Son Yazılar

Kamulaştırma İle İlgili Danıştay Kararları

Bu yazı toplam 3 sayfadan oluşmaktadır: 1 2 3 Kamulaştırma konusunda şu yazılara bakabilirsiniz: Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Nasıl Yapılır?  İstimval Nedir? İstimval ile İstimlak/Kamulaştırma Farkı Nedir? 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 31/b Maddesine Göre Şerh Nedir? Acele Kamulaştırma Nedir? Acele Kamulaştırmanın Şartları Nelerdir?…

Danıştay İDDK E: 2017/2078 K: 2017/2972

İdari Dava Daireleri Kurulu, E: 2017/2078 K: 2017/2972 Tapu tahsis belgesinin imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; hazine, belediye, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il özel idarelerinin müstakilen sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 2981 sayılı Kanuna göre belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan ve…

Danıştay 6. Dairesi E: 2022/1811 K: 2022/7599

DAVANIN KONUSU: Malatya İli, Battalgazi İlçesi, … Mahallesi, …ve … (Yeni: … ve …parsel) sayılı taşınmazların, inşa edilmekte olan afet konutlarına ulaşım sağlayacak bağlantı yolunun yapımı amacıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca acele…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/636 K: 1982/3458 T: 04/11/1982

Dava sırasında yapılan plan değişikliğiyle trafo yerine ayrılan taşınmazın bu amaçla kamulaştırılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ancak dava açıldığı tarihte davacıyı haksız saymaya imkan olmadığından yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesi gerekeceği. Dava, davacıya ait taşınmazın .. m2'lik bölümünün trafo binası yapılması amacıyla…

Danıştay 6. Dairesi E: 1978/1502 K: 1982/134 T: 16/02/1982

İmar planında fabrikanın genişletilecek imar yoluna tahsisli bölümündeki bahçe duvarının kamulaştırılmadan yıktırılamayacağı. Dava, taşınmaz üzerinde bulunan fabrikanın genişletilecek imar yoluna rastlayan ön kısmında bulunan bu yoldan çekilen 5 m.lik tretuvar olarak bırakılması gereken yerdeki duvarın 6785 sayılı Yasanın 52 ve…

Danıştay 6. Dairesi E: 1987/542 K: 1987/990 T: 10/11/1987

İmar planı uyarınca kamulaştırılması gereken taşınmaz üzerindeki yapının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre işlem tesis edilmeksizin, belediyece mühürlenmesi ve faaliyetten men edileceği yolundaki işlemde isabet bulunmadığı. Dava, davacıya ait işyerinin Tarlabaşı imar planında kamulaştırma sahasında kaldığından başka yere nakledilmesinin…

Danıştay 1. Dairesi E: 2004/24 K: 2004/38 T: 07/04/2004

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre toplulaştırma alanlarında % 10 katılım payı dışında kalan kesintiler için yapılacak kamulaştırma işleminin hangi kurum tarafından yürütüleceği, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce sabit tesis sayılan mütemmim cüzlerin, maliklerine verilen eşdeğer…

Danıştay 6. Dairesi E: 1991/1961 K: 1992/467 T: 05/02/1992

2942 sayılı Yasanın 8. maddesine dayanılarak satın alınan taşınmazın bedelinin geç ödenmesi nedeniyle doğan zararın tazmini amacıyla açılan davanın adli yargının görevine girdiği. Dava, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanlığına Satışı yapılarak devir ve temlik olunan taşınmazın,…

Danıştay 6. Dairesi E: 1993/439 K: 1993/5720 T: 23/12/1993

Kamulaştırma şerhinin işlemin tebliğinden önce konulmasının hukuka aykırılık oluşturmadığı. Dava, taşınmazın kısmen kamulaştırılmasına ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılan davayı, işlemin hukuka uygun olarak tesis edildiği gerekçesiyle reddeden Edirne İdare Mahkemesinin 1989/596 sayılı kararının, taşınmazın tapu kaydına kamulaştırma şerhi…

Danıştay 6. Dairesi E: 1993/2619 K: 1993/5282 T: 09/12/1993

Kamulaştırma yapan idarece taşınmazın malikinin adresinin yeterince araştırılmadığı anlaşıldığından, ilanen tebliğ işlemi göz önünde bulundurularak açılan davanın mahkemece süreaşımı yönünden reddine karar verilmesinde isabet görülmediği. 2577 sayılı Yasanın 54.maddesinin 1.fıkrasının (C) bendine göre kararın düzeltilmesi istemi yerinde görüldüğünden Dairemizin 1.4.1993…

Danıştay 6. Dairesi E: 1991/2539 K: 1992/1421 T: 09/04/1992

İdarece taşınmaz malikinin mirasçılarının tesbiti amacıyla yapılan ilan üzerine başvuruda bulunulmadığından yapılan kamulaştırma işleminin mahkemece bu konuda yeterli araştırma yapılmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmesinde isabet görülmediği. Dava, mülkiyeti tapuda ölü Ahmet Mirasçıları adına kayıtlı bulunan taşınmazın köy konağı ve sağlık…

Danıştay 6. Dairesi E: 1990/1989 K: 1991/383 T: 07/03/1991

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesi uyarınca konulan şerhin kaldırılması isteminin zımnen reddi yolundaki işlemin idari davaya konu olabilecek bir işlem olduğu. Dava, davacılara ait, taşınmazlar üzerine konan şerhlerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7.maddesi uyarınca silinmesi ve buna ilişkin işlemlerin…

Danıştay 6. Dairesi E: 1992/1707 K: 1993/407 T: 11/02/1993

Yol istikamet planının 3194 sayılı Yasada yeralmadığı, kaldı ki yol istikamet planının 6785 sayılı Yasadaki usule de uygun şekilde yapılmadığı, aynı yörede imar planı çalışması yapılması konusunda iller bankasına yetki verildiğinden, bu aşamada yol istikamet planına göre yapılan kamulaştırmada mevzuata…

Danıştay 6. Dairesi E: 1988/2726 K: 1990/752 T: 17/04/1990

İdari davaların işlemi tesis eden makama karşı açılması gerektiği nedeniyle BOTAŞ A.Ş. lehine yapılan kamulaştırmada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yerine anılan kuruluşun husumetiyle davanın görülmesinin yerinde olmadığı. Dava, davacıya ait taşınmazın doğalgaz boru hattı geçirilmesi amacıyla irtifak hakkı tesisi…

Danıştay 6. Dairesi E: 1992/838 K: 1992/2336 T: 21/05/1992

Kamulaştırma işleminin imar planına dayalı olarak tesis edildiği, kamulaştırma işlemine başlanılmasına ilişkin emniyet komiserliği yazısının kaymakamlık makamınca uygun görülmesinin, 2942 sayılı Yasanın 6. maddesinde aranılan anlamdaki yetkili icra organı tarafından alınması zorunlu bir karar hükmünde olduğu. Dava, davacının da hissedarı…

Danıştay 6. Dairesi E: 1989/2128 K: 1990/904 T: 14/05/1990

Belediyenin, sınırları dışında ancak beldenin yaylası durumunda bulunan mahallesine yol yapmak amacıyla kamulaştırma yapabileceği. Dava, Yaylakent kasabası ile aynı belediyeye bağlı Yeşilyurt mahallesi arasındaki yolun genişletilmesi amacıyla bu belediyeye bağlı olmayan Gökceören Köyü sakinlerinden davacıya ait taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin ilçe…

Danıştay 9. Dairesi E: 1987/3489 K: 1988/2020 T: 12/05/1988

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 39.maddesi gereğince kesinleşen kamulaştırma bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde aradaki fark üzerinden genel beyan döneminden başlamak üzere ikmalen kusur cezalı emlak vergisi salınabileceği. Uyuşmazlık; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 39.maddesinin birinci fıkrası gereğince taşınmazın kesinleşen…

Danıştay İDDK E: 1997/337 K: 1997/196 T: 30/05/1997

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi uyarınca bir idareye ait taşınmazın diğer idareye devri konusundaki anlaşmazlıklarla ilgili Danıştay 1. Dairesince verilen kararın Danıştay İDDK genel kurulunda temyizinin mümkün olmadığı. ... Belediye Başkanlığı, Danıştay Birinci Dairesinin 10.3.1997 günlü, 1997/18 sayılı kararının temyizen…

Danıştay İDDK E: 1990/734 K: 1990/164 T: 23/11/1990

Bir kamu tüzel kişisinin ya da kurumunun elinde bulundurduğu taşınmaz mala, kaynak ya da yararlanma hakkına, bir başka kamu tüzel kişisi ya da kurumu tarafından ihtiyaç duyulması halinde, 2942 sayılı Kanunun 30. maddesi hükümlerine göre uygulama yapılması gerektiği. TEK Meram…

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/3572 K: 2005/62 T: 13/01/2005

Taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre devrine ilişkin işlemin iptali istemiyle kiracı olan davacının dava açma ehliyetinin bulunmadığı. İstemin Özeti: Ankara 9.İdare Mahkemesinin 22.11.2001 günlü, E: 2001/138, K: 2001/1316 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek…

Danıştay 6. Dairesi E: 2001/6417 K: 2002/6314 T: 23/12/2002

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre işlem tesis edilmesi gerekirken, anılan yasanın genel hükümleri uyarınca hazineye ait taşınmazın kamulaştırılması yolunda tesis edilen işlemin yok hükmünde olduğu. İstemin Özeti:....İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu…