1. Anasayfa
  2. Danıştay 10. Dairesi Kararları

Danıştay 10. Dairesi E: 2002/5410 K: 2005/5506


Ecrimisil düzeltme ihbarnamesi, bir önceki ecrimisil ihbarnamesi işlemini ortadan kaldıran veya geri alan bir işlem niteliğini taşımadığından ecrimisil ihbarnamesinin kesin ve yürütülebilir niteliğini kaybetmediği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): … Plastik Doğrama Tic. Ltd. Şti

Karşı Taraf (Davalı)       : Zonguldak Valiliği- ZONGULDAK

İstemin Özeti: Davacı  şirketin, Zonguldak merkez …  Mahallesi,  …pafta, … ada, … ve … parsel sayılı Hazine adına kayıtlı taşınmazın bir kısmını 25.12.2000-24.12.2001 döneminde fuzulen işgal ettiği nedeniyle 10.700.000.000.- TL. ecrimisil istenilmesine ilişkin 21.1.2002 gün ve 203 sayılı ecrimisil ihbarnamesinin iptali istemiyle açılan dava sonucu, Zonguldak İdare Mahkemesince verilen 17.4.2002 günlü E:2002/144 K:2002/478 sayılı kararın davacı tarafından, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Düşüncesi: 2577 sayılı Kanunun 11. maddesinde ve Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 80 ve 81. maddelerinde ilk işleme karşı idareye başvurulması halinde, hangi işleme karşı dava açılması gerektiğini belirleyen bir hükmün yer almadığı ve ecrimisil düzeltme ihbarnamesi, bir önceki işlemi ortadan kaldıran yada geri alan bir işlem niteliği taşımadığından Ecrimisil ihbarnamesinin kesin ve yürütülebilir niteliğini kaybettiği gerekçesiyle davanın 2577 sayılı Kanunun 15/1-b maddesi uyarınca reddi yolunda verilen temyiz konusu kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: Dava; davacı şirketin, Zonguldak merkez … Mahallesi, … pafta, … ada, … ve … parsel sayılı Hazine adına kayıtlı taşınmazın bir kısmını 25.12.2000- 24.12.2001 döneminde fuzulen işgal ettiği nedeniyle 10.700.000.000.- TL. ecrimisil istenilmesine ilişkin 21.1.2002 gün ve 203 sayılı ecrimisil ihbarnamesinin iptali istemiyle açılmıştır.

Zonguldak İdare Mahkemesince, dava konusu ecrimisil ihbarnamesinden sonra yapılan itiraz üzerine Ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin düzenlenip, davacıya tebliğ edilerek alacağın tahakkuk ettirildiğinden Ecrimisil ihbarnamesinin kesin ve yürütülebilir niteliğini kaybettiği gerekçesiyle davanın 2577 sayılı Kanunun 15/1-b maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

Davacı, anılan kararın usule ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek temyizen incelenip bozulması istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun, ” Üst Makamlara Başvurma” başlıklı 11. maddesinde, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurunun, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı ve başvurma tarihine kadar geçen sürenin de hesaba katılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu maddeyle, haklarında dava konusu edilebilecek bir işlem tesis edilen ilgililerin, dava açmadan önce idareye başvuru haklarının bulunduğu hususu genel olarak düzenlenmekte, böylece ilgililere değişik olanaklar sağlanmakta, ancak başvurudan önceki ya da sonraki işlemin dava konusu edilebileceği hakkında ise bir belirleme yapılmamaktadır.

Kesin, yürütülmesi gerekli ve idari davaya konu olabilecek nitelikte işlem nedeniyle dava açılmadan önce, idareye başvuru ile ilgili olarak hüküm getiren özel bir düzenleme de Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde yer almaktadır.

Anılan Yönetmeliğinin 80 inci maddesinde, tespit ve takdir edilecek ecrimisil tutarının, fuzuli şagiline ecrimisil ihbarnamesi ile tebliğ edileceği, fuzuli şagilin tebliğ edilen işlemde bir hata bulunduğunu düşünmesi halinde bir ay içinde tebliğ eden idareye bir dilekçe ile müracaat ederek düzeltme talebinde bulunabileceği, düzeltme talebinin incelenerek sonucunun “ecrimisil düzeltme ihbarnamesi” ile muhatabına tebliğ edileceği,81 inci maddesinde de düzeltme talebinde bulunulmuş ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ecrimisil alacağının ödeneceği bu sürenin son gününün ödenmesi gereken ecrimisilin vade tarihi olduğu hükme bağlanmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. maddesi ile, Devlete Ait Taşınmaz Mal, Satış, Trampa Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 80 ve 81. maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden Ecrimisil ihbarnamesinin idari davaya konu olabilecek nitelikle kesin ve yürütülmesi gerekli bir işlem olduğu, ilgililerin bu işleme karşı süresi içerisinde dava açma hakları bulunduğu gibi, işlemde hata olduğu kanaatine sahip oldukları takdirde düzeltilmesi istemiyle idareye başvurma haklarının da bulunduğu, bu başvurunun idarece değerlendirilmesi sonucunda Ecrimisil ihbarnamesinde ya düzeltme yapılmasına yada düzeltme yapılmamasına karar verilmek suretiyle ecrimisil düzeltme ihbarnamesi düzenlenerek ilgiliye gönderileceği, başka bir anlatımla, “düzeltme ihbarnamesi”nin her zaman düzeltme yapıldığı anlamına gelmeyeceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca konuyu genel olarak düzenleyen 2577 sayılı Kanunun 11. maddesinde ve Yönetmeliğin 80 ve 81. maddelerinde ilk işleme karşı idareye başvurulması halinde, hangi işleme karşı dava açılması gerektiğini belirleyen bir hüküm yer almadığından, bu yolda bir kısıtlamanın da bulunmadığı görülmektedir.

Dosyadan, Türkiye Taş Kömürü Kurumuna ait iken trampa işlemi sonucunda Hazine adına kaydedilen taşınmazı işyeri olarak kullandığından bahisle davacıdan ecrimisil istenmesine ilişkin 21.1.2002 tarihli 203 sayılı ecrimisil ihbarnamesinin iptali istemiyle bu davanın açıldığı, diğer yandan dava konusu edilmemekle birlikte ihbarnameye yapılan itiraz üzerine 14.3.2002 günlü, 883 sayılı ecrimisil düzeltme ihbarnamesiyle bu başvurunun reddedilerek Ecrimisil ihbarnamesindeki tutar kadar ecrimisilin tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır.

Davacının Ecrimisil ihbarnamesinin değiştirilmesi istemiyle yapmış olduğu başvuru üzerine, idarenin ilk işlemde hiçbir değişiklik yapmadan itirazı reddetmesi sonucunda tesis edilen ecrimisil düzeltme ihbarnamesi, bir önceki işlemi ortadan kaldıran ya da geri alan bir işlem niteliğinde bulunmadığından Ecrimisil ihbarnamesinin kesin ve yürütülebilir niteliğini kaybettiği gerekçesiyle davanın 2577 sayılı Kanunun 15/1-b maddesi uyarınca reddi yolunda verilen temyiz konusu kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenler ile, davacının temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca Zonguldak İdare Mahkemesince verilen 17.4.2002 günlü E:20002/144 K:2002/478 sayılı kararının bozulmasına yeniden bir karar verilmek üzere dava dosyasının anılan Mahkemeye gönderilmesine, 26.9.2005 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI   OY Temyiz dilekçesinde öne sürülen  hususlar,  2577 sayılı  İdari Yargılama  Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından, temyiz  isteminin  reddiyle İdare  Mahkemesi  kararının  onanması gerektiği  oyu  ile  karara katılmıyorum.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir