Danıştay 1. Dairesi Kararları

Danıştay 1. Dairesi E: 1988/328 K: 1989/19 T: 10.02.1989

İmar planı sınırları içindeki meraların, planın onayıyla birlikte hukuki bakımdan meralık niteliğini yitireceği, bu yerlerden genel hizmetlere ayrılanların belediye veya özel idareye bedelsiz terkinin gerekeceği, genel hizmetler dışında özel mülkiyete konu olabilecek bir amaca ayrılan yerlerin onaylanmış imar planıyla getirilen…

Danıştay 1. Dairesi E: 2003/179 K: 2004/9 T: 29.01.2004

Harman yerlerinin tahsis amaçlarının değiştirilip değiştirilemeyeceği, değiştirilmesi mümkün ise yetkili idarenin hangisi olduğu hususlarında düşülen duraksamanın giderilmesi Harman yerlerinin tahsis amaçlarının değiştirilip değiştirilemeyeceği, değiştirilmesi mümkün ise yetkili idarenin hangisi olduğu hususlarında düşülen duraksamanın giderilmesine ilişkin Başbakanlığın 9.12.2003 günlü, Kanunlar ve…

Danıştay 1. Dairesi E: 1997/43 K: 1997/144

Bir kamu tüzel kişisi veya kurumuna ait taşınmazın diğer bir kamu tüzel kişisi veya kurumuna devri için o taşınmaza hangi idarenin daha fazla ihtiyacı olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu`nun 30 uncu maddesinde, kamu tüzel kişileriyle…

Danıştay 1. Dairesi E: 2016/1192 K: 2016/108

2942 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesi uyarınca taraflar arasındaki uyuşmazlık devam ederken mutabakata varılması halinde bu uyuşmazlıkla ilgili olarak Dairemizde yapılan incelemenin sona ereceği hakkında. Sincan Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında çıkan uyuşmazliğın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30'uncu maddesi hükmüne…

Danıştay 1. Dairesi E: 2005/845 K: 2005/1534 T: 23.12.2005

Özeti: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kanunu ve…

Danıştay 1. Dairesi E: 2019/1432 K: 2019/1646 T: 19.11.2019

Özet: 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesi uyarınca yapı kayıt belgesi alınan yapılarla ilgili olarak bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen yıkım kararlarının Kanun gereğince iptal edildiği ve uygulanamayacağı hakkında. KARAR: Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 1 / a maddesinden ilgililere…

Danıştay 1. Dairesi E: 2019/2015 K: 2019/1931 T: 17.12.2019

Özet: 3194 sayılı Kanunun Geçici 16’ncı maddesi gereğince bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihte tamamı veya kısmen tamamlanmış yapılarla ilgili verilmiş olan yıkım kararları ve para cezaları iptal edileceğinden, anılan hükmün yürürlük tarihinden önce verilen yıkım kararının uygulanmadığı yolundaki isnatla ilgili…

Danıştay 1. Dairesi E: 2020/491 K: 2020/779 T: 25.06.2020

Özet: 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16’ıncı maddesi kapsamında yapı kayıt belgesi alan mevzuata aykırı yapılarla ilgili olarak anılan hükmün yürürlüğünden önce verilmiş olan yıkım ve para cezalarının iptali gerektiği hakkında. 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16’ıncı maddesinde, afet risklerine…