Son Yazılar

Danıştay İDDK E: 2005/3438 K: 2006/232

Uyuşmazlık konusu alana ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine karşı açılan dava sırasında Bakanlıkça anılan planlarda değişiklik yapılmışsa da, taşınmazların ayrıldığı fonksiyona yönelik bir değişiklik olmadığı, dolayısıyla hukuki sonuçlar doğurmaya devam ettiği anlaşıldığından,…

Danıştay İDDK E: 2023/7 K: 2023/8 T: 07.03.2023

Hem İmar Kanunu'nun 4. maddesi, hem özel kanun olan 2863 sayılı Kanun'un amacı ile tarihi ve kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılmasının önemi, hem de imar barışına ilişkin işlemlerin yürütülmesinde yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görüş yazıları birlikte değerlendirildiğinde,…

Danıştay İDDK E: 2017/2078 K: 2017/2972

İdari Dava Daireleri Kurulu, E: 2017/2078 K: 2017/2972 Tapu tahsis belgesinin imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; hazine, belediye, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il özel idarelerinin müstakilen sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 2981 sayılı Kanuna göre belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan ve…

Danıştay İDDK E: 2022/57 K: 2023/5

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu E: 2022/57 K: 2023/5 Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında Karar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 21/06/2022 tarih ve E:2022/52, K:2022/52 sayılı kararıyla; ...........,,,,,,,, tarafından, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari…

Danıştay İDDK E: 1997/337 K: 1997/196 T: 30/05/1997

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi uyarınca bir idareye ait taşınmazın diğer idareye devri konusundaki anlaşmazlıklarla ilgili Danıştay 1. Dairesince verilen kararın Danıştay İDDK genel kurulunda temyizinin mümkün olmadığı. ... Belediye Başkanlığı, Danıştay Birinci Dairesinin 10.3.1997 günlü, 1997/18 sayılı kararının temyizen…

Danıştay İDDK E: 1990/734 K: 1990/164 T: 23/11/1990

Bir kamu tüzel kişisinin ya da kurumunun elinde bulundurduğu taşınmaz mala, kaynak ya da yararlanma hakkına, bir başka kamu tüzel kişisi ya da kurumu tarafından ihtiyaç duyulması halinde, 2942 sayılı Kanunun 30. maddesi hükümlerine göre uygulama yapılması gerektiği. TEK Meram…

Danıştay İDDK E: 1984/71 K: 1984/67 T: 15/06/1984

Belediye encümenlerince verilen para cezası kararlarının kesin ve yürütülmesi gerekli idari işlemler olduğu ve cezanın durmasının ancak idari kararın usulüne uygun şekilde geri alınması ya da yargı yerince iptal edilmesi veya yürütmenin durdurulması kararı verilmesi ile mümkün olacağı, işlem hakkında…

Danıştay İDDK E: 1987/47 K: 1988/3 T: 21/01/1988

Davacının, kiracı olarak kullandığı bina için verilen inşaat ruhsatına karşı açmış olduğu davada, adliye mahkemesi kararı ile bina tahliye edilse bile menfaat alakasının bulunduğu. Davacının kiracısı olduğu taşınmaz için, mal sahibi adına verilen inşaat ruhsatının iptali istemiyle açılan davanın, mal…

Danıştay İDDK E: 1987/25 K: 1988/9 T: 04/03/1988

Belediye mücavir alanı tesbitinde, yasanın aradığı geçerli sebeplerin bulunması gerektiği hk. Dava, 85/9874 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, Bolu ili Akçakoca ilçesinde bulunan ve karara ekli 1 sayılı krokide sınırları gösterilen alanın Akçakoca Belediyesi kontrolünde imar düzenine tabi tutulabilmesi amacıyla 7/9163…

Danıştay İDDK E: 1990/670 K: 1990/101 T: 20/04/1990

Ruhsatsız inşaatın af başvurusu değerlendirilmeden yıktırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, öncelikle inşaatın başlama tarihinin araştırılması ve daha sonra 3194/32.maddedeki koşulların gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediğinin incelenmesi gerektiği. Davacının hissedarı olduğu 59 pafta, 388 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılan ruhsatsız…

Danıştay İDDK E: 1990/766 K: 1990/189 T: 28/12/1990

Taşınmaz üzerinde bulunan gecekondular, "yapı topluluğu" niteliği taşımıyorsa ve üzerinde imar planı ve mevzuat hükümlerine aykırı yapılanmalar bulunan ve bu nedenle de uygulanma kaabiliyetini kaybetmiş olan bir imar planı söz konusu değilse, idarenin ıslah imar planı yapmaya mecbur edilemeyeceği. S.S.Basın,…

Danıştay İDDK E: 1997/369 K: 1999/1 T: 08/01/1999

3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminin iptali istemiyle açılan davada, aynı zamanda imar planının da iptalinin istenmiş olması nedeniyle davada bu hususun da incelenmesi gerektiği. İstemin Özeti: ... 1. İdare Mahkemesince, Danıştay 6. Dairesisince verilen ...…

Danıştay İDDK E: 1992/336 K: 1993/5

İmar planına karşı açılan davada, uyuşmazlık konusu alanın “ sit” olarak ilanı ile birlikte plan uygulamasının duracağı; ancak bu durumun, dava konusu planın mahkemece iptali sonucunu doğurmayacağı hk. İstemin Özeti: Davacıların maliki olduğu, Beyoğlu Arapcamii Mah. 264 pafta, 1491 ada,…

Danıştay İDDK E: 1992/502 K: 1993/376

Bir alanın koruma kurulunca sit olarak ilanının, bu alandaki imar planı uygulamasını durduracağı ve artık koruma amaçlı planların hazırlanarak uygulamaya konulacağı; sit olarak ilan tarihinden itibaren uygulama olanağı kalmayan 1/1000 ölçekli imar planı hakkında açılan davada ancak karar verilmesine yer…

Danıştay İDDK E: 1992/507 K: 1993/381

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın bulunduğu alanın, koruma kurulunca sit olarak ilanı üzerine bu alandaki imar planı uygulaması duracağından, kamulaştırma işleminin de, bu tarihten itibaren uygulanmasının mümkün olmadığı hk. İstemin Özeti: İstanbul 4. İdare Mahkemesince verilen ve Danıştay 6. Dairesisinin bozma…

Danıştay İDDK E: 1993/761 K: 1994/603 T: 27/10/1994

Uyuşmazlığa konu olan taşınmazın iki belediye arasında ihtilaflı olan sınır bölgesinde yer alması nedeniyle, uyuşmazlıkta her iki belediye arasındaki sınır ihtilafının çözümlenmesinden ve yetkili ve görevli belediyenin tesbit edilmesinden sonra bir karar verilmesi gerekirken bu konu çözümlenmeden yetkisiz belediyece verildiği…

Danıştay İDDK E: 1993/721 K: 1994/618 T: 04/11/1994

Bilirkişi raporunda, dava konusu imar planı değişikliğinde şehircilik ve planlama ilkelerine uyarlık bulunmadığı belirtilmişse de, davacıya ait parselin dava konusu imar planı değişikli ile yola ayrılan kısmının çorum caddesini daraltması nedeniyle anılan caddedeki trafik akışı nı ve imaret sokağından gelen…

Danıştay İDDK E: 1994/331 K: 1995/715

Tapu tahsis belgesi verilen gecekondunun, tahsis belgesinin verildiği tarihte geçerli bulunan imar planında, kamu kullanımına ayrılmış yerde olması halinde; tapu tahsis belgesinin geri alınabileceği, bu gibi yerlerdeki gecekonduların 298l sayılı Yasa hükümlerinden yararlanamayacakları hk. İstemin Özeti: İstanbul 4.İdare Mahkemesinin ll.ll.l993…

Danıştay İDDK E: 1994/457 K: 1995/717 T: 13/10/1995

3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapılacak tevhit ve ifraz işlemlerinde, müşterek mülkiyete konu bir taşınmaz söz konusu olduğunda, paydaşların birlikte hareket etmelerinin yasal zorunluluk olduğu. İzmir, Alsancak 7682 ada, 22 no'lu parseli oluşturan kadastral parsellerden 17 ve 18 no'lu parsellerin,…

Danıştay İDDK E: 1994/767 K: 1996/395 T: 28/06/1996

Müşterek mülkiyete konu taşınmazların, bir kısım paydaşların rızası ile bedelsiz terk koşuluyla ifrazına olanak bulunmadığı. Davacının 1/3 oranında paydaş bulunduğu Bursa Bolat Köyü, Koru mevkiindeki 225 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının bedelsiz yola terki suretiyle ifrazına ilişkin, 9.8.1988 günlü, 8340…

Danıştay İDDK E: 1995/313 K: 1996/538 T: 08/11/1996

3194 sayılı İmar Kanununun 28. ve 38.maddelerinde yer alan fenni mesul kavramının; yapının tek fenni mesulünün mimar ya da inşaat mühendisi olacağı yolunda yorumlanmasına ilişkin genelgede mevzuata uyarlık bulunmadığı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci ve…