1. Anasayfa
  2. Diğer Mevzuat

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E: 1997/2847 K: 1997/3122 T:17.06.1997


Devlet İhale Kanununa göre yapılan ihalelerin iptali davası idari yargı da görülürse de; ihale ile oluşan eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara adli yargıda bakılır.

Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla; dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı yüklenici, 2886 sayılı Yasa uyarınca kendisine ihale edilen imar ıslah planlarının yapılması işini, noter tasdikli sözleşmelerle üstlenmiş; ancak davalı belediyenin sözleşmeleri feshetmesi nedeniyle, bu feshin haksızlığının tespiti ile muarazanın giderilmesini ve kendisine ait olan harita ve imar planları üzerindeki davalı müdahalesinin önlenmesini talep etmiştir. Mahkeme, davanın idare mahkemesinde görülmesi gerektiğinden bahisle, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar vermiştir.

Dava, eser sözleşmesinin feshinin haksızlığının tespiti ile elamanın önlenmesi isteğine ilişkindir. Eser sözleşmesinin yapılmasından önceki safhada, ihalenin iptali ile ilgili olarak idare ile ihaleye katılan arasındaki uyuşmazlıkların çözüm yeri, idari yargıdır.

Oysa somut olayda, ihaleden sonra taraflar arasında özel hukuk hükümlerine göre yapılmış bir eser sözleşmesi bulunmaktadır. Eser sözleşmelerinden doğan tüm uyuşmazlıkların çözüm yeri de adli yargıdır.

Bu itibarla, görevli mahkemede açılan davanın esasına girilerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın görev yönünden reddi doğru olmamış ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle (BOZULMASINA), istekleri halinde ödedikleri temyiz peşin harçlarının temyiz eden davacılara geri verilmesine, 17.6.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir