1. Anasayfa
  2. Danıştay 10. Dairesi Kararları

Danıştay 10. Dairesi E: 2001/4477 K: 2005/477 14/02/2005


Hazinenin hissedar olduğu taşınmazdan 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca tahliyesine karar verilebileceği.

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: Dava; davacının, Hazinenin hissedarı olduğu taşınmazı 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca tahliyesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. İstanbul 6. İdare Mahkemesince; davacının, 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca tahliyesine karar verilen taşınmazın 3/4’nün Hazineye Kalanının özel şirkete ait olduğu, hisseli taşınmazlarda ortaklık giderilmediği sürece, hissedarların her birinin taşınmazın her noktasında hak sahibi olduğundan, tamamı Devletin mülkiyetinde bulunan taşınmazın fuzulen işgali halinde, işgalcinin tek taraflı irade ile tahliye etme konusundaki üstün kamu gücünün, özel hukuk kişisi ortak içinde kullanılması sonucunu doğuracak şekilde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir. Davalı idare, işlemin kesin ve yürütülmesi gerekli olma niteliğini taşımadığını, diğer hissedar ile birlikte davranıldığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75.maddesiyle, Devletin özel mülkü veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazı işgal eden fuzuli şagilin, işgal edilen taşınmaz maldan idarenin talebi üzerine mülkiye amirince (15) gün içerisinde tahliye edilerek, taşınmazın idareye teslim edileceği kurala bağlanmıştır.

2886 sayılı Yasa ile yapılan düzenlemeyle, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallara, hukuki bakımdan özel mülkiyete tabi mallardan farklı statü getirilmiş olup, taşınmazın bir kısmının özel mülkiyete tabi olmasının, 2886 sayılı Yasa ve ilgili Yönetmeliğinin uygulaması bakımından durumu değiştirmeyeceği görülmektedir. İştirak veya müşterek mülkiyete konu taşınmazlarda paydaşlık giderilmediği sürece, paydaşların taşınmazın her noktasında payları oranında hak sahibi olduklarından,2886 sayılı Yasanın 75.maddesinde tahliye konusunda idareye tanınan yetkinin, paydaşlığın giderilmesi sonucuna bağlanamayacağı da açıktır.

Bu durumda; fuzuli şagil olduğunda tartışma bulunmayan davacıdan, 3/4 payı Devletin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazı tahliye etmesinin istenilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından, bu işlemin iptali yolunda verilen temyize konu kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenler ile davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 30.1.2001 günlü E:2000/260 K:2001/120 sayılı kararın bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dava dosyasının anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine 14.2.2005 tarihinde karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir