1. Anasayfa
  2. Diğer Mevzuat

Danıştay 9. Dairesi E: 1998/3948 K: 1999/3561 T: 13.10.1999


16.5.1994 tarihinde kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedeli ile en son vergi değeri arasındaki fark üzerinden 94-97 dönemi için tahakkuk ettirilen kusur cezalı emlak ile gecikme faizinin bu yıllarda artık malik sıfatı taşımayan davacıdan istenilmesinde isabet yoktur.

İstemin Özeti: … İlçesi, … Köyü sınırları içinde bulunan yükümlüye ait taşınmazın arttırılan kamulaştırma bedeli ile en son vergi değeri arasındaki fark üzerinden 1994-1997 dönemi için tahakkuk ettirilen kusur cezalı emlak vergisi ile gecikme faizinin terkini istemiyle açılan davayı: 3194 sayılı İmar Kanununun 13/2. maddesinin amacının imar planına alınmak suretiyle tasarrufu kısıtlanan maliklerin bu kısıtlamadan dolayı uğrayacakları zararların karşılanması olduğu, dosyanın incelenmesinden yükümlünün maliki olduğu taşınmazın … Küçük Zanaatkarlar Sitesi olarak 16.5.1994 tarihinde kamulaştırıldığının yükümlünün 1986-1990 ile 1990-1993 dönemlerinde emlak vergisi beyannamelerini vermiş ve ödemiş olduğunun, kamulaştırma tarihine kadar vergi borcu bulunmadığının anlaşıldığı, bu durumda salınan cezalı vergide ve gecikme faizinde isabet bulunmadığı gerekçesiyle kabul eden Ankara 3. Vergi -Mahkemesinin 2.6.1998 tarih ve 1998/395 sayılı kararının: tapuda ferağ verilmediği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Cevap verilmemiştir.

Savcı Işın Esen’in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi Feyza Günel’in Düşüncesi: İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun vergi mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: UyuşmazlıK: kusur cezalı emlak vergisi ile gecikme faizinin terkini istemiyle açılan davayı kabul eden vergi mahkemesi kararının bozulması istemine ilişkindir.

Dosyanın incelenmesinden; yükümlüye ait taşınmazın 16.5.1994 tarihinde kamulaştırıldığı arttırılan kamulaştırma bedeliyle en son emlak vergi değeri arasındaki fark üzerinden 1994-1997 dönemi için kusur cezalı emlak vergisi ile gecikme faizi salındığı anlaşılmıştır.

Olayda Kamulaştırma 1994 yılında yapıldığına göre bu yıl ve daha sonraki yıllara ait vergilerin, bu yıllarda artık malik sıfatı taşımayan davacıdan istenilmesine yasal olanak bulunmamaktadır. Mahkemece 3194 sayılı Kanunun 13/2 maddesine göre tesis edilen kararın gerekçesinde olaya uygunluk yok ise de tarhiyatın terkini yasaya uygun bulunduğundan Ankara 3. Vergi Mahkemesinin 2.6.1998 tarih ve 1998/395 sayılı kararının temyizine ilişkin istemin reddine, 13.10.1999 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir