1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1993/3323 K: 1994/1794 T. 3.5.1994


ÖZET: Kabil-i tecviz hatanın, yapılan yapının kendi parseli sınırları dışına taşmamak koşuluyla ruhsatına ve onaylı projesine aykırılığın çok küçük olması halinde kabul edilebileceği, başkasına ait parsele tecavüz bulunması halinde bu kuralın uygulanmasının mümkün olamayacağı açıktır.

Türk Milleti Adına Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakimi Y. K.`nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Dava, davacıya ait … 61 pafta, 167 ada, 35-36 parsel sayılı yerde bulunan binanın komşu parsele tecavüzlü olduğu gerekçesiyle 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca yıkımına ilişkin 9.10.1991 günlü, 8537 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince; mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda özetle; söz konusu binanın mimarı projesinde 6.40 m. ön cepheli iken 6.25 m. yapıldığı, projeye göre 0.15 m eksik olduğu fakat davacının arsasının röperli krokiye göre 6.07 m olması durumunda 0.18 m. tecavüzlü olduğu, bunun arka cephede ise 6.42 m. olduğu projedeki ölçümden 0.12 m. fazla olduğu ve yapılan binanın ise 0.20 m. eksik yapıldığı bu durumda da proje ile söz konusu bina arasında çok küçük ölçümlerdeki bu aykırılıkların kabil-i tecviz hatalardan olduğu ve hatanın düzeltilmesi tapudan sınır düzelmesiyle öndeki tecavüzün arkaya geri çekilen kısımdan karşılanabilecek nitelikte olduğu görüşünün belirtildiği bu görüşün mahkemelerince de benimsendiği yıkım kararında hukuka uyarlık görülmediği nedeniyle iptaline karar verilmiş bu karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Yapının 30 nolu komşu parsele tecavüzlü olduğu dosyada yer alan röperli kroki ve diğer bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Kabil-i tecviz hatanın, yapılan yapının kendi parseli sınırları dışına taşmamak koşuluyla ruhsatına ve onaylı projesine aykırılığın çok küçük olması halinde kabul edilebileceği, başkasına ait parsele tecavüz bulunması halinde bu kuralın uygulanmasının mümkün olamayacağı açıktır.

Komşu parsele tecavüzlü olduğu anlaşılan yapı hakkında yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle mahkemece yeniden bir karar verilmesi gerektiğinden işlemin iptaline yönelik kararda isabet görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir