Danıştay İDDK Kararları

Danıştay İDDK E: 1994/457 E: 1995/717 T: 13.10.1995

Müşterek malikler, taşınmazın aynına ilişkin önemli tasarruflarda birlikte hareket etmek zorundadırlar. Bu itibarla; müşterek mülkiyete tabi olan bir taşınmazda, İmar Kanunu uyarınca ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilmesi için tüm maliklerin birlikte başvurması gerekir. İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesinin 1.2.1994…

Danıştay İDDK E: 2000/1200 K: 2002/848

Davacı belediyenin, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kurumsal alanını işgal ettiğinden bahisle fuzuli şagil olarak nitelendirilerek ecrimisil tahakkuk ettirilmesinin hukuka uygun bulunmadığı hk. Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ... Belediye Başkanlığı Karşı Taraf (Davalı) : ... Mal Müdürlüğü İstemin Özeti…

Danıştay İDDK E: 1999/111 K: 2000/1159

Davacının ecrimisil ihbarnamesinin değiştirilmesi istemiyle yapmış olduğu başvuru üzerine idarenin ilk işlemde hiçbir değişiklik yapmadan itirazı reddetmesi sonucunda tesis edilen ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin, bir önceki işlemi ortadan kaldıran veya geri alan bir işlem niteliğinde olmadığı. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :…

Danıştay İDDK E: 1996/651 K: 1997/500

Müşterek mülkiyete konu taşınmazlarda paydaşlar taşınmazın her noktasında payları oranında malik bulunduklarından, davacının da işgal ettiği yerdeki Hazine payı yönünden fuzuli şagil durumunda olması nedeniyle, bu kısma ilişkin olarak ve hazine payı 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca ecrimisil istenmesinde…

Danıştay İDDK E: 1994/401 K: 1996/92

Davacı şirketin, uyuşmazlık konusu hazine taşınmazını Maden Kanunu hükümlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığından almış olduğu işletme ruhsatına dayanarak kullandığı, maden işletme ruhsatında belirtilen saha içindeki çalışmalarından dolayı fuzuli sağıl olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla ecrimisil…

Danıştay İDDK  E: 2015/881 K: 2015/83

Uygulama imar planında yolda kalan taşınmaz üzerine reklam panoları konulmak suretiyle belediye tarafından fuzulen işgal edildiği tespit edilen devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan nedeniyle belediyeden ecrimisil istenebileceği hakkında Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Eskişehir Valiliği Karşı Taraf (Davacı) :…

Danıştay İDDK E: 1997/548 K: 1998/640 T: 11.12.1998

Denizden doldurularak kazanılan taşınmaz üzerinde belediyenin tasarruf yetkisinden söz edilebilmesi için uygulama imar planı kararı ile denizden doldurulmak suretiyle kazanılan taşınmazın 3194 sayılı Yasanın 11. maddesi hükmü uyarınca Maliye Bakanlığının onayı üzerine belediyeye devredilmiş olması gerek Denizden doldurularak kazanılan taşınmazın…

Danıştay İDDK E: 2002/1089 K: 2005/194 T: 31/03/2005

Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının, birbirlerinden ihalesiz karşılayabilme imkanının, belediyeler yönünden mümkün olmadığına dair genelgenin kamu yaranına ve mevzuata aykırı bulunmadığı. TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü: Dava, İçişleri Bakanlığının 19.12.2000 günlü, 47577 sayılı Genelgesinin 3. maddesinin 2886…

Danıştay İDDK E: 2002/1089 K: 2005/194 31/03/2005

Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının, birbirlerinden ihalesiz karşılayabilme imkanının, belediyeler yönünden mümkün olmadığına dair genelgenin kamu yaranına ve mevzuata aykırı bulunmadığı. TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü: Dava, İçişleri Bakanlığının 19.12.2000 günlü, 47577 sayılı Genelgesinin 3. maddesinin 2886…

Danıştay İDDK E: 2014/4409 K: 2016/208

Yapı denetim firmasında görev yapan inşaat mühendisinin kamulaştırma davalarında bilirkişi olup olamayacağı, kamulaştırmaya konu gayrimenkul veya hakkın değerinin belirlenmesi için uzmanlık ve teknik bilgi sağlamak amacıyla yargı yerlerince başvurulan kamulaştırma bilirkişiliğinin ise, 4708 sayılı Yasanın amacı çerçevesinde yürütülen iş ve…

Danıştay İDDK E: 2010/2108 K: 2013/4577

Davacıya ait parselin, imar planında Anadolu Öğretmen Lisesi alanı olarak ayrılması ve aradan yirmi yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına karşın idarece kamulaştırma yapılmadığı gibi ne zaman yapılabileceği konusunda da davacıya bir bilgi de verilmemesi nedeniyle, davacının mülkiyet haklarının belirsiz…

Danıştay İDDK E: 2004/2182 K: 2007/353

Gömme balkonun alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılmak suretiyle yapılan değişikliğin ruhsat gerektirmediği, anılan tadilatın yıktırılmasına ve para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. Dava, İzmir, Karşıyaka, Mavişehir Mahallesi, Emlakbank konutlarındaki davacıya ait bağımsız bölümdeki balkonun kapalı hale…

Danıştay İDDK E: 2018/1422 K: 2018/3387

TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarelerden ........... ..............'nın yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava, 05/08/2014 günlü, 29079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Namık Kemal…

Danıştay İDDK E: 1999/390 K: 2000/761 T: 26.05.2000

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: Tekel Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 9.4.1993 günlü, 356 sayılı kararı ile kabul edilen. TEKEL''de görev tahsisli konut verilecek unvanların yer aldığı (2) sayılı cetvelin yeniden düzenlenmesine ve (2) sayılı cetvelde…

Danıştay İDDK E: 1989/23 K: 1990/15 T: 02.02.1990

Hüküm veren Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: Dava, 13.12.1988 günlü 20018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.11.1988 günlü 88/13530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Konutları Yönetmeliği''nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in 1 inci maddesinin iptali istemiyle…

Danıştay İDDK E: 2014/1078 K: 2016/2309 T: 01.06.2016

Dava; davalı idarede doktor olarak görev yapan davacının ikamet ettiği görev tahsisli kamu konutundan tahliyesine ilişkin 20/03/2009 günlü, 4035461 sayılı işlemin ve işlemin dayanağı olduğu belirtilen, Sosyal Güvenlik Kurumu Konut Tahsis İşlemleri İle İlgili Usul ve Esasların eki görev tahsisli…

Danıştay İDDK E: 2014/1968 K: 2016/1404 T: 04.04.2016

Hüküm veren Danıştay İDDKnca dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan davacının, oturmakta olduğu lojmanı tahliye etmesine ilişkin 26/04/2010 günlü, 1712 sayılı işlem ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi…

Danıştay İDDK E: 2014/779 K: 2016/1405 T: 04.04.2016

Hüküm veren Danıştay İDDKnca dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan ve oturmakta olduğu lojmanı tahliye etmesi 26/04/2010 günlü, 1712 sayılı işlemle istenen davacı tarafından, 23/09/1984 günlü, 18542…

Danıştay İDDK E: 2013/4385 K: 2015/622 T: 04.03.2015

Hüküm veren Danıştay İDDKnca dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava; davacının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda başmüfettiş olarak görev yapmakta iken görev tahsisli olarak ikamet ettiği kamu konutunun tahsis türünün sıra tahsisli olarak değiştirildiğinden bahisle kullanımında olan lojmanın tahsis süresiyle ilgili makam…

Danıştay İDDK E: 2015/1433 K: 2017/2366 T: 31.05.2017

Hüküm veren Danıştay İDDKnca dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava; Adana İl Sağlık Müdürlüğünde avukat olarak görev yapan davacının, görev tahsisli lojmandan yararlanmak üzere yaptığı başvurunun, görev tahsisli listelerde "Avukat" unvanına yer verilmemesi nedeniyle reddine ilişkin Adana İl Sağlık Müdürlüğünün 26/10/2011…

Danıştay İDDK E: 2004/244 K: 2007/2331

Özeti: Ağaçlandırılacak alanın düzenleme ortaklık payı kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca, Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesi kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmadığı hakkında. Dava, …, …, … Mahallesi, … mevkiinde…