Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/913 K: 1986/61 T: 20/01/1986

Ayvalık belediyesi sınırları içerisinde bulunduğu dönemde imar planlarında turizm tesis alanında kalan taşınmazlar daha sonra küçükköy beleyesi sınırlarına dahil edilmiş ve bu belediyenin; henüz tatbikat planı bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu taşınmazlar kamu yararı kararı ile otelcilik ve turizm meslek lisesi…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/854 K: 1986/50 T: 16/01/1986

Sit alanı olarak ayrıldığı anlaşılan yerde koruma amaçlı çevre düzeni imar planı yapılması gerekirken, imar planı değişikliği yapılarak bu yerin askeri sosyal tesisler bölgesi olarak ayrılmasında isabet bulunmadığı, plan iptal edildiğinden bu amaçla msb'ca kamulaştırılmanın da dayanağı kalmadığı Uyuşmazlık; Davacıların…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/853 K: 1985/1492 T: 19.12.1985

Köye pazar ve çarşı yerleri yapmakla görevli köyün, köyde yetiştirilen hayvanların sağlıklı koşullarda kesimi, kaliteli et üretimi ve köylüye satılması işlemleri için mezbaha yaptırılmasının köyde çarşı yaptırmak görevinin doğal sonucu olduğundan, davacıya ait yerin köy ihtiyar kurulu kararı ile mezbaha,…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/856 K: 1985/1454 T: 12/12/1985

Kamulaştırma işleminin yapıldığı tarihte imar planına aykırılık söz konusu ise de davanın devamı sırasında imar planında kamulaştırma amacına uygun olarak değişiklik yapıldığından, davanın reddine ilişkin mahkeme kararında isabetsizlik bulunmadığı Eceabat Merkezindeki iki parsel sayılı taşınmazın belediye sitesi için kamulaştırılmasına ilişkin…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/469 K: 1985/1084 T: 17/09/1985

Davanın devamı sırasında imar planında değişiklik yapılarak kamulaştırma amacına uygunluk sağlandığından, mahkemece davanın reddinde sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmadığı Dava, taşınmazın bir bölümünün ilçe Emniyet Komiserliği hizmet binası ve ek tesisleri yapılması için kamulaştırılmasına ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılmış olup, İdare…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/179 K: 1985/1033 T: 11/06/1985

Kamulaştırmanın imar planına uygun olup olmadığı hususunda bilirkişi incelemesi yapılmasında isabet bulunmadığı Dava, ... sayılı taşınmazın belediye iş hanı, hizmet binası ve düğün salonunun işletilebilmesi için gerekli tesislerin yapımı amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış İdare Mahkemesi…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/189 K: 1985/1010 T: 10/06/1985

İmar tatbikat planında turistik tatil köyü sahasında kalan yerin il idare kurulu kararı ile otelcilik ve turizm meslek lisesi için kamulaştırılamayacağı Dava, parsel sayılı taşınmazların Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi yapılmak amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin İl İdare Kurulu kararının iptali dileğiyle…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/402 K: 1985/1000 T: 05/06/1985

İmar planında yeşil alan gözüken yerin belediyece meydan için kamulaştırılmasının yerinde olduğu Dava ... kayıtlı taşınmazın imar planı uyarınca meydan yapımı amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesinin kararıyla, imar planında yeşil alana rastlayan taşınmazın 4…

Danıştay 6. Dairesi E: 2021/2387 K: 2022/4087 T: 31.3.2022

Kamulaştırma yapılabilmesi için ya kamu yararı kararının alınması ya da onaylı imar planı veya ilgili Bakanlıklarca onaylı projesine göre yapılacak bir hizmet olması gerektiği, Cumhurbaşkanının acele kamulaştırma kararından sonra onaylanan imar planının dava konusu acele kamulaştırma kararının dayanağı olamayacağı, dolayısıyla…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/238 K: 1985/727 T: 17/04/1985

Kısmen kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırılmayan bölümündeki değer artışının kamulaştırma bedelinden düşülmesinin, taşınmazın kalan bölümünün daha sonra parselasyon işlemine tabi tutularak bu parselden düzenleme ortaklık payı alınmasına engel teşkil edemeyeceği Dava, taşınmazın 291 m2 lik bölümünün imar yolunun genişletilmesi amacıyla 1973 yılında…

Danıştay 6. Dairesi E: 1984/1150 K: 1985/664 T: 10/04/1985

Henüz kamulaştırma tebligatı yapılmadığından, kamulaştırmaya yönelik davanın vaktinden önce açılmış olması nedeniyle reddi gerektiği, inşaat ruhsatı verilmemesi nedeniyle doğan zararın tazmini için süresinde dava açılmadığından davanın süreden reddi gerekeceği Dava, taşınmaz malın imar planında açık pazar yerine isabet etmesi nedeniyle…

Danıştay 6. Dairesi E: 1984/989 K: 1985/484 T: 13/03/1985

İmar planında pazar yeri olarak ayrılan bir yerin yol yapımı amacıyla kamulaştırılamayacağı Uyuşmazlık; imar planında pazar yeri olarak görülen taşınmazın yola kalbedilmek üzere kamulaştırılmasına ilişkin belediye encümen kararına karşı açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararının bozulması isteminden oluşmaktadır. 6785 sayılı…

Danıştay 6. Dairesi E: 1984/1146 K: 1985/466 T: 12.3.1985

Kamulaştırılan taşınmazların bedelinin arsa mübadelesi suretiyle ödenmesine ilişkin anlaşma idari sözleşme niteliğinde olmayıp, anlaşma gereğinin yerine getirilmesi yolundaki davacılar isteğinin reddine ilişkin işlem idari işlem değildir ve bedele ilişkin uyuşmazlık adli yargının görevine girer. İstemin Özeti: Davacılara ait ........ ...…

Danıştay 6. Dairesi E: 1984/689 K: 1985/428 T: 05/03/1985

Uygulama planında taşınmazlar müze ve kütüphane alanında kalmasına karşın, idare mahkemesince nazım planda öğretim alanında kaldığından bahisle ve müze bahçesi için kamulaştırmanın plana aykırı düştüğü gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmesinde isabet bulunmadığı Dava, taşınmazların Müze Binası sahasına katılmak üzere kamulaştırılmasına…

Danıştay 6. Dairesi E: 1984/822 K: 1985/354 T: 21/02/1985

Belediye mücavir sahasında yolun genişletilmesi için belediye veya tck yetkili olduğundan, tarımsal amaçlı tesislere giden yolun genişletilmesi için tarım, orman ve köyişleri bakanlığınca kamulaştırma yapılamayacağı Dava, davacılara ait taşınmazın Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kuruluşların tesis ve…

Danıştay 6. Dairesi E: 1984/880 K: 1985/278 T: 18/02/1985/

Bakanlıkça onaylı plana göre tek tarafından yapılan kamulaştırma işleminin, plana yönelik dava açılmamasına karşın yaptırılan bilirkişi incelemesine istinaden iptaline karar verilmesinde isabet bulunmadığı Dava, taşınmazların İyidere Trafo Merkezi ve enerji dağıtım tesisi yapılmak amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin TEK Yönetim Kurulu kararının…

Danıştay 6. Dairesi E: 1984/1074 K: 1985/256 T: 12/02/1985

İmar planında sanayi bölgesi olan yerde geçici ruhsatla yapılan fabrika binasına ait ruhsatın encümence karar alınmadan daimi ruhsata dönüşmesi mümkün olmadığından ve geçicilik süreside dolduğundan kamulaştırmada binaya bedel takdir edilmeyeceği Dava, taşınmazın bir bölümünün Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi…

Danıştay 6. Dairesi E: 2020/11364 K: 2021/10343 T: 29.9.2021

Riskli yapıların deprem ve diğer doğal afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi suretiyle yaşanabilecek can ve mal kayıplarının azaltılması amacıyla riskli olduğu tespit edilen yapıların yerine bir an evvel yenisinin yapılarak yenilenmesinde acelelik halinin bulunduğu sonucuna varıldığından, Riskli Alan" olarak ilan…

Danıştay 6. Dairesi E: 2020/11362 K: 2021/10341 T: 29.9.2021

Riskli yapıların deprem ve diğer doğal afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi suretiyle yaşanabilecek can ve mal kayıplarının azaltılması amacıyla riskli olduğu tespit edilen yapıların yerine bir an evvel yenisinin yapılarak yenilenmesinde acelelik halinin bulunduğu sonucuna varıldığından, Riskli Alan" olarak ilan…

Danıştay 6. Dairesi E: 2020/7345 K: 2020/9477 T: 14.10.2020

Acele kamulaştırma kararlarında, birbirinden farklı taşınmazlarda bağımsız şekilde malik olan taşınmaz sahipleri açısından her bir taşınmazın incelemesinin ayrı ayrı yapılması gerekeceğinden ve bu nedenle de maddi ve hukuki anlamda bağlılık hak ve menfaatlerinde iştirak bulunmadığından, her bir taşınmaz için taşınmaz…

Danıştay 6. Dairesi E: 2020/5652 K: 2021/10335 T: 29.9.2021

Acele kamulaştırma işleminin dayanağı olan dava konusu taşınmazın da bulunduğu alanın riskli alan olarak ilanına yönelik Cumhurbaşkanı kararının, iptaline karar verildiği dikkate alındığında, taşınmaz üzerinde bulunan yapının imar mevzuatına uygun yapı olması sebebiyle, taşınmazın acele kamulaştırılmasına dair işlemin dayanağının kalmadığı…