kira sözleşmesinin yenilenmemesi karşısında, anılan taşınmazın kira süresi sonundan itibaren kullanımının Kamu hizmeti amacına yönelik olması sebebiyle, 2886 sayılı Yasa kapsamında işgal ve belediyenin…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/13105 K: 2007/258

Ecrimisil tahakkuk ve tahsilini düzenleyen Yönetmeliğin 80. maddesinde yer alan ihtiyari itiraz yoluna başvurulmasının, 2577 sayılı Yasa’nın 11. maddesinde öngörülen itiraz yolunun dava açma süresi yönünden doğurduğu sonucu doğuracağı, dava açma süresi dolduktan sonra idarece cevap verilmesinin yeni bir dava…

Danıştay 10. Dairesi E: 2003/6177 K: 2006/5802

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesinde yer alan, sözleşme süresi sona erdiği halde kiracının taşınmazı tahliye etmemesi halinde idarece tahliye edileceğine ilişkin kuralın Ecrimisil istenilmesine engel teşkil etmeyeceği hakkında. TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince…

Danıştay 10. Dairesi E: 2003/5340 K: 2006/6238

Kiralanan Hazine taşınmazının sözleşmede belirtilen farklı bir kullanım nedeniyle ecrimisil alınıp alınmayacağı. İstemin Özeti: Antalya İli Kaş İlçesinde Devletin hüküm ve tasarruf altında bulunan taşınmazın bir kısmının kafe-bar ve plaj olarak işgal edildiği nedeniyle 1.1.1998-24.9.2001 dönemi için 2.396.494.000.- TL'sı ecrimisil…

Danıştay 10. Dairesi E: 2003/5194 K: 2006/5570

Davacının tapu tahsis belgesine istinaden kullandığı taşınmaz nedeniyle, tapudaki  şerhin terkininden önceki dönem için  ecrimisil alınamayacağı  hakkında. İstemin Özeti: Davacının 1985 yılında aldığı tapu tahsis belgesine istinaden kullandığı, İstanbul Kağıthane İlçesi, Sanayi Mahallesi sınırları dahilinde bulunan mülkiyeti  hazineye ait taşınmazın…

Danıştay 10. Dairesi E: 2003/2335 K: 2006/5567

Kamu ihalesi nedeniyle işgal edilen dolgu alanından ecrimisil istenilemeyeceği. Sahil düzenleme inşaat işini ihale ile belediyeden alan davacının, düzenleme işini yaparken denizden dolgu niteliğindeki alan üzerine şantiye kurarak, hafriyat dökmek suretiyle işgalinden dolayı ecrimisil alınmayacağı hakkında. İstemin Özeti: İstanbul, …-……

Danıştay 10. Dairesi E: 2003/2204 K: 2006/5608

NOT: Bu kararın tam aksi yönünde kararlar (Hazine'nin hissedar olduğu parselden ecrimisil isteyebileceğine dair) da mevcuttur.  Davacıların Hazine ile paydaş olduğu taşınmazın işgali nedeniyle istenilen ecrimisilin; paydaşlardan her biri paydaşlık giderilmediği sürece taşınmazın her noktası üzerinde payı oranında hak sahibi…

Danıştay 10. Dairesi E: 2001/4477 K: 2005/477 14/02/2005

Hazinenin hissedar olduğu taşınmazdan 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca tahliyesine karar verilebileceği. Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: Dava; davacının, Hazinenin hissedarı olduğu taşınmazı 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca tahliyesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. İstanbul 6. İdare Mahkemesince;…

Danıştay 10. Dairesi E: 2016/5555 K: 2017/1354

Ecrimisil bedelinin güncellenmesi aşamasında, TÜİK-ÜFE­-TÜFE oranın değil, yeniden değerleme oranının dikkate alınması hakkında. Dava; İstanbul İli Esenyurt ilçesi Kıraç-Merkez Mahallesinde bulunan ... parsel sayılı mülkiyeti Hazineye ait 87.800,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3.105,00 m2esi üzerinde biriket imalathanesi yapılmak suretiyle fuzulen işgal…

Danıştay 10. Dairesi E: 2006/2232 K: 2007/6691

İdari işlemlerin nitelikleri gereği özel yasalarda, genel dava açma süreleri dışında ayrı dava açma sürelerinin öngörülmüş olması halinde, idare tarafından, işlemlerin tâbi oldukları dava açma süreleri gösterilmedikçe özel dava açma sürelerinin işletilmesine olanak bulunmadığı, özel dava açma sürelerine tâbi olmasına…

Danıştay 10. Dairesi E: 2009/14556 K: 2013/8473 27.11.2013

Yargı kararıyla ortadan kaldırılan ve böylece geçerli olmayan bir nedene dayalı olarak zenginleşen idarenin, tahsil ettiği parayı iade yükümlülüğü doğmuş olup; somut olayda uğranılan, davacı tarafından yasal faiz olarak hesap edilen zararın da hukuka aykırı idari işlemi tesis ederek hizmeti…