1. Anasayfa
  2. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 1998/488 K: 1998/519 T:27.01.1998


Kiralanan belediye sınırları içerisinde ve musakkaf nitelikte olduğundan, 6570 sayılı yasa hükümlerinin uygulanması gerekir. Bu yerin 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre kiralanmış olması 6570 sayılı yasanın uygulanmasını engellemez.

Tah1iye davasına dair karar davalı tarafından suresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:  K: Dava süre bitimi sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece istem gibi karar verilmiş ve hüküm davalı vekili tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı İl Özel İdaresi, taraflarından davalıya kiralanan dükkanın kira süresinin 31.7.1997 tarihinde sona erdiğini belirterek, 2886 sayılı yasa hükümleri nazara alınarak kiralananın tahliyesini istemiştir. Bu durumda öncelikle 2886 sayılı yasanın uygulama alanının belirlenmesi gerekmektedir.

Kiralanan belediye sınırları içerisinde ve musakkaf nitelikte olduğundan, 6570 sayılı yasa hükümlerinin uygulanması gerekir. Bu yerin 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre kiralanmış olması 6570 sayılı yasanın uygulanmasını engellemez.

Diğer taraftan İl Özel İdaresi 2886 sayılı yasa hükümlerine tabi olmakla beraber, o kanunun 75. maddesi ancak devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazın kiralanmasında uygulanır. Kiralanan İl Özel İdaresi’ne ait olduğuna göre, davanın reddi icap eder. Bu nedenle hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK’nin 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 27.1.1998 tarihinde, oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir