Son Yazılar

Danıştay 9. Dairesi E: 1987/3489 K: 1988/2020 T: 12/05/1988

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 39.maddesi gereğince kesinleşen kamulaştırma bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde aradaki fark üzerinden genel beyan döneminden başlamak üzere ikmalen kusur cezalı emlak vergisi salınabileceği. Uyuşmazlık; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 39.maddesinin birinci fıkrası gereğince taşınmazın kesinleşen…

Danıştay 9. Dairesi E: 1988/1743 K: 1989/992 T: 23/03/1989

Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi uyarınca satın alma yolu ile yapılan kamulaştırmalarda da, anılan kanunun 29.maddesi gereğince tapu harcının idarece ödeneceği. Uyuşmazlık; 1987 yılı için yükümlü adına salınan Tapu Harcının kaldırılması istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden, yükümlünün maliki bulunduğu taşınmazın kamulaştırılması…

Danıştay 9. Dairesi E: 1987/124 K: 1988/328 T: 08/02/1988

Yükümlüye ait taşınmazın kamulaştırılması sonucunda tahsil edilen tapu harcını 2942 sayılı Yasanın 29. maddesi gereğince idare ödeyeceğinden tahsil edilen harcın iadesi gerektiği, kamulaştırma işlemi nedeniyle tescil sırasında tahsil edilen tapu harcı için, tahsil anından iade edileceği tarihe kadar geçen süre…

Danıştay 9. Dairesi E: 1985/1105 K: 1987/512 T: 18/02/1987

2942 sayılı Kanunun 29. maddesine göre kamulaştırmalarda mülk sahibinden tapu harcı alınamayacağından, alınan harcın vergilendirme hatası yolu ile iadesi gerektiği. Uyuşmazlık, yükümlüye ait gayrımenkulün ... Belediyesince sebze hali inşa ettirmek maksadıyla kamulaştırılması nedeniyle tahsil edilen Tapu Harcının vergilendirme hatası yolu…

Danıştay 9. Dairesi E: 1984/1967 T: 1985/1698 T: 05/12/1985

Kamulaştırma sonucu ödenmesi gereken tapu harcının, kamulaştırmayı yapan idare tarafından ödenmesi gerektiği. Uyuşmazlık; mükellef şirkete ait taşınmazın Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı Genel Müdürlüğünce kamulaştırılması üzerine şirket adına salınan Tapu Harcına karşı açılan davayı; 8.11.1983 gün ve 18215 sayılı…

Danıştay 9. Dairesi E: 1986/501 K: 1986/1257 T: 27/03/1986

Kamulaştırma neticesi ortaya çıkan tapu harçlarının kamulaştırmayı yapan idare tarafından ödenmesi gerekeceği. Uyuşmazlık; Yükümlüye ait taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılması üzerine adına salınan Tapu Harcına karşı açılan davayı; 8.11.1983 gün ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2942 sayılı kamulaştırma kanununun…

Danıştay 9. Dairesi E: 1990/1160 K: 1991/3088 T: 22/10/1991

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 39. maddesi gereğince kamulaştırılan taşınmazın emlak vergi değeri ile kamulaştırma bedeli arasındaki fark üzerinden salınması gereken emlak vergilerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 13.maddesinde öngörülen hükme göre, kamulaştırma konusu taşınmazın imar programına alındığı tarihten sonrasına isabet eden…

Danıştay 9. Dairesi E: 1998/3948 K: 1999/3561 T: 13.10.1999

16.5.1994 tarihinde kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedeli ile en son vergi değeri arasındaki fark üzerinden 94-97 dönemi için tahakkuk ettirilen kusur cezalı emlak ile gecikme faizinin bu yıllarda artık malik sıfatı taşımayan davacıdan istenilmesinde isabet yoktur. İstemin Özeti: ... İlçesi, ...…