1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1993/2829 K: 1994/2103 T. 30.5.1994


ÖZET: Ruhsata bağlanamayan kaçak yapıların yıktırılması yolunda işlem tesis edilebilmesi için bir aylık sürenin beklenilmesi gerekmez. Bu nedenle dava konusu yapının ruhsata bağlanıp bağlanamayacağının araştırılması gerekir.

Türk Milleti Adına Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava, … İlçesi, Kadastral 14 parsel sayılı taşınmaz üzerine davacı belediye tarafından inşa edilen hangarın yıktırılmasına ilişkin 6.10.1992 günlü, 1396 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince;

… Belediyelerinin ortak olduğu Belde A.Ş. öncülüğünde ve katı atıkların yeniden kazanılması projesi çerçevesinde uyuşmazlık konusu hangarın inşaatına ruhsat alınmaksızın başlanıldığı tesbit edilerek 30.9.1992 günlü yapı tatil tutanağı ile mühürlendiği, 30.4.1992 günlü, 1808 sayılı belediye encümeni kararıyla beş gün içinde kaldırılmasına karar verilerek bu hususun … Belediye Başkanlığı`na 5.10.1992 gününde tebliğ edildiği, 6.10.1992 günlü, 1849 sayılı belediye encümeni kararıyla da beş günlük sürede kaldırılmadığından bahisle yıkımına karar verildiği, ancak 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca ruhsatsız yapının ruhsata bağlanabilmesi için bir aylık süre verilmesi ve bu sürenin beklenilmesi gerekirken davalı idarece beş günlük süre verilerek ve sürenin bitiminde de yapının yıktırılması yolunda işlem tesis edildiği anlaşıldığından dava konusu belediye encümeni kararında mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık konusu olayda, taşınmazın imar planında hangi amaca tahsis edildiği, yıkıma konu yapının imar planı ve imar mevzuatı uyarınca ruhsata bağlanıp bağlanamayacağının öncelikle araştırılması, ruhsata bağlanma olanağının bulunması halinde 3194 sayılı Yasanın 32. maddesinde düzenlenen bir aylık sürenin verilip verilmediğinin incelenmesi, ancak, ruhsata bağlanamayan kaçak yapıların yıktırılması yolunda işlem tesis edilebilmesi için bir aylık sürenin beklenilmesinin gerekmeyeceği açıktır.

Bu durumda, İdare Mahkemesince yıkıma konu yapının ruhsata bağlanıp bağlanamayacağı, hususu araştırılarak yeniden karar verilmesi gerekeceğinden işlemin iptali yolundaki kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Ankara 4. İdare Mahkemesinin 8.4.1993 günlü, E: 1992/1498 K: 1993/550 sayılı kararının BOZULMASINA, 30.5.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir