1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1990/1641 K: 1992/1546 T. 15.4.1992


ÖZET: İmar mevzuatına aykırı yapının mühürlenmesi durumunda ilgilinin tespit tutanağını imzalamaktan kaçınması yasanın amacına uygun bir tebligatın yapıldığını gösterir.

Türk Milleti Adına karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava, Diyarbakır … Mahallesi, 56 pafta, 16 ada, 9 parsel sayılı yerde mevcut yapının üzerine ruhsatsız yapılan ilavenin 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin Belediye Encümeninin 26.1.1989 günlü, 264 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, ruhsatsız ilavenin yapıldığının 6.11.1988 günlü tutanakla belirlenerek, inşaatın mühürlendiği, davacının imzadan imtina ettiğine ilişkin tutanağa şerh düşüldüğü, inşaat tatil zaptının 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca inşaata asılması gerekeceği ve bu suretle ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı, davacıya tebligat yapılmaksızın yıkım kararı alınmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

3194 Sayılı Yasanın 32. maddesinde “… yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır…” kuralı yer almıştır. Yasanın bu hükmüyle amaçlanan, ilgilinin imar mevzuatına aykırı inşaatı hakkında bir yıkım işlemi tesis edileceğinden haberdar olması bunun, mevzuata uygun hale getirilmesi veya yasal yollara başvurması imkanını sağlamaktadır.

Dava konusu olayda, binaya ruhsatsız ilave yapıldığının tespit edildiğine dair, 6.11.1988 günlü tutanakta davacının imzadan imtina ettiği şerhi düşülmüş olduğuna göre, yıkım kararından haberdar olduğu, dolayısıyla yasanın yukarıda belirtilen amacına uygun bir tebligatın yapıldığı açık olduğundan idare tarafından tebligat yapılmadığından bahisle işlemin iptal edilmesi yolundaki idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Diyarbakır İdare Mahkemesinin 29.12.1989 günlü, E:1989/168, K:1989/731 sayılı kararının BOZULMASINA, 15.4.1992 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir