Son Yazılar

Danıştay 1. Dairesi E: 2004/24 K: 2004/38 T: 07/04/2004

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre toplulaştırma alanlarında % 10 katılım payı dışında kalan kesintiler için yapılacak kamulaştırma işleminin hangi kurum tarafından yürütüleceği, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce sabit tesis sayılan mütemmim cüzlerin, maliklerine verilen eşdeğer…

Danıştay 1. Dairesi E: 2005/839 K: 2005/982 T: 14/09/2005

Ziraat Odaları Birliği Kanunu'na göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde tüzelkişiliğe sahip bir meslek kuruluşu olan tavşanlı ziraat odası, 2942 sayılı Kanunun 30. maddesi kapsamında bir kamu tüzelkişisi veya kurumu olmadığından, mülkiyetindeki taşınmazın bu maddeye dayanılarak tavşanlı belediye başkanlığına devrine olanak…

Danıştay 1. Dairesi E: 2004/607 K: 2005/307 T: 03/03/2005

Özel bir kanunla bütün malları ve taşınmazları koruma altına alınmış, Atatürk Orman Çiftliğinin mülkiyetindeki taşınmazların, devir ve temliki ile kamulaştırılmasının, ancak özel bir kanunla izin alınmasına bağlı olduğu. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile aralarında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun…

Danıştay 1. Dairesi E: 2004/529 K: 2004/284 T: 20/10/2004

Belediyenin, mezarlık yeri olarak kullanılmak amacıyla, belediye veya mücavir alan sınırları dışında bulunan bir taşınmazın devrini isteyebilmesinin, hukuken mümkün olmadığı. Kuşadası Mal Müdürlüğü ile aralarında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca çözümlenmesi istemine ilişkin Söke Belediye…

Danıştay 1. Dairesi E: 2003/109 K: 2003/124 T: 23/09/2003

Kamu tüzel kişisi ya da kurumu olmayan Türk Kızılay Derneğinin malik olduğu taşınmazlar hakkında, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükümlerinin uygulanmasına olanak bulunmadığı. Türkiye Kızılay Derneği ile aralarında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükmüne…

Danıştay 1. Dairesi E: 2001/121 K: 2001/135 T: 02/10/2001

7044 sayılı Yasa kapsamında mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen korunması gerekli eski eser niteliğindeki taşınmazların bir başka idareye 2942/30’a göre devredilemeyeceği. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile aralarında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükmüne göre çözümlenmesi isteğine ilişkin…

Danıştay 1. Dairesi E: 2000/173 K: 2000/206 T: 31/12/2010

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmazın zemininin 1934 yılında yol amacıyla kamulaştırılması yapıldıktan sonra aynı zemin üzerinde bulunan yapının sahibinin Vakıflar Genel Müdürlüğü olamayacağı nedeniyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi kapsamındaki bir uyuşmazlıktan söz edilemeyeceği. Vakıflar Genel Müdürlüğü…

Danıştay 1. Dairesi E: 1997/155 K: 1997/178 T: 19/12/1997

Kamu tüzel kişileri veya kurumlarının ancak kanunen yapmakla yükümlü bulundukları hizmetler için Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre devir talep edebilecekleri. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu madesinde, kamu tüzel kişileriyle kurumlarına ait taşınmaz mala diğer bir kamu tüzel kişisi veya…

Danıştay 1. Dairesi E: 1997/91 K: 1997/124 T: 06/10/1997

İdare mahkemesince görevsizlik kararı verilerek dosyanın Danıştay 1. Dairesine gönderilemeyeceği. Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, ... İlçesi, ... Mahallesi, ... Mevkii, ... pafta, ... ada, ... parsel sayılı, ... m2 alanlı ve mülkiyeti hazineye ait taşınmazın gecekondu önleme bölgesinde kaldığı…

Danıştay 1. Dairesi E: 1996/51 K: 1996/89 T: 07/05/1996

3096 sayılı Kanunun 11. maddesinde gösterilen elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı tesislerinin yapımı dışında bir nedenle kamulaştırma istemi hakkında 3096 sayılı kanunun 11. maddesi delaletiyle 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 30. maddesinin uygulanma olanağı bulunmadığı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel…

Danıştay 1. Dairesi E: 1996/46 K: 1996/88 T: 19/04/1996

Mera vasıflı taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre bu vasfı taşıdığı sürece kamu kurum yada kuruluşlarına devrine olanak bulunmadığından Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün devralmaya ilişkin isteminin reddi. Eskişehir İli Muttalip Belediye Başkanlığı ile aralarında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma…

Danıştay 1. Dairesi E: 1995/39 K: 1995/75 T: 18/04/1995

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmazın bir kamu tüzel kişisi veya kurumu niteliğinde olmayan muteşebbüs kurula tasarruf edilmek üzere kurul mensubu kuruluşlara 2942 sayılı Kanunun 30. maddesi uygulanmak suretiyle devrinin mümkün olmadığı. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu…

Danıştay 1. Dairesi E: 1994/93 K: 1994/158 T: 06/10/1994

Bir taşınmazın tamamlayıcı parçalarının zeminden ayrı olarak, Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca devir konusu yapılmasına hukuken olanak bulunmadığı. 2941 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesinde, kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak ve irtifak haklarının diğer bir kamu tüzel…

Danıştay 1. Dairesi E: 1994/10 K: 1994/54 T: 18/03/1994

Tcdd Genel Müdürlüğüne ait olup kesinleşmiş imar planı içeresinde yer alan taşınmazın, gerçek kişi yararına olarak 2942 sayılı Kanunun 5 ve 30. maddeleri uyarınca belediyece kamulaştırılmasına belediyenin bir yararı olmadığı gibi kamu yararı da bulunmadığı. T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde…

Danıştay 1. Dairesi E: 1990/262 K: 1990/299 T: 19/12/1990

Boğaziçi Kanunu ile boğaziçi alanının kültürel, tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek amaçlanmış, yapılaşmanın ancak, toplumun yararlanmasına açık bazı tesislerle sınırlı tutulması suretiyle bu özelliğin bozulmamasına özen gösterilmesi gerektiği. İstanbul İli Sarıyer İlçesi Belediye Başkanlığı…

Danıştay 1. Dairesi E: 1989/185 K: 1990/4 T: 11/01/1990

Boğaziçinin durumunun, bu alanda nüfus ve yapı yoğunluğunun artırılmamasını gerektirdiği. İstanbul İl Meclisinin 27.11.1987 günlü toplantısında İstanbul İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan Büyükdere Fidanlık arazisinin entegre turizm tesisi yapılması için bu amaca tahsisine, bu amacın gerçekleşmesi için finans kaynaklarının araştırılması…

Danıştay 1. Dairesi E: 1987/7 K: 1987/31 T: 30/01/1987

Kamulaştırma yetkisine sahip bulunan ancak bu yetkilerini, kamulaştırmak istediği taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının başka bir kamu tüzel kişisine veya kuruma ait olması nedeniyle kullanamayan idarelerin başvuru koşulları ve anlaşmazlığın Danıştay ilgili dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara…

Danıştay 1. Dairesi E: 1986/255 K: 1987/1 T: 08/01/1987

İmar planlarının ve değişikliklerinin nasıl ve kimler tarafından yapılabileceğine ilişkin esaslar göz önüne alınmaksızın devlet demir yollarına ait taşınmazın otopark yeri olarak ayrılmasına dair belediye meclis kararının usulüne uygun yapılmış bir plan değişikliği olarak kabul edilemeyeceği ayrıca söz konusu taşınmazın…

Danıştay 1. Dairesi E: 1985/193 K: 1985/187 T: 13/09/1985

2942 sayılı Yasanın 30. maddesi kapsamına bedelsiz irtifak hakkı kurma istemiyle çıkan uyuşmazlıkların girmediği. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesinde, kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının diğer bir kamu tüzelkişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamayacağı, taşınmaz…

Danıştay 1. Dairesi E: 1985/145 K: 1985/186 T: 13/09/1985

Kurumlar arasında 2942 sayılı Yasanın 30. maddesine göre çıkan uyuşmazlıkla Danıştaya getirilen uyuşmazlık farklı bulunduğundan istemin yasaya uygun olarak yeniden yapılmak üzere dosyanın yerine iadesi. 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 30.maddesinde, kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak ya…

Danıştay 1. Dairesi E: 1984/190 K: 1984/198 T: 20/09/1984

Kamulaştırma Yasasının 30. maddesine göre Danıştayca verilen kararlar kesin olduğundan, bunlara karşı kanun yollarına başvurulmasına yasal olanak bulunmadığı. Dosyanın incelenmesinden, ... parsel numaralarında kayıtlı bulunan taşınmazların, imar planında çok katlı otopark yeri olarak ayrıldığından bahisle, 6830 sayılı Yasanın 30.maddesi gereğince…